Home About Browse Search
Svenska


Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det
estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips
med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken
Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). Med en
kombination av tekniker typiska för landskapsarkitektens designprocess och
mer traditionellt vetenskapliga forskningsmetoder, används denna designbaserade metod för att utforska dagsljusets relevans inom landskapsarkitekturen.
Inledningsvis förs en teoretisk diskussion på dagsljus, där en tidig distinktion görs mellan det fysiskt mätbara och det visuellt upplevda ljuset. Det
visuella ljuset har en större relevans för arbetet då en viss ljusstrålning kan
ge upphov till en stor mängd olika upplevt ljus. Litteraturstudien för ett
resonemang kring relationen mellan det visuella dagsljuset och rumsupplevelse, samt visar på de av ljusets egenskaper vilka gör det till ett väsentlig element när det kommer till hur mycket det påverkar upplevelsen av
landskap. Därefter placeras arbetet i en urban kontext genom en presentation av insamlat material från upprepade fältstudier utanför Malmö Live.
Datan är insamlad med en kombination av tekniker, och det bearbetade
material som presenteras är de ljusrelaterade fenomen som i fältstudien
visats ha störst relevans för upplevelsen av platsen. Slutligen diskuteras det
visuella dagsljusets inverkan på upplevelsen av urbana rum och landskap,
samt ämnets faktiska relevans inom landskapsarkitekturen utifrån upptäckter i teori och fält.
Baserat på litteraturstudie samt fältstudie dras slutsatsen att dagsljus som
föränderligt fenomen påverkar det estetiska landskapet med störst verkan
i upplevelsen av rumslighet, material och färg. Då dessa tre begrepp är
grundläggande i gestaltning av och diskussion kring alla sorters yttre miljöer, samt för att dagsljuset har en betydande roll för den visuella upplevelsen
av landskap, föreslår uppsatsen avslutningsvis att dagsljus med fördel hade
kunnat ha en större roll i landskapsarkitektens gestaltning av yttre miljöer.

,

The purpose of this paper is to study how daylight as a landscape element
can affect the experience of outdoor environments from an aesthetical and
visual perspective. The topic is explored through a design based research
method influenced by Murray Fraser’s ideas (2013). With techniques typically used by landscape architects in a design process combined with more
traditional scientific research methods, design research is used to explore
the relevancy of daylight within landscape architecture.
Initially the paper presents a theoretical discussion on daylight, in which a
distinction between physical light and visually experienced light is made.
Visual light is more relevant for this paper since a certain amount of light
radiation can result in different kinds of experienced light situations depending on the environmental context it is experienced in. The literature study
further discusses the relationship between daylight and landscape experience and presents daylight’s experiential qualities. Thereafter the topic is
placed in an urban context by presenting collected material from repeated
field studies conducted at Malmö Live. The data is collected with a combination of techniques, and the material presented shows the light related
phenomenons found during the case study with greatest importance for
the experience of the place. Finally, the experiential importance of daylight
in urban spaces and landscapes, together with its relevance in a landscape
architectural context is discussed based on findings in literature and field
studies.
Based on the literature study and field studies, it is possible to conclude
that daylight as a constantly changing phenomenon has an effect on the
aesthetical landscape, which is mostly related to the experience of spatiality, materiality and color. As these three concepts are closely connected
with the practice of designing and discussing all kinds of outdoor environments, as well as the fact that daylight plays a prominent role for the visual
experience of landscapes, this paper is conclusively suggesting that daylight
could be regarded as an element with a legitimate importance in the work
of landscape architects.

Main title:Möte med dagsljus
Subtitle:en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap
Authors:Bally, Elsa
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Wade, Emily and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagsljus, färg, material, rumslighet, landskapsupplevelse, naturligt ljus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17594
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17594
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2022 09:40
Metadata Last Modified:09 Mar 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics