Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Annie, 2024. Regional fysisk planering : lösningen på planeringens utmaningar eller ytterligare en komplexitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den fysiska planeringen är av stor betydelse för samhället och dess utveckling då det är en
plattform för att hantera många viktiga frågor. Detta examensarbete syftar till att skapa bättre
förståelse för den fysiska planeringens utveckling, utmaningar med särskilt fokus på införandet av
regional fysisk planering, som ämnar möta en del av den fysiska planeringens utmaningar.
Examensarbetets första del är en dokumentstudie för att förstå utvecklingen av fysisk planering,
dess utmaningar och resonemanget kring införandet av regional fysisk planering. Den andra delen
undersöker den regionala fysiska planeringen och dess potential i praktiken med hjälp av en tematisk
studie av Region Skånes arbete med regional planering. Den genomförs genom att studera
remissyttranden för remissversionerna av den regionala utvecklingsstrategin Öppna Skåne 2030 och
regionplanen Regionplan för Skåne 2022–2040. Genom att studera kritiken som framförs gentemot
respektive planeringsdokument kan skillnader och likheter kartläggas för att förstå vilken kritik som
är konsekvent och på vilket sätt kritiken förändrats efter införandet av regional fysisk planering.
Dokumentstudien visar att den fysiska planeringen har ökat i komplexitet och på ett flertal sätt
idag är bristande. Planeringen har blivit svårare att bedriva samtidigt som den kommunala
översiktliga, strategiska och långsiktiga planeringen och målsättningen åsidosätts för kortsiktiga
vinster och tillväxt. Den översiktliga utvecklingen begränsas även av bristen på samverkan mellan
kommuner gällande markanvändning då det är beroende av konsensus, vilket kommunerna i många
fall inte uppnår. Den regionala planeringen i sin tur har höga ambitioner på samverkan och
gemensam utveckling. Ett antal utvärderingar beskriver dock den regionala planeringen som svag
och tandlös där ambitionerna är långt ifrån planeringens effekt i praktiken.
Det regionala mandatet utökades i och med en ändring av Plan- och bygglagen som trädde i kraft
år 2019 vilket bland annat innebar att Region Skåne fick i uppdrag att upprätta en regionplan.
Övergripande syftar regionplanen till att förstärka det regionala perspektivet och att vägleda och
underlätta den kommunala planeringen genom att vara framåtsyftande, en samlingspunkt för planer
och målsättningar, hantera mål- och intressekonflikter och bistå med prioriteringar och avvägningar.
Den tematiska studien visar återkommande kritik gentemot Öppna Skåne 2030 och Regionplan
för Skåne 2022–2040. Det indikerar fortsatta utmaningar för Region Skåne i arbetet med regional
planering. Region Skåne får bland annat kritik för bristande tydlighet i såväl målsättningar som i
beskrivningar av förutsättningar, utmaningar och strategier. Det efterfrågas även förtydligande och
hanteringar av mål- och intressekonflikter samt prioriteringar och avvägningar mellan mål och
strategier. Regionplanen anses inte, av remissinstanserna, uppnå en framåtsyftande eller vägledande
plan, samtidigt får den kritik för att vara för styrande och inkräkta på det kommunala planmonopolet.
Sammanfattningsvis resulterar dokumentstudien och den tematiska studien i att den fysiska
planeringen står inför ett flertal utmaningar och i arbetet ifrågasätts den regionala fysiska
planeringens möjlighet att nå de uppsatta ambitionerna. Den kommunala planeringen åsidosätter
långsiktiga och översiktliga målsättningar och strategier för kortsiktig vinning och kommunerna
kommer inte överens om samarbete om det inte finns en tydlig vinning för alla involverade. Det
innebär att utmanande frågor som kräver prioriteringar och långsiktighet inte hanteras vare sig inom
eller mellan kommuner. Dessa hanteras inte heller i det regionala arbetet, vare sig i tidigare eller
nyare format. I arbetet med detta examensarbete blir det tydligt att det krävs större förändringar i
det svenska planeringssystemet för att möta den fysiska planeringens utmaningar och att det behöver
ske med kunskap och vilja från den politiska styrningen tillsammans med planeringsinstanserna.

,

Physical planning is of great importance for society and its development because it is a platform
that handles many important issues. This master thesis aims to contribute to a better understanding
of the evolvement of physical planning and the challenges it faces with a particular focus on the
introduction of regional physical planning, which aim is to handle some of those challenges.
The first part of this master thesis consists of a document study to gain knowledge of the
evolvement of physical planning, its challenges and the reasoning for the introduction of regional
physical planning. The second part examines the regional physical planning and its potential impact
in practice by conduction a thematic study of regional planning by Region Skåne. The study is made
by mapping statements made in the referrals of the regional development strategy Öppna Skåne
2030 and the regional plan Regionplan för Skåne 2022-2040. By studying the statements and
comparing the criticism of each planning documents it is possible to map out which criticism is
consistent and what has changed after introducing regional physical planning.
The document study shows that the complexity of physical planning has increased and that it is
deficient in several ways. It has become more difficult to conduct physical planning and at the same
time the planning carried out by municipalities has become less strategic and long term goals and
perspectives are disregarded in favor of short term gain and growth. Strategic development is also
restricted by the lack of cooperation between municipalities concerning physical planning. The
cooperation is dependent on consensus which in many cases, is not reached. The regional planning
has great ambitions concerning cooperation and joint development. However, several studies and
evaluations suggest that regional planning is weak and does not have a lot of effect in practice.
The mandate for regional planning was extended in 2019 by a new version of Plan- och
bygglagen. Among other things, the law stated that Region Skåne is obligated to establish a regional
plan. An overall description of the aim of the plan is to further enhance the regional perspective and
to give guidance for municipal physical plans by providing a joint vision, a compilation of plans and
goals, to handle conflicts within goals and interests and to establish priorities.
The thematic study shows recurring criticism against Öppna Skåne 2030 and Regionplan för
Skåne 2022-2040. This indicates that Region Skåne will have continuing challenges with regional
physical planning. For instance, the regional plans are critiqued for not being clear enough when
describing existing conditions, challenges, goals or strategies. There is also demand for guidance
concerning conflicts of interest and priorities between goals and strategies. The regional plan is not
considered visionary, nor does it provide municipalities with sufficient guidance. At the same time,
it is critiqued for being too controlling and intruding on the municipal planning monopoly.
Based on the combined results of the document study and the thematic study the conclusions are
that physical planning faces many challenges and in this master thesis the capability of regional
plans to reach its intended purpose of easement is questioned. Municipalities are disregarding long
term goals and strategies in favor of short term gain, nor are they capable of reaching consensus to
cooperate with other municipalities unless there is mutual gain. The effect is that challenging
situations are not handled within nor between municipalities, neither are they handled in regional
plans. In this master thesis it has become clear that it will take comprehensive change of the Swedish
planning system to have an effect and solve some of the challenges that stands before physical
planning. The changes need to be implemented with knowledge and commitment from planning
bodies as well as the political governance.

Main title:Regional fysisk planering
Subtitle:lösningen på planeringens utmaningar eller ytterligare en komplexitet?
Authors:Andersson, Annie
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Larsson, Marie and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:regional planering, regional fysisk planering, fysisk planering, regionplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19795
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2024 11:17
Metadata Last Modified:27 Mar 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page