Home About Browse Search
Svenska


Lundvik, Maria, 2020. En ö i strömmen : gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Idag lever vi i en allt mer urbaniserad värld och fler ska samsas om samma yta. För att städer inte ska ta allt för stor landareal i anspråk används ofta förtätning som metod för att klara av utmaningen. I Sverige förtätar många kommuner sina städer. Detta sker bland annat på gamla industriområden och på grönområden. Det senare påverkar städernas grönytor och indirekt de människor som ska bruka dem. En tät stad är en stad som också behöver kvalitativa grönområden för att kunna leverera de ekosystemtjänster som både naturen och människan behöver för att överleva. Därför är det en utmaning för svenska städer att klara av att både växa inåt och att säkerställa att det finns tillräckligt bra grönområden i staden. Det här examensarbetet undersöker vilken effekt förtätning har på grönområden. Detta görs både genom en litteraturstudie och ett gestaltningsarbete som kombineras med en miljökonsekvensbeskrivning. Litteraturstudien ger en bakgrund till ideologierna bakom förtätning, en bild av varför grönområden behövs i urbana miljöer samt förklarar värdet av biologisk mångfald, ekosystem och dess tjänster. Gestaltningsarbetet undersöker tre utvecklingsalternativ för Strömsholmen i Norrköping som sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning. Utvecklingsalternativen innefattar ett nollalternativ, ett exploateringsalternativ och ett alternativ som utvecklar ön som grönområde.
Detta görs för att undersöka vilken påverkan de olika alternativen har på ekosystemtjänster, rekreationsvärden och Strömsholmens karaktär. Undersökningen visar på att det framförallt är Strömsholmens karaktär som påverkas av de olika alternativen. Öns nuvarande skick är så pass dåligt att ekosystemtjänster och rekreationsvärdet troligtvis kommer att förbättras om en förändring sker på ön. Strömsholmen som är en centralt belägen plats har potential att utvecklas och att förbättra sina rekreativa värden om en omgestaltning sker. Alternativen och de exempel som redovisas i litteraturstudien visar att frågan om hur grönområden påverkas av exploatering är platsbunden och därför är det svårt att bedöma det ur ett generellt perspektiv.

,

More people live in urban areas today, and share the available space. In order for cities to not use too large areas of land, densification is often used as a method to cope with the challenge of urbanization. In Sweden, it is common for municipalities to grow by densification. It is done on both old industrial land and in green areas. The latter, effects green areas in cities and indirect the people who is going to use them. A dense city is also a city that needs green areas of high quality to ensure that the ecosystem services can deliver its services to both nature and to humans who are in need of them to survive. Therefore, it is a challenge for many Swedish cities to manage to both grow inwards as well as to ensure that there are accessible and enough of green areas in their cities. This master thesis examine what effect densification has on green areas which is done by a literature review and a design proposal that is combined with an environmental impact assessment. The literature review gives a background to the ideologies behind densification, an explanation to why green areas are important in urban areas and explains the value of biodiversity, ecosystems and its services. The design proposal examines three development alternatives for the island Strömsholmen in Norrköping, which are then evaluated in an environmental impact assessment. The alternatives includes a null alternative, a development alternative and an alternative that
re-design and evolves the green area. It is done in order to assess the effects the three alternatives has on ecosystem services, recreational values and on the character of Strömsholmen. The study shows that it is mainly the character of the island that is negatively affected by the different alternatives. The islands’ current state is so poor that the ecosystem services and the recreational values will be improved if the island is developed. Strömsholmen has a central location and has potential to be improved and to enhance the recreational values if a change is done. The alternatives and the examples that are presented in the literature review shows that the question of whether and how green areas area are effected by development or not, is always site specific and therefore it is difficult to assess the effect on a general basis.

Main title:En ö i strömmen
Subtitle:gestaltning och konsekvensbeskrivning för Strömsholmen i Norrköping
Authors:Lundvik, Maria
Supervisor:Kylin, Maria and Nordius, Arne
Examiner:Farsö, Mads and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, förtätning, grönområden, ekosystemtjänster, rekreation, miljökonsekvensbeskrivning, gestaltning, Strömsholmen, Norrköping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15969
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 05:52
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics