Home About Browse Search
Svenska


Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
24MB

Abstract

Detta arbetet handlar om hur olika värden kopplade till trädgården till Ramnäs Nilsgård 133 kan
bevaras så att trädgården kan fortsätta vara en viktig plats för människor med anknytning till den.

Ramnäs Nilsgård 133 är beläget i Ramnäs by, Göteryds socken, mellan E4 och södra stambanan
i höjd med Älmhult. Byn utgörs till stor del av äldre smågårdar, där vissa fortfarande drivs som
deltidsjordbruk. Landskapet präglas av betade hagar, gamla ekar, sjön och slutna granskogar. Enda
fram till 1950-talet var många av gårdarna här nästan helt självförsörjande på livsmedel, och då
var trädgården viktig för att hushållsekonomin skulle gå ihop. Sedan dess har mycket förändrats.
Trädgårdarnas betydelse är idag något annat än den tidigare har varit. Samtidigt som trädgårdarna
fått en annan funktion, består dock en del av dess tidigare värden.

Genom litteraturstudier, analyser av historiska kartor och fotografier samt en rad genomförda
intervjuer har jag sammanställt en historik för den här trädgården från slutet av 1800-talet fram till idag.
När laga skifte verkställes i byn 1864 och huset fick sin nuvarande plats var självförsörjningsgraden
för livsmedel i princip fullständig på gårdarna i Ramnäs. Trädgårdarna hade då en stor ekonomisk
betydelse för hushållet. I takt med att nödvändigheten att producera mat lokalt försvunnit, har
trädgårdarnas ekonomiska betydelse minskat. På 1960-talet styckades Ramnäs Nilsgård 133 av
från åkrarna runt fastigheten för att bli en fritidsbostad. Sedan dess har fastighetens trädgård vuxit
i storlek, i samband med att delar av de omkringliggande åkrarna omvandlats till trädgård. Till
skillnad från den generella utvecklingen i svenska trädgårdar fortsatte nyttoodlingen i den här
trädgården i omfattande utsträckning även under senare delen av 1900-talet. Under 2000-talet har
den mesta nyttoodlingen försvunnit och trädgårdens betydelse handlar idag mer om att vara en plats
för rekreation. Trädgården har under flera decennier utgjort en viktig samlingspunkt för min släkt.

I kapitlet om trädgårdens värde och betydelse genomförs en värdeanalys baserad på Axel Unnerbäcks
kulturhistoriska värderingsmetod (2002) och flera personer med anknytning till Ramnäs Nilsgård
133 intervjuas angående trädgårdens betydelse för dem. Trädgårdens tillskrivna värde och betydelse
i den litteratur som använts för uppsatsen diskuteras också.

Uppsatsen innehåller förslag på åtgärder och skötsel med målet att bevara en del av de värdena
som trädgården besitter. Förslagen handlar till stor del om att förenkla skötseln för lägre
trädgårdsambitioner men samtidigt bevara den mindre krävande nyttoodlingen i form av bär och
fruktträd. Även det som är kvar av trädgårdens hortikulturella växter föreslås bevaras.

Trädgårdens primära funktion är idag helt annorlunda jämfört med vad den tidigare har varit. För
att trädgården ska behålla sin betydelse är det avgörande att den fortsätter brukas för nyttoväxter
i viss omfattning. Genom att de fortsätter odlas kan traditionen leva vidare och trädgården kan
fortsätta skapa en kontakt med det förslutna och dess sammanhållande kraft för familjen kan bestå.

,

This project explores how the values attached to the garden at the property Ramnäs Nilsgård 133
can be preserved, and how the garden can continue to be an important place for people connected
to it.

Ramnäs Nilsgård 133 is located in the village Ramnäs, Göteryds socken, in the southwestern corner
of Kronoberg. The village is formed mainly by old, small, farm properties, some of which still hold
cattle and sheep. The landscape is characterized by grazed meadows, old oak trees, a lake, and
dense spruce forests. Up until the 1950s, most of the farms were self sustain in food production, and
during this time the garden made a significant contribution to the household economy. Since then,
a lot of change has taken place. The meaning of the garden at Ramnäs Nilsgård 133, to the people
living at the property, has changed to a large extent. However, even as the function of the garden
has changed, some of its values persist.

Through literature studies, analyses of historical maps and photographs, and multiple interviews
conducted, a historical summary has been made for the garden belonging to the property Ramnäs
Nilsgård 133. The summary stretches from the end of the 19th century until today. The house got
its current position after ‘laga skifte’, which was executed in 1864 in Ramnäs. During this period
of time, local farms provided more or less all the food comsumed in the village. The gardens had
a large instrumental meaning, providing a substantial part of the food consumed in the household.
As the necessity to produce food locally has been reduced, the economic importance of the gardens
has diminished. In the 1960s, Ramnäs Nilsgård 133 was detached from the fields surrounding the
property, becoming a vacation home. Since then, the size of the garden has grown, as parts of the
fields bordering the property have been converted into garden. In comparison with the general
evolution of gardens in Sweden, the cultivation of edible crops continued at Ramnäs Nilsgård 133,
even expanding, in the decades that followed. However, since the year 2000, most of the cultivation
of edible crops is gone. Nevertheless, the garden has continued to be an important gathering place
for the family.

In the chapter regarding the value and meaning of the garden, a value analysis based on Axel
Unnerbäcks (2002) method, is performed. Moreover, multiple persons with connections to this
garden are interviewed about the meaning of the garden at Ramnäs Nilsgård 133 to them. The value
and meaning of a garden is also discussed in a wider sense.

This paper contains proposals for maintenance, which aims to preserve some of the values of the
garden. The proposals aims to reduce the maintenance need by a large extent, while also preserving
the less demanding edible plants, as fruit trees and berry bushes. The roses and perennial plants that
are still alive will also be preserved.

The primary function of the garden is totally different than what is has been historically. In order to
preserve the meaning of the garden, it is essential that the intimate relationship with the land does
not disappears. By cultivating the garden, the traditions can survive, and the garden continue to
provide a connection with the past, and keep bringing the family together.

Main title:Ramnäs Nilsgård 133
Subtitle:ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar
Authors:Pihl, Axel
Supervisor:Jakobsson, Anna and Svensson, Karin
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa and Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgårdshistoria, värdeanalys, grönt kulturarv, vårdplan, en trädgårds betydelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2020 12:10
Metadata Last Modified:21 Nov 2020 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics