Home About Browse Search
Svenska


Norén, Klara, 2023. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Uppsatsen utreder brister i Malmös cykelnät från ett brukarperspektiv genom en personlig cykling
av alla redovisade cykelvägar i centrala Malmö. Undersökningen redovisas genom kartläggning av
bristerna, redovisning av de olika vägtyper som cykelvägarna utgörs av samt en noggrannare
granskning av de så kallade pendelstråken och dess kvaliteter. I dokumentationen ingår även foton
av bristerna samt övriga aspekter som påträffats under cyklingen. Samtal med olika typer av
cyklister inkluderas för att kunna ge ett bredare perspektiv på en brukares upplevelser. Uppsatsen
undersöker Malmö som cykelstad genom att titta på Malmö Stads styrdokument,
resvaneundersökningar och olika cykelindex. I litteraturen studeras aspekter så som mobilitet,
olycksstatistik, cykelregler, trafiksäkerhet, åtgärder och trafikplanering för att kunna ställa detta i
relation till Malmös styrdokument och mina resultat.
Slutsatsen av uppsatsen är att den att viktigaste åtgärden, för alla olika cyklisters säkerhet och
trygghet, är anläggandet av separata cykelbanor. Fler cykelbanor visades även vara det som
invånarna i Malmö mest efterfrågar, samt det som Malmö Stad själva uttrycker som
den viktigaste åtgärden. Trots detta faktum går utbyggnaden av nya cykelbanor långsamt,
med ständigt framflyttade planer. Cykeln prioriteras så länge det inte sker på bekostnad
av biltrafiken. Konflikter mellan cyklister och gående utgör ingen större säkerhetsrisk men bör tas i
akt för ökad trygghet. Generellt sett så är både invånare och experter nöjda med Malmös cykelnät.

,

This essay investigates different deficiencies in Malmö's bicycle network from a user perspective
through personal cycling of all designated bicycle paths in central Malmö. The results are shown
through different maps – one showing the deficiencies, one showing the different type of roads that
make up the network of cycling lanes and another showing the designated commuter routes and
their qualities. The documentation of the bicycle network also includes photos of the defects and
other aspects encountered during the cycling. Conversations with different types of cyclists are also
included in order to provide a broader perspective on user experience. The essay evaluates Malmö
as a bicycle city by looking at Malmö City's governing documents, travel habit surveys and various
cycling indices. Through literature, aspects such as mobility, accident statistics, cycling rules, traffic
safety, solutions and traffic planning are studied in order to compare it with Malmö's governing
documents and my own results.
The conclusion of this essay is that the most important measure, for the safety and security of all
different types of cyclists, is to build more separate bicycle paths. This was also found to be the main
desire of Malmö residents and the measure that the City of Malmö values as most important. Despite
that, the development of new bicycle paths is moving slowly and previous plans for new bicycle
lanes have been moved forward. Cycling is prioritized as long as it doesn't happen at the expense of
car traffic. Conflicts between cyclists and pedestrians do not pose a major safety risk but should be
taken into account to increase security. In general, both residents and experts think highly about
Malmö's bicycle network

Main title:En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv
Authors:Norén, Klara
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cykling, cykel, cykelolyckor, trafikplanering, trafiksäkerhet, mobilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19382
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:11
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page