Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Alva, 2021. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Bostadgårdar är en delad yta mellan flera människor som bor i samma område och byggnader.
Bostadsgården är yta för de boende att använda och vistas på. Det är planerarens uppdrag att göra denna plats välanvänd och omtyckt. Men det kanske viktigaste uppdraget är att göra platsen trygg.
De boende ska känna sig trygga på denna yta precis utanför deras ytterdörr. Frågan är dock hur man
uppnår denna trygghet. Ett sätt som ibland används är att stänga bostadsgården med hjälp av bl.a. grindar. Då kan enbart de boende nyttja gården, men är detta den enda lösningen eller är bostadsgårdar som är öppna för allmänheten också trygga? Frågan om det finns skillnad i upplevd trygghet i bostadsgårdar som är stängda kontra öppna och vad som är fördelarna och nackdelarna, är något denna studie försökt besvara. Genom att besvara denna fråga kan förståelsen för trygghet på bostadsgårdar öka och därmed göra planeraren medveten om vad en öppen eller stängd bostadsgård kan medföra för tryggheten.
En litteraturstudie på öppna och stängda bostadsgårdar gjordes där en bredare förståelse för dessa
gårdar skapades. Utöver detta undersöktes även andra relevanta trygghetsaspekter som t.ex. skötsel,
gränser och främlingar. För ytterligare information gjordes även fyra intervjuer med boende från
fyra olika bostadsgårdar. Två av de intervjuade kom från bostadsgårdar som var stängda för allmänheten och två kom från bostadsgårdar som var öppna för allmänheten.
Från litteraturstudien och intervjuerna framkom det skillnader mellan öppna och stängda bostadsgårdar. Dessa skillnader i trygghet kan sammanfattas i fördelar och nackdelar. Stängda bostadsgårdar är gårdar med tydliga gränser som ökar tryggheten hos de boende, dock kan stängda gårdar skapa ett socioekonomiskt problem där bara vissa gårdar med bättre ekonomiska förutsättningar kan anlägga grindar som stänger gården. Medan bostadsgårdar med sämre ekonomiska förutsättningar inte kan anlägga grindar. Utöver detta så finns det även ett problem ifall för många gårdar blir stängda och därmed ökar den sammanlagda ytan som inte är tillgänglig för alla i staden. Öppna bostadsgårdar är ytor som inte uppfattas lika instängda och som kan nyttjas av allmänheten, dock kan dessa gårdar beträdas av för många främlingar på en dag och därmed öka otryggheten på gården.
Utöver detta framkom det även att trotts skillnaderna i öppna och stängda bostadgårdar, finns det sätt att kompensera för detta. Ett sätt är genom att undersöka omgivningen och de behov som kan tänkas finnas just på bostadsgårdens specifika plats. När man ser dessa behov kan man använda sig av gränser. Gränser är en av det viktigaste aspekterna för trygghetsuppfattningen hos de boende på en bostadsgård. Tydliga gränser mellan bostadsgården och den helt offentliga ytan ger de boende en känsla av kontroll samt äganderätt, vilket medför en trygghetskänsla hos de boende. När planerare använder sig av höga, låga, insynsskydande och öppna gränser på rätt sätt kan de skapa en bostadgård som känns trygg för de boende och människor som vistas på gården. Ett exempel på detta är när en stängd bostadsgård känns instängd, kan man använda sig av gränser som ger lite insyn, eller när en öppen bostadsgård känns för öppen kan man förtydliga en gräns med grönska i from av buskar. Denna förståelse för hur gränser kan användas såväl som förståelsen för öppna och stängda bostadsgårdar fördelar och nackdelar kommer göra det lättare för planerare att designa trygga bostadsgårdar.

,

Residential courtyards are a shared area between several people living in the same area and buildings. The courtyard is an area for the residents to be on and use. The planner's mission is to make this place well used and popular. Another, even more important mission for the planner, is to make the place safe. Residents should be able to feel safe on this plot of land right outside their front door. The question, however, is how to achieve this sense of security. One method that is used is to close the courtyard of using a high fence, so that only the residents can use the yard. But is this the
only solution or can people that live with courtyards that are open for the public also feel safe? The
question of whether there is a difference in perceived security in courtyards that are closed versus
open and what the advantages and disadvantages are, is what this study has tried to answer. By answering this question, we can achieve a deeper understanding of perceived security in courtyards and thus make the planner aware of what an open or closed courtyard can entail for the perceived security.
A literature study on open and closed courtyards was conducted where a broader understanding of these courtyards was achieved. In addition to this, other relevant security aspects were also investigated, such as maintenance, borders and strangers. For further information, four interviews were also conducted on residents of four different courtyards. Two of those interviewed came from courtyards closed to the public and two came from courtyards open to the public.
From the literature study and the interviews, differences were discovered between the open and closed courtyards. These differences in security can be summarized in advantages and disadvantages. Closed courtyards are spaces with clear boundaries that increase the perceived
security of the residents, however, closed courtyards can create a socio-economic problem where only some yards with larger economic assets can install gates that close of the courtyard. While courtyards with minor economic assets cannot build gates. In addition to this, there is also a problem if too many courtyards become closed and thus increase the total area that is inaccessible to everyone in the city. Open courtyards are not perceived to be confined and they can also be used by the public,
however these farms can be visited by too many strangers per day and thus decrease the sense of security for the residents.
In despite of the differences in open and closed courtyards, there are ways to compensate for these. One way is by examining the surroundings and the needs that may be found in the specific location of the courtyard. When you see these needs, you can use borders. Borders are one of the most important aspects of the perception of security among the residents of a courtyard. Distinct
borders between the courtyards and the completely public areas gives the residents a sense of control and ownership, which leads to a sense of security among the residents. When planners use high, low, transparent and open borders in the right way, they can create a courtyard that feels safe for the residents and people using the yard. An example of this is when a closed courtyard feels too confined, planners can then use borders that provide some transparency. Another example is when an open courtyard feels too open, you can make a border more visible using greenery in the form of bushes. This understanding of how borders can be used as well as the understanding of the Abstractadvantages and disadvantages of open and closed courtyards will make it easier for planners to design courtyards that feels safe for the residents.

Main title:Trygghet bakom stängda grindar?
Subtitle:en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar
Authors:Holmqvist, Alva
Supervisor:Sunding, Anna
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, stängd bostadsgård, öppen bostadsgård, trygghet, open courtyard, closed courtyard, security, courtyard, feel safe, perception of safety
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17099
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17099
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2021 11:43
Metadata Last Modified:26 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics