Home About Browse Search
Svenska


Peterson, Linda, 2013. Hållbara perennplanteringar i offentlig miljö : en studie om erfarenhet från genomförda projekt. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Perenner har under det senaste decenniet blivit ett allt vanligare inslag i den offentliga miljön, där de används för att försköna parker och torg runt om i vårt land. På många håll ser man dock bristande anläggningar, vilket gör att både upplevelsevärden och ekonomiska resurser går förlorade. Den kunskap som behövs för att skapa långsiktigt hållbara perennplanteringar är idag otillräcklig och facklitteratur är mycket begränsad.

Detta examensarbete har haft som mål att samla erfarenheter
från ett antal verkliga exempel, där perenner har använts som ett centralt element med varierad framgång. I arbetet har sex perennplanterings-projekt i södra Sverige studerats, varav två bostadsgårdar och fyra parker. Genom platsbesök och intervjuer med ansvariga landskapsarkitekter eller designers, har projektens olika skeden undersökts, från projektstart till färdig anläggning.

Avsikten har varit att identifiera de faktorer som är av avgörande betydelse för resultatet när man arbetar med perenner i offentlig miljö.

Med de fallstudier som har gjorts, kan man konstatera att
verkligheten är komplex och att varje uppdrag är en unik situation.

Några viktiga slutsatser för att nå ett långsiktigt hållbart resultat är en god samorganisation mellan de inblandade aktörerna, gedigen kunskap om växtmaterialet och en pålitlig skötsel. Vidare diskuteras frågan om vem som ansvaret att förvalta planteringen vilar på, samt vad man kan förvänta av en perennplanterings livslängd.

,

Over the past decade, perennials have become more common in
public spaces, where they are used to adorn parks and squares across our country. In many places, however, there are defective plantings, causing a loss in both recreational values and financial resources. The knowledge needed to create sustainable perennial plantings is currently insufficient and specialist literature is very
limited.

The aim for this master thesis, has been to gather experience from a number of authentic examples, where perennials have been used as an essential component with varied success. My work explores six perennial planting projects in southern Sweden, including two courtyards and four parks. By visiting the sites and making interviews with the responsible landscape architects or designers,
the various stages of each project are examined, from project start to realization. The intention has been to identify the factors that are crucial for the result, when working with perennials in public spaces.

The case studies in this thesis, have shown that the reality is complex and that each commission is a unique situation. Some important conclusions for achieving long-term sustainable results are a well-aranged co-organization between the persons involved, an extensive knowledge of the plant material and a reliable maintenance.
Moreover, the question of whom the responsibility to manage the planting lies upon is brought up and the expected lifetime of a perennial planting is discussed.

Main title:Hållbara perennplanteringar i offentlig miljö
Subtitle:en studie om erfarenhet från genomförda projekt
Authors:Peterson, Linda
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Larsson, Marie and Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:perenner, perennplanteringar, offentliga planteringar, växtkomposition, anläggning, skötsel, hållbarhet, projektorganisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2393
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 10:04
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics