Home About Browse Search
Svenska


Jacobson, Carl Magnus, 2012. Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
280kB

Abstract

Malmö kommun har under nittonhundratalet upplevt två perioder av stark
befolkningstillväxt: den första började i och med andra världskrigets slut och
sträckte sig fram till 1970, den andra perioden tar sin början i det tidiga 2000-
talet och pågår ännu under färdigställandet av denna uppsats (2010). ppsatsens
syfte är att analysera hur man under dessa perioder har jobbat inom kommunen
för att lösa den bostadsbristen, bland annat ett resultat av befolkningstillväxten.
Målet med uppsatsen har varit att ge en överblick för den oinitierade till den
komplexa verklighet som påverkar både bostadsbyggandets omfång och
utformning. Antalet faktorer som påverkar bostadspolitiken är i den närmaste
oändligt och uppsatsen skrapar sålunda bara ämnet på ytan.
Genom studiet av litteratur, generalplaner och översiktsplaner presenterar jag
bakgrunden till bostadsbristen under de två undersökta perioderna samt de
metoder som kommunen använt med för att öka bostadsbyggandet i Malmö.
För att ge en förståelse till varför kommunen under de två perioderna jobbat
med olika metoder presenterar uppsatsen också kort den ekonomisk och
politiska bakgrunden som har påverkat kommunens val av metod. Uppsatsen
undersöker också hur den fysiska gestaltningen och planeringsidealet skiljer sig
åt mellan perioderna.
De två perioderna har mycket gemensamt gällande kommunens sätt att arbeta
för att öka bostadsbyggandet och också i uppfattningen om hur Malmöstad
bör/borde växa. Det finns dock en hel del som skiljer de två perioderna åt.
Generellt kan sägas att samhället hade en större kontroll över byggandet under
den första perioden medan marknaden har starkare mandat idag, kommunens
roll har allt mer blivit att agera som samordnare för byggandet. Gällande
stadens utformning och planeringsideologi förespråkade man under den första
perioden funktionssegregering och ett glest byggnadssätt med hus i park,
medan man idag istället talar om förtätning och ”blandstad”.

,

Malmö municipality has in the twentieth century witnessed two periods of
strong population growth: the first period began with the end of the Second
World War and lasted until 1970’s; the second period begins in the early 2000's
and is still present in the finalization of this essay (2010). This paper aims to
analyze how the municipality has been working, during these periods, in order
to solve the housing shortage, which occurred as a result of population growth.
The aim of the essay has been to provide an overview for the uninitiated to the
complex realities that affect both residential construction scale and design. The
number of factors that affect the housing policy is in the near infinite and the
essay only provides a brief overview of the matter.
Through the study of literature and master plans I present the background to the
housing shortage during the two periods, as well as the measures that the
municipality has taken in order to increase the housing constructions in Malmö.
To provide an understanding of why the municipality has been working with
different methods during the two periods, the essay also briefly presents the
economic and political background that has affected the choice of method. The
essay also examines how the physical portrayal and planning ideal differ
between the two periods.
The two periods have much in common in the way the municipality has been
working in order to increase the housing construction as well as in the view of
how Malmö city ought to grow. However, there are also a lot of differences
between the two periods. Generally speaking, the society had a greater control
over construction in the first period while the market has greater control today.
The municipality's role has increasingly been to act as coordinator of the
building. Concerning city design and planning ideology, the first period
advocated traffic segregation and a sparse way of building; while the
municipality today seems to strive toward densification and mixed used
planning.

Main title:Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse
Authors:Jacobson, Carl Magnus
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Kristensson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:bostadsbrist, bostadskris, bostadsbyggande, Malmö kommun, Malmö, Malmö stad, miljonprogrammet, stadsplanering, efterkrigstiden, 50-talet, 60-talet, 2000-talet, bostäder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:44
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics