Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Andrèe, 2017. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. Under modern tid har världsutställningar och nöjesparker varit de företeelser som lett fram till öppnandet av de första temaparkerna i mitten av 1900-talet. Tematiserade landskap och åkattraktioner har funnits sedan tidigare. Unikt med temaparken är att bruka ett övergripande tema för att sammanfoga och organisera samtliga komponenter i parken; i syfte att skapa en multisensorisk och teatral verklighetsflykt.
Lisebergs nöjespark öppnade 1923 som en del av 300-års jubileumet över Göteborgs stad. Under 1970-talet gick Liseberg upp som Sveriges mest besökta turistmål. På senare tid har insatser gjorts i ett försök att omvandla den utspridda nöjesparken till en helhetsupplevelse. År 2013 köpte Liseberg upp mark söder om befintlig park. Under efterföljande år offentliggjorde de planerna för en expansion söderöver, och öppnandet av en second gate. Syftet med den här masteruppsatsen har varit att presentera en masterplan som beskriver ett alternativ för hur den södra expansionen av Liseberg kan utnyttjas. Jag har i uppsatsen utfört en litteraturstudie i syfte att ta reda på de historiska och platsspecifika förut-sättningar som råder på Liseberg. Jag har även utfört en andra litteratur-studie i syfte att utreda de metoder som dagens temaparksdesigners använder sig av för att bredda kunskapen inför mitt gestaltningsförslag.
I uppförandet av min masterplan har jag följt den arbetsgång som arkitekten Miodrag Mitrašinović och turismgeografen Salvador Anton Clavé redogör för. Designprocessen för en temapark inleds med utformandet av ett koncept i vilket parkens huvudingredienser definieras och det övergripande temat väljs. I den efterföljande programfasen väljs huvudattraktionerna för parken, den övergripande rumsligheten definieras samt de olika områdena av parken ges en egen tematisk identitet. Nästa steg i designprocessen, och slutprodukten för den här masteruppsatsen, är uppförandet av en masterplan. I masterplanskedet definieras rörelsemönster, infrastruktur och stödattraktioner, samtidigt som rumsuppbyggnaden ges en mer ingående beskrivning.
I min historiska analys identifierade jag internationaliseringen och ostindiehandeln som viktiga karaktärer för utvecklingen av Göteborgs stad. Därmed har jag valt Ostindien som det övergripande tema utefter vilket övriga komponenter av den södra expansionen skall organiseras. Jag föreslår att den nya parken arrangeras som en resa med det svenska Ostindiska kompaniet. En resa som tar sin början i 1700-talets Göteborg och fortsätter via den Ostindiska övärlden till Indien och Kina. På resan får besökarna till parken lära sig spännande historier, ta del av vilda åkupplevelser samt ges möjligheten att testa sina fysiska förmågor.
I slutet av uppsatsen diskuterar jag de arbetsmetoder som har använts. Under tiden som uppsatsen har färdigställts och gestaltningsförslaget utvecklats har jag funnit en problematik i korsningen mellan de olika fackliga ämnen som har behandlats. Uppsatsen i sig utgör en akademisk text som med sina krav på en linjär arbetsgång och djupare analytisk skärpa påminner om det naturvetenskapliga sättet att jobba. Jag har som landskapsarkitekt utgått ifrån arkitektens intuitiva skissmetod samt försökt finna platsens själ. Temaparken utgör å sin sida en produkt för underhållning och bygger på en kreativ och historiedriven arbetsmetod. Jag ser en tydlig distinktion mellan angreppssättet hos de olika metoderna. Intressant hade varit att framöver studera och fördjupa arkitektens arbetsmetod i syfte att anpassa den efter temaparkens förutsättningar och behov.

,

Themed landscapes have been a part of human life for over 4000 years. Staged settings were an early adopted strategy in parks and brought forth the development of fairs and pleasure gardens. During modern days world fairs and amusement parks have been the activities that made the opening of the first theme parks possible in the mid-2000th century. Themed landscapes and amusement rides have existed for some time. The new and unique quality with theme parks is the use of one uniting theme that organizes every component of the park; with the ambition to create a multisensory and theatric escape of everyday life.
Liseberg amusement park opened in 1923 as part of the 300 year celebration of Gothenburg. During the 1970s Liseberg became the number one tourist destination in Sweden. In recent times efforts have been made to transform the separate components of the amusement park into one cohesive experience. In the year of 2013 Liseberg bought land south of the existing park. The following year they released plans to expand the park south, and open up a second gate. The purpose of this master thesis has been to present an alternative masterplan for the development of the southern expansion of Liseberg. As part of the thesis I have carried out a literature study for the purpose of investigating the historical and site specific conditions. I have in addition carried out a second literature study for the purpose of investigating the methods used by contemporary theme park designers as preparation of my own design.
In the development of my masterplan I have followed the working methods presented by architect Miodrag Mitrašinović and professor in tourism geography Salvador Anton Clavé. The design process of a theme park is initiated with the development of a concept in which the main components of the park are defined and a comprehensive theme is chosen. In the following program the head attractions of the park are chosen, the overall spatiality is defined and the different areas of the park are given their own themed identity. The next step in the design process, and the final product of this master thesis, is the creation of a masterplan. In the masterplan the layout, infrastructure and supporting attractions are defined, meanwhile the spatial organization is developed further.
In my historic analysis I identified the internationalization and the east India trade as important characters in the development of Gothenburg. This is the reason I have chosen East India as the comprehensive theme which along the other components of the southern expansion are organized. I am proposing that the new park should be arranged as a journey with the Swedish East India Company. The journey will take its start in 1800th century Gothenburg and continue via the East India archipelago and with India and China as its final destination. On the journey the park visitors will learn exciting stories, go on wild amusement rides and are given the opportunity to try out their physical abilities.
The master thesis ends with a discussion of the working methods that I have utilized. During the project I have found a complex of problems within the many different fields of professions that are involved. The thesis is in itself an academic text with a requirement of a linear process and a deeper analytic ability that resembles the working method of physical science. As a landscape architect I have utilized the intuitive architect method of sketching as well as trying to find the spirit of the place. The theme park is on the other hand a product of entertainment which has its fundamentals in creativity and storytelling. I see a clear distinction between the different approaches within these methods. It would have been interesting to see a study carried out in the future examining the application of the architect methods in theme park design.

Main title:Vad gör en god temaparksdesign?
Subtitle:en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg
Authors:Olsson, Andrèe
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Jansson, Märit and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:temapark, nöjespark, tematiserade landskap, rekreativa platser, Göteborg, Liseberg, Disneyland, Six Flags, Cedar Fair
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2017 07:51
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics