Home About Browse Search
Svenska


Falck, Mona, 2012. Den mångfunktionella skogen – förutsättningar och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats utgår från författarens intresse för en hållbar landsbygdsplanering. Ämnet har avgränsats till skogslandskapet, då detta utgör en betydande del av den svenska landsbygden. Syftet är att jag som författare bättre ska förstå vad som är skogens värden och funktioner och hur en mångfunktionell skog kan uppnås i led mot en hållbar utveckling. Målet har varit att genom studie av litteratur och texter undersöka skogslandskapets värden, metoder för mångbruk och hur detta kan relateras till landskapsarkitektens yrke.
Skogen har varit en del av kulturen i Sverige allt sedan invandringen av både människor och skog succesivt tog fart efter inlandsisens avsmältning. Med jordbrukets etablering inleddes en omfattande påverkan på skogen, som dock skiljde sig åt betydligt mellan olika delar av landet. Den agrara kulturen bedrev ett omfattande mångbruk av skogslandskapet. Mångbruket bidrog till en flexibilitet som stärkte samhällets möjligheter att överleva. Under 1600-talet till början av 1900-talet resulterade statens behov av skog samt en framväxande liberal-kapitalistisk syn på ägandet av mark till genomgripande äganderättsreformer. Följden blev att det traditionella behovsstyrda mångbruket ersattes av privat ägande och specialisering. Denna specialisering utvecklades därefter under 1900-talet till att bli ett fullt industrialiserat skogsbruk. Parallellt växte ett miljöperspektiv fram som idag finns representerat i lagen och i den övergripande visionen om en hållbar utveckling.
Skogens värden är ett svårt ämne att överblicka. I denna undersökning fungerar därför olika gruppers perspektiv på skogen som en utgångspunkt för att identifiera värden. Politik, naturvård, skogsnäring, friluftsliv och kultur har alla olika syn på skogens funktioner och värden, men också många gemensamma uppfattningar. Viktiga värden som betonas av en eller flera grupper är Produktion av virke och bioenergi, Biologisk mångfald, Naturliga processer, Hälsa och välbefinnande, Alternativ produktion och Kulturarv, symbolik och estetik.
För att ta tillvara dessa värden behövs en landskapsplanering som kan ersätta den dominerande monofunktionella planeringen som delar in landskapet i produktion och miljövård. Det finns flera exempel på hur man försöker göra detta idag, bland annat Model Forest. Fem olika förutsättningar som kan bidra till ett mångfunktionellt skogslandskap framkommer i uppsatsen nämnda exempel: En inkluderande planering som bygger på samarbete mellan grupper med olika perspektiv; Tillvaratagande av lokala initiativ; Utveckla alternativa försörjningsmöjligheter i skogen; Ekonomiska resurser till skogsägare och Begränsning av utrymmet för värden som inkräktar på skogens övriga funktioner.
Slutsatsen av undersökningen är att virkesproduktionen och den ekonomiska synens dominans orsakar konflikter med övriga värden. Även den svenska skogspolitikens principer om bevarande av värden genom skyddade områden är en del av problematiken. Möjligheter att ta hänsyn till skogslandskapets många värden finns dock i ett utvecklande av alternativa inkomstkällor via skogens värden. Kunskap och lokal förankring av nya idéer är en viktig del i detta.

,

This essay takes its beginning in the writers’ interest in sustainable rural landscape planning. A deepening is done in the forest landscape, as this make up a significant part of the Swedish countryside. The purpose is to gain an understanding for the values and functions of the forest and through that get an insight in how to achieve a multifunctional forest as part of a sustainable development. A search and study of literature and other text sources has been done to investigate forest related values, methods to combine these and how this could be of importance to the landscape architect profession.
The forest has been a part of the human culture in Sweden ever since the immigration of both humans and forests began after the inland ice had melted. With the establishment of agriculture a fundamental change of the forest landscape took its’ starting point, which though differed significantly between regions. The traditional agrarian society practiced a great variety of uses of the forest. This contributed to a flexibility that increased the prospects of survival. The state need of forest as well as a growing liberal-capitalistic view on land ownership resulted between the 17th and the beginning of the 20th century to profound reforms of the right of land possession. The consequence was that the traditional need-oriented view on the right of use and the variety in uses connected to this view was replaced by private owning and specialization. This specialization developed under the 20th century into a fully industrialized forestry. At the same time an environmental concern grew stronger, which today is represented both in law and in the vision of a sustainable development.
The values of the forest landscape are a subject hard to grasp. In this study the different perspectives on forest therefore have been used as a basis for the identification of values. Politics, nature conservation, the forest sector, outdoor life-organizations and culture all have different views on the forests functions and values but also have many attitudes in common. Values, emphasized by one or several groups, that appears in this study is Wood and biofuel production, Biodiversity, Natural processes, Physical and mental wellbeing, Alternative production and Cultural heritage, symbolism and aesthetics.
To protect and utilize these values there is need for a landscape planning that can replace the prevalent monofunctional planning that divides landscape in production and nature conservation. Many attempts to do this have been and are being done today, for example Model Forest. Five prerequisites which can contribute to a multifunctional forest landscape appears in the discussed examples: An including planning built on cooperation between groups; Utilization of local initiatives; Development of alternative income sources in forest; Economic compensation to forest owners and Limitation of space for values that intrude on other functions.
The conclusion of this essay is that the dominance of wood production and the economic perspective results in conflicts with other values. The Swedish forest politics principle of nature protection in separate areas is also part of the problem.
The possibility to protect and utilize the values of the forest landscape might be found in the development of alternative income sources. Knowledge and local participation is an important part of this.

Main title:Den mångfunktionella skogen – förutsättningar och möjligheter
Authors:Falck, Mona
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Blennow, Kristina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:skog, skogslandskap, planering, landskapsplanering, brukarmedverkan, skogsbruk, mångbruk, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 05:27
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 05:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics