Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Fredrik, 2021. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Stadsförtätning är en vanlig strategi för att möta den brist och efterfrågan på bostäder som finns i de flesta svenska städer i dag. Inte sällan ses grönytor som potentiella platser att förtäta på. Samtidigt ska dessa uppfylla behov av rekreation, klimatanpassning och biologisk mångfald.
Uppsatsen undersöker hur grönytors kvaliteter diskuteras i relation till strategin stadsförtätning, och om olika definitioner av- och synsätt på kvalitet påverkar vilka ytor som exploateras och vilka som bevaras. En modell för att analysera och diskutera olika definitioner av kvalitet presenteras. Modellen används sedan för att undersöka ett fall i Lund, där kommunen valt att exploatera delar av en park för bostadsbyggnation.
Undersökningen visar på behovet av ett fördjupat och breddat arbetssätt i bedömningen av grönytors kvaliteter, speciellt i relation till de behov av mångfunktionalitet och samutnyttjande som ökad bebyggelsetäthet och klimatförändringar ställer på dessa ytor.
Uppsatsen pekar också på hur en förskjutning i synsätt på grönytor, från kvantitet till kvalitet, kan ses i relation till ett paradigmskifte från modernismens rymlighetsideal till ett täthetsideal.
Samtidigt behöver synsättet på kvantitet och kvalitet som motsatser omvärderas när klimatanpassningen av städer både kräver väl tilltagna ytor och en kvalitativ, komplex gestaltning.

,

Urban densification is a common strategy to meet the shortage and demand for housing that exists in most Swedish cities today. It is not uncommon for green spaces to be seen as potential places to densify. At the same time, these spaces must meet the needs for recreation, climate adaptation and biodiversity.
This bachelor’s thesis examines how the qualities of green space are discussed in relation to the urban densification strategy, and whether different definitions of and views on quality affect which surfaces are exploited and which are preserved. A model for analysing and discussing different definitions of quality is presented. The model is then used to investigate a case in Lund, where the municipality has chosen to exploit parts of a park for housing construction.
The study shows the need for an in-depth and broadened approach in the assessment of green area qualities, especially in relation to the needs for multifunctionality and shared use that increased building density and climate change place on these areas.
The essay also points to how a shift in approach to green spaces, from quantity to quality, can be seen in relation to a paradigm shift from the modernist ideal of spaciousness to an ideal of density. At the same time, the view of quantity and quality as opposites needs to be re-evaluated when the climate adaptation of cities requires both roomy areas and a qualitative, complex design.

Main title:Från kvantitet till kvalitet, men vad är det?
Subtitle:en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras
Authors:Johansson, Fredrik
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Sjöstedt, Victoria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kvalitativa grönytor, kvalitetsdefinitioner, stadsförtätning, mångfunktionalitet, klimatanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2021 11:35
Metadata Last Modified:13 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics