Home About Browse Search
Svenska


Stål, Gustav and Petersson, Matilda, 2023. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Urbanisering, bostadsbrist och klimatförändringar är
några av de faktorer som ställer högre krav på våra städer
idag. Samhällen byggs i och med detta tätare och är i
ständig omvandling för att anpassa sig till de problem som
städerna ställs inför. I takt med urbaniseringen begränsas
utrymmen till grönytor och grönska.
Idag är det vanligt förekommande att grönytor gestaltas
på olika sätt med inspiration från naturen, där man låter
naturen genomsyra planteringar i både ett konstnärligt och
kontrollerat uttryck. En metod för att utforma grönytor
och planteringar som efterliknar naturen är att använda
sig av naturalistisk växtkomposition. Det innebär att man
hämtar inspiration från naturen och hur växterna naturligt
interagerar och samspelar med varandra. På så sätt kan
man tillämpa denna kunskap när man sätter samman
växtkompositioner och planteringar i offentliga miljöer där
man försöker efterlikna en naturlig ståndort och miljö.
Syftet med arbetet är att undersöka och fördjupa sig
i naturalistisk växtkomposition med fokus på Nigel
Dunnetts metodik där målet är att utifrån dessa
teorier och tillvägagångssätt tolka och utforma ett
växtgestaltningsförslag för Triangelplatsen i Stockholm.
För att besvara detta syfte ställdes följande frågor: Hur kan
grönytor gestaltas med inspiration från Nigel Dunnetts
metodik kring naturalistisk växtkomposition med främst
fokus på hans toolkit? samt Vilka växter kan användas
och hur kan dessa kombineras på den aktuella platsen
utifrån Nigel Dunnetts metodik utifrån naturalistisk
växtkomposition?
I det här examensarbetet genomförs och utformas ett
gestaltningsförslag för Triangelplatsen. Platsen är belägen
i det gamla industriområdet Bällstahamn i nordvästra
Stockholm och som är tänkt att bli en ny grön stadsdel
intill Solna. Det nya området fokuserar på mycket grönska
och växtlighet och där grönytorna ska vävas samman
genom hela området. Triangelplatsen har en betydande
roll att bli ett sammanhängande grönt stråk ner till
Bällstaviken.
Platsens tänkta växtlighet behöver förhålla sig till en
relativt skuggig och torr plats som är utsatt för mycket
sol under sommarhalvårets dagar. Växtvalet behöver även
väljas ut för att främja siktlinjen ner mot Bällstaviken.
Växtgestaltningsförslaget presenterar ett tänkbart sätt att
utforma naturalistiska planteringar över Triangelplatsen.
Gestaltningsförslaget fokuserar på en grön och artrik
växtlighet som återspeglar vegetationen i resterande delar
av Bälstahamnsområdet. Planteringarna innehåller en
stor variation av perenna växter, lökar, buskar och träd.
Träden består av Amelanchier lamarckii som planteras
in i olika storlekar för att skapa ett variationsrikt uttryck.
Växtbäddarna representerar tre olika växtmixer som vävs
samman genom hela platsen.
Arbetet redogör för tre olika växtmixer som erhåller en
naturalistisk växtkomposition. Den första växtmixen
innehåller skuggtåliga arter som placeras i de skuggiga
delarna av Triangelplatsen. De resterande planteringsytorna
innehåller två mer torktåliga växtmixer, där den ena är
lägre och den andra högre. Detta bidrar med en variation i
höjdskillnad där den låga växtmixen medvetet placeras för
att främja siktlinjen ner mot Bällstaviken.

,

Urbanization, housing shortages and climate change are
some of the factors that place higher demands on our cities
today. As a result, cities are being built more densely and
are constantly being transformed to adapt to the problems
that they face today. In steps with urbanization, green
spaces are limited and risks to shrink even more in the
future.
Today, it is common for green spaces to be designed in
different ways to take inspiration from nature, where nature
is allowed to influence planting designs in both an artistic
and controlled expression. One method of designing
green spaces and plant beds that mimics nature is to use
a naturalistic plant composition. This means that you
draw inspiration from nature and how the plants naturally
interact with each other. In this way, you can apply this
knowledge when putting together plant compositions in
public environments where you try to imitate a natural
environment.
The purpose of the work was to investigate naturalistic
plant composition with focus on Nigel Dunnett’s
methodology. The goal was to interpret and design a plant
design proposal for Triangelplatsen in Stockholm based
on the theories and approaches of Dunnett. To answer
this purpose, the following questions were asked: How
can green spaces be designed with inspiration from Nigel
Dunnett’s methodology on naturalistic plant composition
with the main focus on his toolkit? and Which plants
can be used and how can these be combined in the
actual location based on Nigel Dunnett’s methodology of
naturalistic plant composition?
Triangelplatsen is located in the old industrial areas in
Bällstahamn in the northwest of Stockholm and which is
intended to be a new green district next to Solna. The new
area focuses on a lot of green spaces where the green areas
are to be woven together. Triangelplatsen has a significant
role to play in becoming an important green space in this
new community.
The plant design proposal represented a possible way
to design naturalistic planting compositions over
Triangelplatsen. The design proposal focused on a green
and species-rich vegetation that took inspiration from the
green spaces in the other parts of Bällstahamn. The plant
beds contained a large variety of perennial plants, bulbs,
shrubs and trees. The trees consisted of Amelanchier
lamarckii which were planted in different sizes to create
a varied expression. The plant beds represented three
different plant mixes that were woven together throughout
the site.
The design proposal describes three different plant mixes
that interpret a naturalistic plant composition. The first
plant mix contained shade-tolerant species that were placed
in the more shady parts of Triangelplatsen. The remaining
plant beds contained two drought-resistant plant mixes,
where one was lower and the other higher. This contributed
to a variation in height difference where the low plant mix
was placed to promote the sight down to Bällstaviken.

Main title:En grön oas mellan stad och natur
Subtitle:ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar
Authors:Stål, Gustav and Petersson, Matilda
Supervisor:Thorpert, Petra and Svensson, Karin
Examiner:Folkesson, Anders and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturalistiska planteringar, växtmix,, växtsamhällen, ståndort, Nigel Dunnett, växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19361
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2023 13:16
Metadata Last Modified:30 Aug 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics