Home About Browse Search
Svenska


Hjalmarsson, Karin, 2016. Stadsodlingsnätverk som stöd för nyanlända : fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Denna uppsats belyser och undersöker hur nyanlända personer i Malmö och Sverige skulle kunna
ha stöd av att gå med i ett odlingsnätverk med fokus på deras integrationsprocess.
Stadsodling har visat sig vara effektivt inom många områden såsom skolträdgårdar i undervisning
och terapeutiskt verktyg vid behandling av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Det har
bidragit till en ökad livskvalitet och förbättrad funktion i vardagen. Skulle stadsodling kunna gynna
även nyanlända personer i Sverige? Kan det ge stöd till integration som även är hälsofrämjande?
Syftet är att visa hur Odlingsnätverket Seved i Malmös koordinatorer och odlingsdeltagare själva
ser på olika aspekter av stöd till integration och visa hur odlingsnätverket kan bistå med detta.
Syftet är även att undersöka och uppmärksamma några av de effekter stadsodling kan ge nyanlända
för att kunna hjälpa dem till en ljusare framtid genom ett varmt välkomnande i Sverige.
Utifrån deltagande observationer och intervjuer med stadsodlingskoordinator samt nysvenska
odlingsdeltagare har denna fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö visat att
stadsodlingsnätverk som detta kan vara ett stöd för nyanlända i deras integrationsprocess.
De stöd som definierats och analyserats är: Förståelse, Respekt och relationsskapande, Gemenskap
och tillhörighet, Tillit och förtroende, Språkanvändning och odlingskunskap samt utveckling av
nätverket.

,

This paper highlights and explores how new arrivals in Malmö and Sweden could have support of
joining an urban farming network focusing on their integration process.
Urban farming has been shown to be effective in many areas such as school gardens in teaching and
therapeutic tool in the treatment of stress-related diseases and mental illness. This has contributed to
an increased quality of life and improved function in daily life. Could urban farming also benefit
new arrivals in Sweden? Can it provide support for the integration that is also health benefiting?
The aim is to show how the coordinators of Odlingsnätverket Seved in Malmö and cultivation
participants themselves are looking at different aspects of support for integration and to show how
the urban farming network can help. The aim is also to investigate and highlight all of the impacts
urban farming can bring these people in order to help them to a brighter future through a warm
welcome in Sweden.
Based on participant observation and interviews with urban farming coordinator and new Swedish
urban farming participants, this case study of Growing Network Seved in Malmö show that urban
farming network like this can be a support for new arrivals in Sweden in their integration process.
The support that has been defined and analyzed is: Understanding, Respect and relationshipbuilding,
Solidarity and belonging, Trust and confidence, Use of language and farming knowledge
and Development of the network.

Main title:Stadsodlingsnätverk som stöd för nyanlända
Subtitle:fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö
Authors:Hjalmarsson, Karin
Supervisor:Levinsson, Anna and Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsodling, odlingsnätverk, integration, stöd, gemenskap, tillhörighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6146
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant physiology - Growth and development
Plant physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2017 11:14
Metadata Last Modified:16 Jan 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page