Home About Browse Search
Svenska


Berglind, Lisa, 2018. Torget som demokratisk arena : och hur den påverkas av utomhusreklam och kommersialiseringen av det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Många hävdar att det offentliga rummet genomgår en privatisering, på vilket sätt påverkar det ett utrymme som ska vara till för alla? Blir vissa intressen prioriterade andras och vad kan det få för konsekvenser? Med utgångspunkt i hur utomhusreklam och andra, liknande kommersiella intressen påverkar stadens torg som demokratisk arena undersöks hur privata intressen tar plats i det offentliga rummet. Med hjälp av exemplet Gustav Adolfs torg i Malmö och de kompletterande frågeställningarna “Vilka krav kan vi ställa på torget som demokratisk arena?”, “Hur har utomhusreklamen förändrats sen det introducerades och hur ser den ut idag??”och “Hur har kommersiella intressen påverkat det offentliga rummets funktion?” syftar uppsatsen att svara på om “utomhusreklam och andra kommersiella intressen kan påverka torgets möjlighet att fungera som en stads demokratiska aren?”

Ämnet undersöks genom en litteraturstudie som börjar med att definierar begreppet demokratisk arena för att sen gå vidare till att redogöra för hur det offentliga rummet har kommersialiserats de senaste decenniet, hur utomhusreklamen har förändrats sen början av 1900-talet och hur den fungerar idag. För att diskutera vad som händer när utomhusreklamen och andra kommersiella intressen tangerar torget redovisas observationer från exemplet Gustav Adolfs torg tillsammans med reflektioner kring torget i relation till vad jag funnit i litteraturstudier.

Litteraturstudien och observationerna visar att det framför allt är de olika demokratiska värdena som
riskerar att påverkas, inte hela demokratin i sig. I och med att globala utomhusföretag som JCDecaux och Clear Channel ingår så kallade publik-privata partnerskap med kommuner kommersialiseras allt fler utrymmen i de offentliga rummen. Den ökade kommersialiseringen av det offentliga rummet i stort påverkar även torgen och skapar territorium som riskerar att stänga ute icke köpstarka grupper från att känna sig välkomna på torget och i våra offentliga rum.

,

Many argue that the public space is undergoing a privatization, in what way does that affect a space that is supposed to be for everybody? Will certain interests get prioritized before others and what can be the consequences of that? With a departure point in how outdoor advertisements and other, similar commercial interests can affect the town square as a democratic arena the essay examines how private interests are taking place in the public space. With the help from the example Gustav Adolfs square in Malmö and the questions “Which demands can we put on the square as a city’s democratic arena?” along with “How has outdoor advertising changes since it was introduced and how does it work today?” and “How has commercial interests affected the public spaces function?” the essay aims to answer how outdoor advertisement and other commercial interests can affect the town squares ability to serve as a city’s democratic arena.

The subject matter is examined through a literature study that begins with defining the term democratic arena, then goes on to explain how the public space has been commercialized, how outdoor advertisements has changed since the early 1900s and how it works today. To discuss what happens when outdoor advertisements and other commercial interests tanget the square an observation of the Gustav Adolfs square in Malmö is presented together with reflections around the square in relation with what I’ve found in my literature study.

The study and the observations shows that it is above all the various democratic values that are at stake, not the whole of democracy per se. As global
outdoor company’s as JCDecaux and Clear Channel are included in so-called public private partnerships with municipalities it commercializes more areas of the public rooms. The increasing commercialization of the public space in a whole also affect the square and creates territories that risk to exclude the non-affluent groups from feeling welcome and accepted on the squares and the public space.

Main title:Torget som demokratisk arena
Subtitle:och hur den påverkas av utomhusreklam och kommersialiseringen av det offentliga rummet
Authors:Berglind, Lisa
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:demokrati, utomhusreklam, kommersialisering, offentligt rum, torg, medborgare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2019 11:47
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics