Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Elise and Lyth, Anna, 2015. Fler nyanser av grönt och blått : hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
44MB

Abstract

Den 31 augusti 2014 drabbades Malmö av ett kraftigt
skyfall som orsaka de översvämningar på flera håll runt
om i staden. Översvämningarna resulterade i skador
på infrastruktur och bebyggelse men också i minskad
framkomlighet i trafiken.
I arbetet undersöks möjligheter till hur större mängder
regnvatten kan hanteras i urban miljö med utgångspunkt
i att minska risken för översvämningar. Målet är att göra
ett förslag där praktiska exempel ges på hur hållbar
dagvattenhantering kan utformas utifrån olika regnmängder
i ett översvämningsdrabbat område i Malmö.
Syftet med arbetet är primärt att få en större förståelse
för landskapsarkitektens roll i arbetet med att klimatanpassa
städerna. Syftet är också att få en större förståelse
för problematiken orsakad av kraftiga regn, samt varför
städer ofta har en begränsad kapacitet att omhänderta
större regnmängder i befintlig miljö. I arbetet redovisas
hur urbaniseringen har bidragit till att de flesta samhällen
idag är beroende av ett ledningssystem för att föra bort
vatten ifrån städerna. Detta ledningssystem kan vid
kraftiga regntillfällen blir överbelastat med konsekvenser
som marköversvämningar, källaröversvämningar och
utsläpp av förorenat vatten till städernas recipienter
som följd. Detta, i kombination med en ökad mängd
hårdgjord yta och en minskad möjlighet för städerna att
på ett naturligt sätt dränera och infiltrera regnvatten i
marken, innebär stora utmaningar för den urbana miljön
vid händelser av kraftiga regn. Med ett förändrat klimat
kommer problemen troligtvis att bli än mer omfattande i
framtiden.
Med hjälp av fallstudie, litteraturstudier, dokumentstudier,
testande och praktiskt skissande undersöks innebörden av
hållbar dagvattenhantering samt hur en sådan kan bidra
till en större kapacitet för staden att hantera kraftiga regn
och samtidigt också bli en resurs för människor och grönstruktur.
Arbetet har resulterat i gestaltningsförslag på
tre platser i området Södra Sofielund i Malmö och ger
exempel på hur stora och små hållbara dagvattenlösningar
kan integreras i den täta staden.

,

On the 31 of August 2014, the city of Malmö was hit
by heavy rains that caused flooding in several places
around the city. The flooding resulted in damages to
infrastructure and buildings but also in reduced traffic
maneuverability.
This thesis investigate the possibilities to handle large
amounts of rainwater in urban environments on the basis
of reducing the risk of floods. The objective is to make
a proposal where examples are given of how sustainable
stormwater management can be designed in a urban
flood-hit area based on different amounts of rain.
The aim of the thesis is to gain a greater understanding of
the problems caused by heavy rain and an understanding
of why cities generally have a limited capacity to manage
large amounts of rain in the existing environment. In the
thesis it is shown that during the urbanization the society
has become dependent of drainage systems to keep water
away from the cities. The drainage system is restricted
and when heavy rainfalls occur this may lead to system
overload with consequences such as landfloods, basement
flooding and the discharge of polluted water to urban
recipients. In combination with an increased amount
of paved surfaces and a reduced possibility for cities to
naturally drain and infiltrate rainwater in the ground, the
restricted drainage system means major challenges for
the urban environment in the event of heavy rainfall.
With climate change, the problems are likely to become
even more widespread in the future.
Through literature studies, document studies and
sketching, the implications of sustainable stormwater
management is examined. It is also looked upon how an
alternative storm water management can contribute to a
greater flexibility and adaptability in the society when
heavy rainfalls occur, as well as become a resource for
people and greenery. The thesis has resulted in design
proposals in three locations in the area of Södra Sofielund
in Malmö. The proposals exemplifies how large and small
scale sustainable stormwater solutions can be integrated
in the dense fabric of Malmö.

Main title:Fler nyanser av grönt och blått
Subtitle:hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv
Authors:Eriksson, Elise and Lyth, Anna
Supervisor:Dahl, Caroline and Fridell, Kent
Examiner:Bergsjö, Ann and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, extrema regn, översvämningsproblematik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5290
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2016 12:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2016 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics