Home About Browse Search
Svenska


Dakic, Nora, 2020. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. Detta examensarbete i landskapsarkitektur är ett gestaltningsarbete som undersöker restorativa miljöer i en urban kontext som resulterar i ett gestaltningsförslag av Raoul Wallenbergs Park i Malmö, ett förslag som ska illustrera hur en restorativ park kan gestaltas i en urban kontext. Syftet med arbetet har varit att få en större förståelse över restorativa miljöer samt utforska hur dessa kan gestaltas i relation till en urban kontext, där restorativa karaktärer identifieras som ramverk att förhålla sig till vid gestaltandet av en restorativ miljö.
Studien delas upp i sju delar, första delen är en inledning över studiens ramverk med sammanfattande bakgrund, syfte och frågeställningar, precisering av begrepp samt avgränsningar. Del två består av en förstudie som analyserar dagens kunskapsöversikt över befintlig forskning i relation till restorativa miljöer. I del tre beskrivs arbetets tillvägagångsätt och metodiken som anammats. Del fyra presenterar de analysmodeller som använts under platsanalyserna, restorativa teman som identifierats genom semistrukturerade intervjuer samt själva platsanalyserna av restorativa referensplatser i Malmö, vilket allt legat som underlag till gestaltningen.
Del fem beskriver designprocessen, alltså hur studien gick från teori till gestaltning där platsanalyser och skissprocessen skildras. Avsnittet inleds med en analys och presentation över Raoul Wallenbergs Park där nuläget beskrivs i relation till identifierade restorativa värden och brister och avslutas med skissprocessen. Del sex redogör resultatet av studien där gestaltningsförslaget presenteras och vilka åtgärder som gjorts för att öka den restorativa karaktären på platsen. Del sju består av avslutande diskussioner över resultatet, metoden samt slutord. Först förs diskussioner och reflektioner över för och nackdelar med metodiken som anammats under arbetet. Därefter diskuteras resultatet i studien och huruvida restorativa karaktärer kan vara ett hjälpmedel vid gestaltandet av restorativa miljöer i en urban kontext. Del sju avslutas med en sammanfattning där det konstateras att fler restorativa miljöer behövs i städer och att landskapsarkitekter kan spela en avgörande roll för att gestalta restorativa miljöer. Med bättre kunskap om restorativa miljöer, såsom restorativa karaktärer, så kan vi med större framgång designa restorativa miljöer.

,

The urban lifestyle is leading to an increase in stress related diseases. The ability to cope with everyday stressors are impaired due to the lack of restoration. Restorative environments are places that naturally recover us from stress and recharge our energy. This master thesis in landscape architecture is a design that explore and advocate restorative environments in an urban context that further results in a design over Raoul Wallenbergs Park in Malmö. This design illustrates how to increase the restorative effects of a site through design in an urban context. The purpose of this thesis has been to acquire more knowledge within the field of restorative environments as well as define restorative characters as a framework for restorative design within an urban context.
The study is divided into seven parts, where the first part is an introduction to the framework of the study with an summary of the background, purpose, the questions at issue, clarification of concepts used in the study and delimitations. Part two consist of an pre-study which analyses the existing research on restorative environments. Part three describes the methodology of the study.
Part four introduces the models used for site analyses and summarizes restorative themes obtained from the semi-structured interviews as well as the site-analyses where restorative references in Malmö are studied.
In part five the designprocess is described, thus the process from theory to the final design. Here an initial analysis of Raoul Wallenbergs Park is presented where the current situation is outlined as well as existing restorative values and deficiencies followed by the sketch process. In part six the final design of Raoul Wallenbergs Park is presented and accompanied by an in depth explanation of the implemented strategies to increase the restorative character on site. Part seven is a closing of the study where the results and method are discussed and reflected upon and finishes of with an summary of the study, where it’s constated that more restorative places are needed in urban context and that landscape architects have a leading role in designing restorative environments in urban contexts. With greater knowledge on restorative environmentss, such as restorative characters, we have greater success when designing restorative environments.

Main title:Restorativa miljöer i en urban kontext
Subtitle:en fallstudie i Malmö
Authors:Dakic, Nora
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Jansson, Märit and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:restorativa miljöer, restorativa värden, stress, återhämtning, miljöpsykologi, restorativ design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2020 10:26
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics