Home About Browse Search
Svenska


Widmark, Oskar, 2018. Analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
651kB

Abstract

Uppsatsen syftar till att, med bakgrund i miljöpsykologiska teorier, identifiera stressreducerande kriterier för en örtträdgård som kan verka stressreducerande i en örtträdgård. Mer specifikt är syftet i detta arbete att kritiskt granska hur en planerad örtträdgård på Stiftelsen
Rosendals Trädgård i Stockholm fyller dessa kriterier.

Frågor som berörs i arbetet är följande: Hur kan vi lära av historien, teori och metod inom miljöpsykologisk forskning för att åstadkomma miljöer som verkar stressreducerande? Hur påverkas vi generellt av gröna miljöer och vilka kriterier enligt miljöpsykologiska teorier behöver uppfyllas för att en plats ska vara lugnande och energigivande? Vilka miljöpsykologiska teorier är användbara vid utvärdering av den specifika miljö som studeras i detta arbete?

Kropp och själ, vårt mående och vår förmåga att återhämta oss hör ihop. Vår omgivning påverkar oss och får vi inte vila kan stress få negativa konsekvenser för vår hälsa. I uppsatsen sammanfattas forskningsläget, avseende de aspekter i de gröna miljöerna som har en stressreducerande inverkan på människan. Örtträdgården på Rosendal utvärderas efter att miljöpsykologiska teorier analyserats. Kriterier för vad som anses vara en stressreducerande miljö benas ut och diskuteras samt vilka kriterier som platsen på Rosendal uppfyller. Våra sinnen behandlas så som syn, lukt, smak och hörsel, dessa har en viktig roll vid stimuli som agerar stressminskande.

Uppsatsen inleds med att behandla gröna miljöer ur ett historiskt perspektiv. Därefter sammanfattas forskningsläget och fyra miljöpsykologiska teorier analyseras. Dessa teorier används sedan vid analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper. Tolkningar görs och slutsatser dras om hur örtträdgården kan vara en stimulerande och lugnande plats.

Min förhoppning är att kunna inspirera fler till att ta en grön paus för att inte stressen ska ta över i dagens sociala brus och med de höga krav som finns på människan idag.

,

This essay illustrates the importance of green environments in today´s stressful society. Environmental psychological theories are examined, used and linked to a herb garden at Rosendals garden in Stockholm.

How can we learn from history, research and environmental psychological theories to create environments that act stress-reducing? What is it about green environments that allow us to recover after stressful periods? How can environmental psychological theories be applied in practice?

Body and soul, our ways and our ability to rehabilitate is linked. Our environment affects us and if we do not rest, stress can have a negative impact for our health. The essay summarizes the research regarding the aspects of the green environment that have a stress-reducing effect on humans. The herb garden at Rosendal gets evaluated after studies of theories in environmental psychology. Criteria for what is considered to be a stress-reducing environment is discussed as well as the criteria that the site at Rosendal complies with. Our senses such as sigt, smell, taste and hearing is also discussed and play an important role in stress reduction.

The essay begins with addressing green environments from a historical perspective. After that the research is summarized and four environmental psychological theories are analyzed. These theories are used in the analysis of an herbal garden and the stress-reducing properties within. Interpretations and conclusions are made about how the herb garden can be a rehabilitation site.

My wish is to inspire people to take a break and go for a walk in a green environment. This can be an important factor to create stress reducing effects within your body.

Main title:Analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper
Authors:Widmark, Oskar
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:natur, stressreducering, offentligt rum, Rosendal, trädgård, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2019 11:16
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page