Home About Browse Search
Svenska


Holgérus, Elin , 2013. Går det att planera för anpassning till förändringar i det urbana landskapet? - i så fall, hur? . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vi lever i en föränderlig värld vilket ger både möjligheter och utmaningar när det gäller att planera inför framtiden. Vägen dit är inte någon linjär ekvation och för att hantera denna ovisshet krävs stor respekt och anpassning till dynamik och föränderlighet. Stadens struktur formas av sin tid och befäster villkoren för livet i staden för en lång tid framöver men måste samtidigt kunna anpassas till de förändringar den utsätts för. Att bygga stad är en ständigt pågående process.

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur planeraren kan arbeta för att hantera förändringar i urbana landskap för att möjliggöra eller underlätta för utveckling och anpassning till förändringar. Planerarens tankesätt, roll och verktyg gällande stadsbyggnad med fokus på föränderlighet och hållbarhet analyseras och problematiseras i uppsatsen. Olika tankesätt och processformer jämförs och diskuteras i samband med planering för långsiktighet och föränderlighet. Den mentala inställningen att acceptera föränderlighet tycks vara en förutsättning för att kunna angripa långsiktigheten och verkar även kräva ett synsätt snarare riktat mot processtänk än en linjär ekvation med bestämda start- och målpunkter.

För att ta reda på hur planeraren kan hantera förändringar och utmaningar behövs en definition och beskrivning av vilka som åsyftas. I uppsatsen väljs några stora globala utmaningar ut och behandlas. Dessa är skilsmässan mellan natur och kultur, en växande befolkning, miljöproblem, markanvändning, klimatförändringar, globalisering, urbanisering och relationen mellan stad och land.
De flesta av vår tids stora utmaningar består av konsekvenserna av den konflikt mellan kultur och natur
som uppstått i en mental skilsmässa dem emellan. För att lösa dessa problem och få oss att inse att vi är del av samma system, en helhet, behöver vi sluta kopplingen både mentalt och spatialt.

De planeringsverktyg som studerats närmre i uppsatsen har varit miljölagstiftning, de nationella miljömålen, planeringsprocessen och resiliensstrategin. En fallstudie av hur en stadsstruktur baserad på resiliensstrategin skulle kunna se ut har även utförts. Projektet för fallstudien använder förändring som strategi och försöker lösa några av de stora globala förändringarna i ett blivande campusområde i Stockholms stad, kallat Albano Resilience Center. Albano Resilience Centers detaljplan och dess miljökonsekvensbeskrivning har granskats och stämts av mot de 16 nationella miljömålen. En fördjupning har också gjorts i projektets process från vision till verklighet. Detta är för att granska projektet utifrån de utvalda planeringsverktygen och undersöka hur väl de fungerar i praktiken i detta specifika fall.

,

We live in a constantly changing world which gives both possibilities and challenges in planning for the future. The road there is not a straight line and handling the uncertainty demands respect and adaptation to dynamics and changeability. The structure of the city is shaped by its time and establishes the conditions for the life in the city for a long time to come but at the same time it has to be able to adapt to the changes it gets exposed to. Building a city is a constant process.

The purpose of this thesis is to find out how the planner is able to work to hadle changes in urban landscapes to enable or benefit development and adaptation to changes. The planners way of thinking, role, and tools in the urban planning process is analyzed and problematized with a focus on changeability and sustainability. Different ways of thinking and forms of process are compared and discussed in relation to planning for changeability and the distant future. The mental approach to accept change and
changeability seems to be a pre-requisite to tackle planning for the distant future and demands an approach focused on process thinking rather than a linear equation with fixed start- and endpoints. To find out how the planner is able handle changes and challenges a definition and description of the specific changes and challenges is needed. In this thesis some global challenges are picked out and discussed. Theese are: the big split up between nature and culture, a growing poulation, environmental
challenges, land use, climate change, globalisation, urbanization and the relationhip between the urban and rural areas. Most of our biggest challenges are results of the conflict between culture and nature which has arisen from a mental split up between the two of them.

To solve theese issues and make us realize we are part of the same system, a unity, we need to reconnect both mentally and spatially. The planning tools which has been studied in the thesis has been environmental legislation, the national environmental goals, the planning process and the resilience strategy. The thesis also includes a case study on an urban structure based on the resilience strategy. The project of the case study uses change as
strategy and takes on the challenge to solve some of the big global challenges in a campus area to be in Stockholm city, called Albano Resilience Center. In the thesis the local plan of the area and an environmental impact assessement has been studied and also an inspection to see how they meet the 16 national environmental goals.

A futher detailed study has been done with a focus on the process between vision and reality in planning. This is to look into the Albano project from the selected planning tools point of view to see how successfully they have worked in this specific case.

Main title:Går det att planera för anpassning till förändringar i det urbana landskapet? - i så fall, hur?
Authors:Holgérus, Elin
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förändringar, resiliens, socio-ekologiska system, stadsplanering, planering, planeringsverktyg, hållbarhet, långsiktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2013 13:22
Metadata Last Modified:02 Oct 2013 13:22

Repository Staff Only: item control page