Home About Browse Search
Svenska


Eknor, Helga, 2020. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
42MB

Abstract

Detta examensarbete tar avstamp i det stadsomvandlingsprojekt som pågår kring de två sjöarna Munksjön och Rocksjön i Jönköpings kommun. Målet med arbetet är att utveckla ett gestaltningsförslag för den nya, av kommunen planerade, stadsdelen Öster Munksjön och dess nya centrala nod Kanalplan. I fokus för gestaltningsförslaget är att det grundar sig i de platsspecifika förutsättningarna med särskilt fokus på ekologiska värden samt att arbetet ska bidra med kunskap om hur förståelsen för ekologiska processer kan verka vägledande vid planering och gestaltning av urbana miljöer. Arbetet erbjuder ett sätt att bevara och utveckla befintliga ekosystem och habitat för områdets flora och fauna samtidigt som det möter framtidens urbana behov genom den övergripande planeringen för områdets trafikstruktur, kvartersstruktur och grönstruktur som tar hänsyn till, samt tar tillvara på, befintliga naturtypers möjligheter att tillhandahålla urbana ekosystemtjänster.
Examensarbetets olika delar adresserar arbetets olika frågeställningar. Medan det första kapitlet presenterar introduktionen diskuterar det andra kapitlet arbetets kontext som innefattar en utredning och presentation av projektområdet samt för kommunens utvecklingsplaner för området. Särskilt fokus läggs på att definiera dess befintliga ekologiska värden. I kapitel tre presenteras arbetets teoretiska ramverk som utgår från konceptet ekologisk urbanism. Konceptet studeras för att undersöka idén om att det som uppfattas som urbant behöver anpassas för att nå ett dynamiskt och integrerat socialt ekologiskt tillstånd. Kapitel fyra presenterar gestaltningsförslaget som omfattar omvandlingen av stadsdelen Öster Munksjön och Kanalplan. Förslaget uppmärksammar rumsliga lösningar för hur områdets ekologiska värden kan förstärkas och integreras i omvandlingen av området. Slutligen, i examensarbetets sista kapitel, återvänder fokus till arbetets övergripande mål och syfte. I tillägg diskuteras även reflektioner över arbetsprocessen samt hur kunskap om ekosystem och ekologiska processer kan påverka utformningen och designen av urbana miljöer.
Gestaltningsförslaget och examensarbetet som helhet är resultatet av mitt sökande efter hållbara former för mänskliga bosättningar vilka tar sin utgångspunkt i idén om den urbana naturen.

,

This thesis takes its starting point in the urban transformation project that is currently underway in the area surrounding the two lakes Munksjön and Rocksjön in the municipality of Jönköping. The aim of the thesis is to develop a design proposal for the new, and by the municipality planned, city district of Öster Munksjön and its new central node Kanalplan. Elements in focus for the proposal are that it is based in the site-specific conditions with a particular emphasis on ecological values and that the work should contribute with knowledge of how the understanding of ecological processes can act as a guide in planning and design of urban environments. The work offers a way to preserve and develop existing ecosystems and habitats for the area’s flora and fauna while meeting the urban needs of the future through the overall planning for the area’s traffic structure, neighborhood structure and green structure that takes into account, and takes advantage of, existing natural elements opportunities to provide urban ecosystem services.
The chapters each address different parts of the thesis’ problem statements and guiding questions. While the first chapter presents the introduction, the second chapter presents the context of the thesis, which includes an investigation and presentation of the project area as well as the municipality’s development plans for the area. Special focus is placed on defining its existing ecological values. Chapter three presents the theoretical framework of the work, which is based on the concept of ecological urbanism. The concept is studied to investigate the idea that what is perceived as urban needs to be adapted to achieve a dynamic and integrated social ecological state. Chapter four presents the design proposal, which includes the transformation of the city district of Öster Munksjön and Kanalplan. The proposal draws attention to spatial solutions for how the area’s ecological values can be strengthened and integrated into the transformation of the area. Finally, in the last chapter of the thesis, the focus returns to the overall goal and purpose of the work. In addition, reflections on the work process and how knowledge of ecosystems and ecological processes can influence the design and layout of urban environments are also discussed.
The design proposal and the thesis as a whole are the result of my search for sustainable forms of human settlements, which are based around the idea of urban nature.

Main title:Kanalplan
Subtitle:ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön
Authors:Eknor, Helga
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Svensson, Jitka and Bergsjö, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltningsförslag, stadsomvandling, landskapsarkitektur, Jönköping, urban natur, våtmark, sumpskog, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2020 08:41
Metadata Last Modified:24 Oct 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics