Home About Browse Search
Svenska


Sundén, Hampus, 2019. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
38MB

Abstract

Med bakgrund i en kritisk diskussion i hur hamnomvandlingsområden ofta går i en monoton och generisk utveckling ämnar denna studie att förstå hur Lantmännens pir i Ystads kommun kan transformeras.

Syftet med detta arbete är att studera och kreativt undersöka Lantmännens pir utifrån teorier som behandlar platsens olika spatiala lager och innebörden av det platsspecifika begreppet. Följaktligen är målet att formulera transformationsidéer baserat på transformationsteori och platsanalys samt exempel inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur.

Uppsatsen är indelad i tre olika delar, en teoristudie, en analys av lantmännens pir och en del som behandlar transformationen av piren. I teoridelen beskrivs Lisa Diedrich teorier om platsens fysiska, dynamiska och immateriella egenskaper. Dessutom används Carol Burns och Andrea Kahns teorier som undersöker platsen som begrepp. Vidare redogör denna del Helene Schytters teorier om det främmande och heterogena industrilandskapet.

Transformationen utgår från transformationsteori framförd av Ellen Braae. Hon presenterar fyra transformationsparadigmer: Optimerad, Olik, Kontinuerlig och Kultiverande - Transformation. Gemensamt för samtliga är att transformationparadigmerna betonar ett platsspecikt förhållningssätt samt att de förhåller sig till ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv. I denna del kompletteras Braaes teorier med designprinciper och exempel inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur som adaptiv och tolererande design men även bruten kvartersstruktur och adderande byggnadsvolymer.

Metoden som används i denna studie är design research, en iterativ process där teori och kreativa och experimentella aspekter utgör fundamentet i den undersökande forskningen. Processen har således pendlat mellan att testa idéer genom skiss samtidigt som forskning och fackmaterial har studerats för att producera ett trovärdigt resultat.

I slutsatserna kring bruten kvartersstruktur och adderande byggnadsvolymer konstateras det att dessa principer kan vara fungerande metoder för att möta den främmande industriarkitekturen i form och struktur. Det konstateras även att tolererande och adaptiv design kan tillämpas för att möta havets dynamiska karaktär med stigande havsnivåer samt att tolererande design kan tillämpas i en situation där intensiva vågkrafter utgör ett hot.

,

With background in a critical discussion of how postindustrial waterfront areas often go into a monotonous and generic development, this essay intends to understand how Lantmännen’s pier in the Ystad municipality can be transformed.

The purpose of this work is to study and creatively examine Lantmännen’s pier based on theories that deal with “site” as concept and the meaning of site specificity. Consequently, the goal is to formulate transformation-ideas based on transformation theory and examples from urban planning and landscape architecture.

The work is divided into three different parts, a theoretical study, an analysis of Lantmännens pier and a part that deals with the transformation of the pier. The theoretical part describes Lisa Diedrich’s theories about site specificity and the physical, dynamic and immaterial aspects that constitute a site. In addition, Carol Burns and Andrea Kahn’s theories about the concept of “site” are described. Furthermore, this part explores Helene Schytter’s theories of the alienated and heterogeneous industrial landscape.

The transformation is based on transformation theory introduced by Ellen Braae. She presents four transformation paradigms: Optimized, Different, Continuous and Cultivating - Transformation. Common to all is that the paradigms emphasize a site-specific approach and that time constitutes a significant aspect within each. In this part, Braae’s theories are supplemented with design principles such as adaptive and tolerant design but also examples
from theories derived from urban planning and landscape architecture, these are transfigure the perimeter block and add ons.

The method used in this study is design research, an iterative process in which theory, creative and experimental aspects form the basis of the investigative research. The process has thus shifted between testing ideas through sketch, while research have been studied to produce a credible result.

In the final discussion, it is concluded that the concepts of transfigure the perimeter block and add ons can be good methods to integrate new forms and structures into the industrial landscape. It is also found that adaptive and tolerant design can be applied to secure and adapt the quay to threats of rising sea levels. Finally, the conclusion also states that tolerant design can adapt the quay to a situation where short term dynamic water forces, such as intense waves stands as a threat.

Main title:Att transformera platsspecifikt
Subtitle:Lantmännens pir i Ystad industrihamn
Authors:Sundén, Hampus
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Lindholm, Gunilla and Oswalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:transformation, platsspecifik analys, hamnomvandling, processkompassen, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2019 10:47
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics