Home About Browse Search
Svenska


Byström, Bim, 2020. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. Uppsatsens teoretiska ramverk består av en litteraturstudie och presenterar teorier kring det offentliga rummet, social integration och meningsfulla möten. I teoridelen presenteras även strategier som påfunnits i litteraturstudien för att främja social integration och meningsfulla möten i det offentliga rummet. Det teoretiska ramverket användes för att analysera Malmö Stads arbete med det offentliga rummet. För att besvara frågeställningen ”Hur arbetar Malmö Stad med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration?” presenteras i resultatdelen hur Malmö Stad ser på möten i det offentliga rummet. Därefter presenteras påfunna strategier i arbetet med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration.

Resultatet visar att Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet på flera olika sätt för att främja meningsfulla möten och social integration. Angående utformningen av stadens offentliga rum pekar resultaten på att Malmö Stads förhoppning är att dessa ska stimulera delaktighet, demokrati och möten mellan olika människor. Resultatet av undersökningen pekar även bland annat på att det är det offentliga rummets tillitsskapande potential som är centralt för att främja social integration enligt organisationen. Vidare har ett antal strategier som används av Malmö Stad i arbetet för att främja social integration och meningsfulla möten i det offentliga rummet påfunnits i resultatet. Dessa sammanfattas i listform nedan:

-Att utforma och planera platser för gemensam aktivitet
-Att fokusera på bekväma platser i gestaltningsprocessen som möjliggör gemensam identitet
-Att planera och utforma det offentliga rummet för att länka samman olika delar av staden.
-Att genom uppsikt, livfullhet och tydliga territoriella markörer, skapa en känsla av trygghet i det offentliga rummet
-Att använda sig av medborgarsamverkan i skapandeprocessen -Att utforma flexibla eller löst programmerade platser för olika behov och intressen
-Att satsa på grön- och parkområden i stadens fortsatta utvecklingsprocess

Sammanfattningsvis besvarades uppsatsen frågeställning ”Hur arbetar Malmö Stad med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration?” genom en empirisk undersökning som analyserades med hjälp av teoretiska resonemang. Stadens fortsatta arbete med det offentliga rummet kan eventuellt stärkas av att utnyttja den teori som uppsatsen presenterar. Vidare kan Malmö Stads arbete bidra till en allmän större förståelse för hur möten som främjar social integration kan möjliggöras med hjälp av det offentliga rummet.

,

This paper’s principal goal is to study in which ways the City of Malmö works with public space to facilitate meaningful contact and social integration. This goal was achieved by conducting a study of the city’s official documents and performing an interview with a respondent from the municipal organization. Theories concerning public space, social integration, meaningful contact and strategies using the public space to facilitate meaningful contact and social integration were collected through a literature review. These theories were later used to analyze the City of Malmö’s work with public space. In order to answer the paper’s main question “How does the City of Malmö work with public space to facilitate meaningful contact and social integration?” in a structured way, the result of the study is divided into subcategories. Firstly, the organization’s views on public space, social integration and meaningful contact is presented. Thereafter the study goes on to present strategies for facilitating meaningful contact and social integration through public space which were encountered through the study.

The results show that the City of Malmö works with public space to facilitate meaningful contact and social integration in a range of ways. The results indicate that Malmös public spaces are meant to inspire participation, democracy and interactions between different people. Furthermore, the results show that “trust-building” is a central way in which public space is thought to facilitate social integration according to the City of Malmö. A number of strategies used by the municipality to facilitate social integration and meaningful contact through public space were also discovered:

-To plan and design spaces for shared activities
-The use of comfortable places that facilitate the construction of a shared identity
-To plan and shape the public space in a way that links different parts of the city.
-To strive for visibility, liveliness and clear territorial markers as a way of creating security in the public space.
-To use public participation in the design process.
-To create flexible or loosely programmed places to accommodate different needs and interests.
-To focus on parks and green areas in the city’s development process.

In conclusion, the paper’s main question “How does the City of Malmö work with public space to facilitate meaningful contact and social integration?” was answered through analyzing an empirical study by comparison with the paper’s literature review. The theory presented in this paper may possibly contribute to further strengthening the City of Malmö’s continued work with public space. Furthermore, the organization’s work may contribute to a better general understanding for how meaningful contact that contributes social integration can be made possible through use of public space.

Main title:Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet
Subtitle:Malmö Stads arbete för en enad stad
Authors:Byström, Bim
Supervisor:Alfengård, Matilda
Examiner:Svännel, Jessica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:offentliga rummet, offentliga platser, social integration, segregation, möten, mötesplatser, stadsutveckling, social hållbarhet, Malmö, public space, public places, social integration, segregation, meetings, meeting places, city, social sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16027
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16027
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2020 08:45
Metadata Last Modified:08 Oct 2020 07:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics