Home About Browse Search
Svenska


Jensen, Viktor Erik, 2015. Leden rätt genom Skåne : varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Sedan 2011 är Region Skåne huvudman för vandringsleden Skåneleden och leder dess utveckling. Som utgångspunkt har rapporten Skåneleden – mot en hållbar exportmogen led
av internationell standard samt ett dokument med förslag till kvalitetsstandard tagits fram.
Där nämns kriteriet att “leden ska erbjuda omväxlande landskapsformationer”. Målet med uppsatsen är att utifrån dessa dokument reflektera över faktorer som påverkar vandrarens landskapsupplevelse. Syftet är att utveckla kvalitetsstandardens formulering om omväxlande
landskapsformationer så att den som läser bättre ska greppa det koncept, eller den tanke, som Region Skåne vill förmedla. Dessa reflektioner kan förhoppningsvis hjälpa de olika aktörer som utvecklar Skåneleden att utvärdera befintliga ledsträckor, planera nya leder och göra
omdragningar.
Uppsatsen består av litteraturstudier inriktade på landskapsupplevelse med fokus på vandrare.
I uppsatsen beskrivs och analyseras Region Skånes rapport. Vandrarens landskapsupplevelse beskrivs och sammanfattas med utgångspunkt i litteratur från olika vetenskapsinriktningar och praktiker i syfte att problematisera begreppet "landskapsupplevelse" och utveckla vad det kan innebära för kriteriet "omväxlande landskapsformationer". Ett försök till sammanställning
av vad formuleringen omväxlande landskap kan betyda görs. Svaren är något okonkreta men resultatet visar att ett komplext samband mellan människa, landskap och yttre
förhållanden formar det som kallas landskapsupplevelse.
Uppsatsens slutsats är att ledutveckling inriktad mot en mängd olika vandrares upplevelser av omväxlande landskap gör det viktigt att ta hänsyn till olika människors bakgrunder i form av kultur, utbildning, erfarenheter och önskemål. Vandringsleden bör planeras så att en mångfald av olika scener, med varierande rumsliga utbredningar och topografisk variation samt möblerade med naturliga objekt, spelas upp för vandraren en efter en. I valet av scener
bör planeraren ha stimulans av alla sinnen i åtanke, där ljud och dofter kan förmedla närvaron av ett mer omfattande landskap i kombination med det visuella. Kontraster mellan
antropogent och naturligt, urbant på håll och ruralt i närhet, ljus och skugga samt lättvandrat varvat med mer svårvandrat kan ge vandrare en omväxlande upplevelse av det landskap hon rör sig i.

,

Since 2011 the regional council of Skåne (Region Skåne) is the responsible authority of the footpath Skåneleden and manages its development. As a starting point the report Skåneleden - mot en hållbar exportmogen led av internationell standard and a document containing a
suggested quality standard has been produced. A criteria stipulates that "the footpath shall
offer varied landscape formations" (the authors translation from Swedish). Based on these documents the intention of this bachelor thesis is to reflect upon factors affecting the hikers landscape experience. The aim is to elaborate upon the quality standards formulation of
"varied landscape formations" so that the reader better might grasp the concept, or thought, that Region Skåne is trying to relay. These reflections might hopefully assist those involved in developing Skåneleden to evaluate existing stretches of the path, planning new paths and
rerouting the footpath.
This bachelor thesis consists of literature studies on landscape experience focused on hikers.
The report by Region Skåne is described and analysed in the thesis. The hikers landscape experience is described and summarised in relation to literature from different scientific fields and practices with the purpose of problematising the concept of "landscape experience" and
what it could mean in regard to the criterion "varied landscape formations". An attempt is made to compile interpretations of what the formulation varied landscapes can mean. The answers are somewhat insubstantial but the end result conveys a complex relationship between man, landscape and external circumstances that form what is being called landscape experience.
The conclusion of the thesis is that footpath development aimed towards a multitude of hikers and their experiences of varied landscapes makes it vital to consider different persons backgrounds regarding culture, education, experiences and wishes. The footpath should be planned so that a variety of scenes, with different spatial distributions and topographic variation and also furnished with natural objects, is presented to the hiker one by one. In the choice of scenes the planner should keep stimulation of all senses in mind, where sounds and scents can mediate the presence of a more comprehensive landscape together with the visual stimuli. Contrasts between anthropogenic and natural, urban at a distance and rural close by, light and shadow as well as easy stretches to walk interchanged with more difficult stretches can give hikers a varied experience of the landscape she moves in.

Main title:Leden rätt genom Skåne
Subtitle:varierad landskapsupplevelse på Skåneleden?
Authors:Jensen, Viktor Erik
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Anders, Larsson
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:omväxlande landskapsformationer, vandring, ledutveckling, perception, Region Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4546
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2015 10:06
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 10:08

Repository Staff Only: item control page