Home About Browse Search
Svenska


Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om förtätning av miljonprogramsområdet Almgården i
Malmö. Det syftar till att pröva och reflektera över dagens förtätningsideal i förhållande
till de stadsplaneringsideal som var rådande under miljonprogrammet.
Idag, precis som då, står vi inför utmaningar med ökad bostadslöshet och stora renoveringsbehov i det befintliga bostadsbeståndet. Under miljonprogrammet löste man detta
genom att exploatera storskaliga bostadsområden i stadens periferi medan vi idag vill
minska stadsutglesningen och bevara jordbruks- och naturmark. Malmö stad har som
uttalat mål att växa innanför yttre ringvägen för att motverka stadsutglesning och ”läka”
staden genom att bygga bort fysiska och mentala barriärer.
Förtätningen som stadsbyggnadsideal riskerar att leda till mörkare, trängre och mindre
gröna städer när husen placeras tätare och blir högre. Stadsgrönska medför oumbärliga
ekosystemtjänster som gynnar hållbar urban utveckling och skapar attraktiva och hälsosamma städer. Hållbar täthet är ett begrepp som UN-Habitat myntat och syftar till att
effektivisera markanvändningen för att motverka stadsutglesning. Detta bidrar till minskade transportbehov och skapar bättre underlag för samhällsservice och offentliga stadsmiljöer.
Landskapsarkitektens arbetsmetod används i examensarbetet för att analysera området
och testa mig fram till förslag på hur Almgården kan förtätas. Metoden handlar om att ta
sig an ett aktuellt och komplext ämne och självständigt sammanfatta detta i syfte att komma fram till en ny tolkning som löses i form av gestaltningsförslag. Processen att komma
fram till gestaltningen är en viktig del av detta examensarbete och presenteras löpande.
Resultatet visar att lyckad förtätning av miljonprogramsområden ska vara landskapsanpassad och ha bostadsnära integrerad grönska. Bristen på landskapsanpassning och bevarande av befintlig natur vid miljonprogrammets uppförande är ett problem som blivit
hårt kritiserat. För att vara långsiktigt hållbar bör förtätningen vara platsspecifik och
främja mobilitet, trygghet och grönska. Svårmätbara aspekter av förtätning som social
och ekologisk hållbarhet bör spela lika stor roll som mätbara värden. Landskapsarkitektens arbetsmetod kan bidra till att lyfta betydelsen av svårmätbara värden och skapa visioner och målbilder för gestaltningen som helhet och sätta projektet i en kontext där
landskap, kulturhistoria, ekologi, estetik och levnadsförhållanden får stå i centrum.

,

The subject of this thesis is the planned densification of the area Almgården in Malmö
which was built in the 1960s. It aims to test and reflect on today’s densification ideals in
relation to the ideals that prevailed during the million homes programme in Sweden.
Today, just like then, we face challenges with increased housing shortage and need for
renovation in the existing housing stock. During the million homes programme, this was
solved by exploiting large-scale residential areas on the outskirts of the city, while today
we want to reduce urban sprawl and preserve agricultural and natural land. The city of
Malmö aims to grow within the highway that surrounds the city to counteract urban
sprawl and “heal” the city by removing physical and mental barriers.
Densification as an urban planning ideal risks leading to darker, narrower and cities that
lack urban green environments as the houses are placed more densely and become taller.
Urban greenery entails indispensable ecosystem services that promote sustainable urban
development and create attractive and healthy cities. Sustainable density is a concept used
by UN-Habitat that aims for efficient land use to counteract urban sprawl. This helps to
reduce the need of transport and create a better basis for community service and public
urban environments.
The landscape architect’s working method is used in this project to analyze the area and
to come up with proposals for the densification of Almgården. The method enables taking
on a current and complex subject and independently summarizing this in order to present
a new interpretation that is solved in a design proposal. The process of designing is an
important part of this thesis and is presented as a design diary.
The results show that successful densification of this million homes programme-areas
must be adapted to the existing landscape and the greenery should be integrated in the
residential area. The lack of landscape adaptation and conservation of the existing nature
in the construction of the million homes programme is a problem that has been heavily
criticized. In order to be long-term sustainable, densification should be site-specific and
promote mobility, security and greenery. Difficult-to-measure aspects of densification
such as social and ecological sustainability should play as important a role as measurable
values. The landscape architect’s working method can help to highlight the importance
of difficult-to-measure values and create visions for the design as a whole and puts the
project in a context where landscape, cultural history, ecology, aesthetics and living conditions are crucial.

Main title:Den läkta staden
Subtitle:om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden
Authors:Persson, Zara
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Dahl, Caroline and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förtätning, miljonprogrammet, Almgården, landskapsarkitektens arbetsmetod, stadsplanering, hållbarhet, modernism, funktionell täthet, funktionsblandning, exploateringstal, landskapsanpassning, platsspecifik gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18104
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18104
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2022 07:42
Metadata Last Modified:11 Aug 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics