Home About Browse Search
Svenska


M. G. Bergman, Laura-Kristine, 2019. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

In this master’s thesis I examine how phytotechnology can be used in a site-specifi c design at Kvillepiren. The pier was built in the river Göta Älv, to be one of Gothenburg’s ports. Today, the harbours have moved and the area where the Kvillepiren is part of a major urban development project. Like other older port areas, there are challenges in developing Kvillepiren.

There is an on-going debate about sustainable landscape architecture where aesthetics is highlighted as an important, often neglected aspect to work with to create experiences that lead to understanding and concern for the environment. In this project the site-specifi c environmental problem of contaminated soil is dealt with by using phytotechnology, an ecotechnology where plants are used to cleanse the soil at Kvillepiren. Working with theories of aesthetics and site-specifics serves as a contrast to phytotechnology in order to develop the Kvillepiren into a park with experience values. The work uses theory and methods from authors Andrea Kahn, Carol Burns on site specifi city. Theories of aesthetics and sustainability are mainly addressed by Elizabeth Meyer’s texts. Basic facts are presented in this thesis on phytotechnology, as well as time aspects and educational aspects of the technique with facts mainly from Kate Kennen and Niel Kirkwood. During the project, several field visits were made to well-known projects in Europe that are using phytotechnology in an urban context. These visits have provided inspiration, knowledge and design tools to use for the design at Kvillepiren.

In the case study section, the design proposal builds up to be a result of the methods I use to understand and read Kvillepiren as well as from tools found during field visits. The method and the theory part provide ways to anticipate and read Kvillepiren and its context. The technical nature of phytotechnology has challenged me to focus on site-specific values and aesthetics as important aspects of a versatile design. To capture aspects such as atmosphere, relationships and dynamics in the river landscape, the traveling transect method has been reversed, developed by Lisa Diedrich and Ginni Lee. I walked a line, documented and after the travel, worked with the gained material to crystallize site-specifics of Frihamnen. The site-specifi cs were used for design editing of the Kvillepiren and processed using tools found in field trips. The project is based on theories of site-specifi city, aesthetics in relation to sustainability and the technical solution phytotechnology, which uses plants and biological systems to clean land. The design editing in this project has generated a park with phytotechnology that also contains educational aspects and creates awareness for local environment as well as for sustainability on a more global level.

In the concluding part, I reflect and discuss the methods used, the results, the possible future development and the application of the proposal. The design proposal, Purifying park of Kvillepiren is a result of a personal design process using known methods and theories. The proposal should be read as a comment in the debate on the development of Gothenburg’s port areas but the opportunity to be developed, realized and then reformed and developed again.

,

Det här mastersarbetet undersöker jag hur fytoteknologi kan användas i en platsspecifik design på Kvillepiren. Piren byggdes i Göta älv för att vara en del av är en av Göteborgs hamn. Idag har hamnarna flyttat och området där Kvillepiren är en del i ett stort stadsutvecklingsprojekt. Precis som för andra äldre hamnområden finns flertalet utmaningar i att utveckla dessa områden.

Det pågår en debatt om hållbar landskapsarkitektur där estetik lyfts fram som en viktig, ofta försummad aspekt att arbeta med för att skapa upplevelser som leder till förståelse och omsorg för miljön. I detta projekt hanteras det platsspecifika miljöproblemet med förorenad jord med fytoteknologi, en ekoteknik där växter används för att rengöra marken vid Kvillepiren. Att arbeta med teorier om estetik och platsspecifika funktioner fungerar som en kontrast till fytoteknik för att utveckla Kvillepiren till en park med upplevelsevärden. Verket använder teori och metoder av författare Andrea Kahn, Carol Burns på webbplatsens specificitet. Teorier om estetik och hållbarhet behandlas huvudsakligen av Elizabeth Meyers texter. Grundläggande fakta presenteras i denna avhandling om fytoteknik samt tids- och pedagogiska aspekter av tekniken med fakta främst från Kate Kennen och Niel Kirkwood. Under projektet har flera fältbesök genomförts till kända projekt i Europa som använder fytoteknik i urbana sammanhang. Dessa besök har gett inspiration, kunskap och designverktyg att använda för designen av Kvillepiren.

I fallstudiedelen byggs designförslaget upp och blir ett resultat av de,metoder jag använt mig av för att förstå och läsa av Kvillepiren samt av designverktyg jag fått med mig från fältbesöken. Metod- och teoridelen ger vägar till att förstå och läsa av Kvillepiren och dess kontext. Fytoteknikens tekniska natur har utmanat mig att fokusera på plats-specifika världen och estetik som viktiga aspekter av en mångsidig design. För att fånga aspekter så som atmosfär, relationer och dynamik i hamnlandskapet har metoden traveling transect andvänds, utvecklad av Lisa Diedrich och Gini Lee. Jag gick en linje längst med älven, dokumenterade och arbetade efteråt med det förvärvade materialet för att kristallisera platsspecifika för Frihamnen. Till design editing (sv. designredigering) av Kvillepiren användes sedan dessa platsspecifika värden och bearbetas med hjälp av verktyg funna i fältresor. Projektet bygger på teorier kring platsspecificitet, estetik i relation till hållbarhet samt den tekniska lösningen fytoteknologi som använder sig av växter och biologiska system för att rena mark. Designredigeringen i detta projekt har genererat en park med fytoteknik som också innehåller utbildningsaspekter och skapar omtanke för den lokala miljön och för hållbarhet på en mer global nivå.

I den avslutande delen reflekteras och diskuterar jag kring använda metoder, resultat, möjlig framtida utveckling och applicering av förslaget. Designen förslaget, Purifying park of Kvillepiren är ett resultat av en personlig designprocess där kända metoder och teorier används. Förslaget bör ses som en kommentar i debatten kring utveckling av Göteborgs hamnområden men möjlighet att utvecklas, realiseras för att sedan omformas och utvecklas igen.

Main title:Kvillepiren purifying park
Subtitle:exploring phytotechnology in site-specific landscape design
Authors:M. G. Bergman, Laura-Kristine
Supervisor:Diedrich, Lisa Babette
Examiner:Lövrie, Karl and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Phytotechnology, Phytoremediation, Kvillepiren, Frihamnen, Jubileumsparken, Jubilee park, Harbour development, Purifying Park, Sustainable aesthetics, Site-specific
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:13 Dec 2019 14:07
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics