Home About Browse Search
Svenska


Hurtig, Lovisa, 2024. En levande mötesplats på landsbygden : Otterbäckens småbåtshamn och Agenda 2030 målen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen på 15 hp är utförd på landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp. Syftet är att undersöka hur levande och attraktiva mötesplatser kan gestaltas på landsbygden för att skapa livskraftiga samhällen. Tillvägagångsättet kopplas därefter an till de globala Agenda 2030 målen, där landsbygdsutveckling är en viktig aspekt för att hela Sverige ska kunna bidra till att nå målen.
I fokus för uppsatsen är en småbåtshamn i Otterbäcken, Gullspångs kommun. För att komma fram till hur en levande mötesplats ska kunna skapas vid småbåtshamnen kommer ett gestaltningsprogram att tas fram. I denna uppsats definieras ett gestaltningsprogram som punkter, vilket är viktiga för att kunna skapa en levande mötesplats. I gestaltningsprogrammet kommer tre programpunkter lyftas fram och diskuteras, med anledning av att punkterna kommer ha en stor påverkan på småbåtshamnen som mötesplats beroende på om de tillämpas eller ej. De tre programpunkterna är parkering, rastplats och ställplatser.
Arbetet grundar sig på en förstudie med litterärt material, analyser och åsikter från de boende i Otterbäcken, genom Otterbäckens byalag, vilket slutligen resulterar i de tre programpunkterna. I förstudien studeras vilka aspekter som behövs för att skapa en attraktiv mötesplats och kopplas därefter till Agenda 2030 målen. Analyserna hanterar frågor som uppkom från förstudien och av information av byalaget, som sedan ligger till grund för programpunkterna.
Studiens slutsats är, för att få Otterbäckens småbåtshamn till en attraktiv mötesplats, krävs det att samla flera olika aktiviteter och på så sätt locka brukare till platsen. Bra och genomtänkta sittplatser är också ett måste för att brukarna ska vilja stanna en längre tid. Studien resulterar dessutom i insikten kring lokalbefolkningens viktiga roll i landsbygdsutvecklingen. För att en offentlig yta ska bli välanvänd i en mindre ort är det viktigt att platsen har funktioner och aktiviteter som de boende vill nyttja.
I de tre programpunkterna berörs tre delmål från Agenda 2030, delmål 9.1, 11.7 och 17.16, se figur 1.

,

This bachelor´s thesis of 15 credits is carried out on the landscape architecture program at SLU in Alnarp. The purpose behind the essay is to study how meeting places can be designed in the countryside in Sweden to create viable communities. The approach is then linked to the global Agenda 2030 goals, where rural development is an important aspect for the whole of Sweden, to be able to contribute to and reach the goals.
The focus on the essay is a marina in Otterbäcken, Gullspång municipality. To find out how a lively meeting place can be created at the marina, a design program will be drawn up. In this essay, a design program is defined as points, which is important, to be able to create a thriving meeting place. In the design program, three program points will be highlighted and discussed, since the points will have a major impact on the marina as a meeting place depending on whether they are applied or not. The three program points are parking, rest area and parking areas for Recreational Vehicle.
The work is based on a literature study, analyses, and opinions from the residents of Otterbäcken, through Otterbäcken´s village association, which ultimately results in the three program proposals. In the literature study, aspects that are needed to create an attractive meeting place are being studied and connected to Agenda 2030. The analyses investigate the questions that arose from the literature study or from information from village associations, which then forms the basis of the program points.
The conclusion of the essay is to make Otterbäcken´s marina an attractive meeting place. It is necessary to offer several different activities and thus attract users to the place. Good and well thought out seating is also a must for users to have the opportunity to stay for a longer period. The essay also shows that the local population has an important role in the change, because if a public space is to be well used, it is important that the place has functions and activities that the resident want to use.
In the three programs, three subgoals from Agenda 2030 are touched upon, subgoals 9.1, 11.7 and 17.16.

Main title:En levande mötesplats på landsbygden
Subtitle:Otterbäckens småbåtshamn och Agenda 2030 målen
Authors:Hurtig, Lovisa
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mötesplatser, småbåtshamn, landsbygdsutveckling, sociala värden, Agenda 2030, gestaltning, Otterbäcken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19937
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2024 07:56
Metadata Last Modified:04 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics