Home About Browse Search
Svenska


Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2020. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
84MB

Abstract

För människan har träd varit betydelsefulla sedan urminnes tider. De svarar för otaliga ekosystemtjänster och kan vara direkt identitetsskapande för en plats. Ofta är det stora och ålderstigna träd som värdesätts högst. En pampig trädallé i landskapet vittnar om storhet och makt.
Många träd i våra moderna, svenska städer är planterade runt sekelskiftet 1900. Det innebär att dessa träd närmar sig en hög ålder med vikande vitalitet vid samma tidpunkt. Vidare är det vanligen endast ett fåtal arter som dominerar den totala artfördelningen i stadens trädbestånd. Följaktligen är dessa trädbestånd som helhet sårbara vilket är ett brådskande problem. För att förhindra oönskade hålrum som kan uppstå, föreslår detta arbete alternativa lösningar på hur stadens vegetationssystem skulle kunna byggas upp.
Syftet med arbetet är att genom en utforskande del undersöka hur stadens grönska, i det här fallet esplanaden, kan planeras och etableras på ett mer dynamiskt och flexibelt sätt. Genom att tillämpa ett dynamiskt förhållningssätt ämnar detta arbete att visa på hur stadsgrönska kan bli mer resilient. I uppsatsen ifrågasätts den traditionella gestaltningsprocessen där grönområden ofta planeras med en slutgiltig målbild.
Utifrån kunskap och material inhämtad från arbetets olika studier är målet att utveckla och presentera koncept som ska svara till den problematik som lyfts i arbetet. Som exempelplats för detta används esplanaden på Kungsgatan i Malmö. Koncepten sammanfattas och utvärderas. Dessa ska vara möjliga att applicera i motsvarande situationer i framtiden.
Arbetet visar på möjligheter för esplanaden att förnyas genom mer långsiktigt hållbara vegetationssystem men med dess arkitektoniska och kulturhistoriska värde i beaktning. Förhoppningen är att detta examensarbete ska lyfta frågan kring sårbarheten i stadens trädbestånd och därigenom bidra till en mer hållbar landskapsarkitektur.

,

Since ancient times, trees have been of great importance for the human kind. Trees contribute to numerous ecosystem services and can constitute the identity of a place. Most often, the great and old trees are the ones that are valued the highest. A pompous tree alley is testimony to monumentality and power.
Many trees in our modern, Swedish cities are introduced around the turn of the 20th century. These trees are approaching a high age with declining vitality. Furthermore, only a few species comprise the bigger part of the total species distribution in the city’s tree population. Thus, the tree population as a whole in the city is vulnerable. In order to prevent unwanted voids that may arise, this work suggests alternative solutions to how the vegetation systems in the city could be built.
The purpose of this paper is to examine how the greenery of the city, in this case the esplanade, can be planned and established in a more dynamic and flexible way. By a dynamic approach, the purpose of the thesis is to show how urban greenery can become more resilient. The paper gives alternatives to the traditional design process, where green areas often are planned with a more static approach.
Based on knowledge and material obtained from the various studies in the thesis, the goal is to develop and present concepts that will correspond to the problem lifted. The esplanade Kungsgatan in Malmö, is used as a case study for this. The concepts are evaluated and should be possible to apply in corresponding situations in the future.
The paper shows opportunities for the esplanade to be renewed with a more long-term sustainable vegetation systems, but with its architectural and cultural historical value in consideration. The aim with this thesis is raising the issue of the vulnerability in the tree population and thereby contribute to a more sustainable landscape architecture.

Main title:Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign
Subtitle:koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt
Authors:Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Randrup, Thomas and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dynamisk, vegetationsdesign, vegetationssystem, artrikedom, strukturrikedom, esplanad, trädallé, skissprocess, utforskande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15949
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2020 09:34
Metadata Last Modified:27 Aug 2020 01:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics