Home About Browse Search
Svenska


Gross, Anton, 2013. Vem får tala i staden? : en undersökning av reklam i Göteborg och hur den hanteras i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
845kB

Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka hur reklamens utbredning i staden ser ut och koppla det till det offentliga rummet och invånarnas rätt till att komma till tals. Genom att studera hur reklam och skyltning förekommer i Göteborg samt hur man från stadens sida ser och reglerar frågan vill jag konkretisera ämnet.

Genom att studera litteratur som behandlar utomhusreklam, det offentliga rummet och demokratiaspekter i detsamma försöker jag sätta in mina frågeställningar i en relevant kontext. För at kunna svara mer specifikt på mina frågeställningar har jag studerat policydokumentet, hemsidor och avtal från de olika aktörerna.

Det visade sig att Göteborg stad hade slutit ett avtal med en stor aktör som specialiserat sig på att förse städer med olika typer av nyttigheter (gatumöbler i form av offentliga toaletter, väderskydd till busshållplatser mm). Dessa har jag genom kontakt med trafikkontorets markupplåtelse avdelning fått ta del av så att jag i närmare detalj kunnat studera inneborden i samarbetet mellan reklambolag och kommun.

Mina frågeställningar har varit; hur reklambolagen och stadens strategier för annonsplatser i det offentliga rummet ser ut, vem som ger tillstånd, vad som är tillåtet, demokratisk hänsynstaganden och vad som kan regleras från stadens sida.

Jag har kommit fram till att reklambolagen försöker nå en särställning där de genom att sluta avtal med staden kan förhandla sig till bättre och större exklusivitet kring sina annonsplatser.

Ämnet är också beaktat från stadens sida och då framför allt utifrån ett arkitektoniskt kulturmiljöhänseende och att det skall vara ett trivsamt gaturum som allmänheten känner sig välkomnad och trygg i. I fråga om demokratiska yttringar så har det i stadens regi placerats ut anslagstavlor för att tillgodose mindre köpstarka aktörer på en icke kommersiell marknad. Det tycks dock vara mer ett försök att komma tillrätta med otillåten affischering än en arena för att främja en offentlig debatt.

,

This thesis aims to examine how the distribution of advertisement in the city appears and to connect it with the public space and its inhabitants right to be heard. I want to concretize this subject by studying how advertising and displaying is presented in Gothenburg as well as how the city looks at it and how it is being regulated.
By studying literature treating outdoor advertising, public space and democratic aspects, I try to put my questions at issue in a relevant context. To be able to answer my questions more specifically, I have studied policy documents, websites and agreements from different operators.

It turned out that the city of Gothenburg had reached an agreement with a major operator specializing in supplying cities with different types of utilities (street furniture in the form of public toilets, weather protection at bus stops etc.). The traffic office land lease department shared this information with me so that I in detail have been able to study the cooperation between advertising companies and municipalities further.

My research questions are as follows; what the advertising companies and the city´s strategies for advertising in the public space looks like, who gives permission, what is permitted, democratic considerations and what could be regulated by the city.

I have come to the conclusion that advertising companies in Gothenburg are trying to reach a unique position by signing agreements with the city and are therefore being able to negotiate better and greater exclusivity around their advertisement slots.

The subject is also considered from the city´s perspective, especially from an architectural culture aspect and the importance of the city being a pleasant streetscape for the public to feel welcomed and safe in. In terms of democratic expression there have been message boards placed out under municipal direction to meet minor purchasing power operators on a non-commercial market. However, this seems to be more of an attempt to deal with unauthorized posting than an arena to promote a public debate.

Main title:Vem får tala i staden?
Subtitle:en undersökning av reklam i Göteborg och hur den hanteras i det offentliga rummet
Authors:Gross, Anton
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Reklam, Utomhusreklam, Affischering, Stadslandskap, Demokrati, Allmän plats, Offentligt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2877
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Oct 2013 09:28
Metadata Last Modified:29 Oct 2013 09:28

Repository Staff Only: item control page