Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Evelina, 2023. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats riktar sig till landskapsarkitektstudenter på grundnivå och har som syfte att
undersöka förhållandet mellan skissen och tiden. Jag vill undersöka vilken betydelse skissandet
har för landskapsarkitekten för att en gestaltningsprocess ska ta sig framåt samt på vilket sätt
fördelning av tid påverkar resultatet. Min hypotes är att det inte är tid man lägger på skissen som
har betydelse utan hur man fördelar tiden mellan skiss respektive reflektion. Tiden har stor
betydelse när idé ska bli till verklighet då ett så bra resultat som möjligt vill uppnås på kortast
möjliga tid. Vid gestaltning av en plats är skissen det första stadiet i processen. I uppsatsen förs ett
resonemang utifrån litteratur och egna tankar vad en skiss och skissande är, varför den är viktig för
en landskapsarkitekt samt utgångspunkter för skissprocessen innan gestaltning av en plats kan
påbörjas.
I undersökningen undersöktes skissens förhållande till tid, där två gruppers skisser jämfördes mot
varandra. Båda grupperna skissade totalt 25 minuter men med olika fördelning av tiden. Skisserna
utvärderades utifrån ett antal egenvalda relevanta teman. Utifrån min tolkning av skisserna kom
jag fram till att de skisser deltagarna i ”Tänka”-gruppen skapade baserades på en grundidé som
följde med genom alla skisser, där den sista skissen alltid var bäst. Det var svårt att byta idé utan
att ha tid mellan skisserna att reflektera, samt svårt att byta idé under tankeprocessen utan att
skissa. Det var endast personer i ”Göra”-gruppen som testade nya idéer under skissprocessen, men
på grund av bytet av idé blev sista skissen inte lika självklart den bästa.
En vidare undersökning hade behövts för att säkerställa slutsatserna jag kom fram till. För att göra
det hade jag behövt fler deltagare och en fördjupad litteraturstudie i kognition.

,

This essay is aimed at undergraduate landscape architecture students and aims to investigate the
relationship between sketching and time. I want to investigate what significance sketching has to a
landscape architect in order for the design process to progress and in what way the distribution of
time can affect the outcome. My hypothesis is that it is not the time you spend on the sketch that is
important, but rather how you distribute time between sketching and reflection. Time is of the
essence when an idea is to turn into reality as the best possible result is to be achieved in the
shortest period of time possible. When designing a place, the sketch is the first stage in the
process. In this essay, a reasoning is carried out based on literature and one’s own thoughts about
what a sketch and sketching are, why it is important for a landscape architect and starting points
for the sketching process before the design of a place can begin.
In this survey, the sketch's relationship relative to time was examined, where two groups' sketches
were compared against each other. Both groups sketched a total of 25 minutes but with different
distribution of time. The sketches were evaluated based on a few self-selected relevant themes.
Based on my interpretation of the sketches, I concluded that the sketches made by the participants
in the "Think" group were based on a basic idea that followed through all the sketches, where the ast sketch was always the best. It was difficult to change ideas without having time between
sketches to think, as well as difficult to change ideas during the thought process without sketching.
Only people in the "Do" group tested new ideas during the sketching process, but due to the
change of ideas, the final sketch was evidently not the best.
A further investigation would have been needed to ensure the conclusions I arrived at. To do that, I
would have needed more participants and an in-depth literature study in cognition.

Main title:’Novis’ skiss
Subtitle:en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå
Authors:Larsson, Evelina
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skiss, tid, process, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18865
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2023 08:48
Metadata Last Modified:03 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics