Home About Browse Search
Svenska


Croner, Malin, 2014. Gentrifiering - en segregerande process? : en fallstudie av området Seved och stadsplanerarens inställning till processen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats har med kvalitativa metoder undersökt begreppet gentrifiering och hur processen påverkar området Seved i Malmö. Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen. Genom en fallstudie på området Seved, med analys av planeringsdokument och intervjuer med inblandade aktörer, undersöks om Seved gentrifieras och stadsplanerares inställning till detta.

Gentrifiering innebär att invånarna i ett område byts ut från socioekonomiskt svagare grupp till en socioekonomiskt starkare grupp. Sedan begreppet myntades på 60-talet har dess innebörd vidgats och har idag en bred definition. Processen kan beröra såväl urbana som rurala områden samt påverka både låginkomstområden och höginkomstområden. Processen kan analyseras genom ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Dagens forskning pekar på att gentrifieringen är en del i segregationsprocessen och att den i vissa fall påskyndas av kommunala och statliga målsättningar. Dess konsekvenser är enligt vissa forskare allvarliga då socioekonomiskt svaga grupper trängs bort från sitt bostadsområde. Andra menar att processen endast har positiv påverkan på områden och att den har en integrerande effekt. Gentrifieringsprocessen beror till stor del på bostadspolitiken som har påverkat dess historiska utveckling.

Flera tecken indikerar att Seved befinner sig i en tidig gentrifieringsfas. Fallstudien visar att stadsplanerare och andra makthavare kopplade till utvecklingen i området i viss grad är medvetna om processen. Då gentrifiering är komplext är det svårt att veta vilka konsekvenser detta får. Mötesplatser som odling och kulturella aktiviteter lockar en urban medelklass med stort kulturellt kapital vilket på sikt kan tränga bort svagare grupper. Samtidigt bidrar dessa inslag till mötesplatser där medborgarinflytandet kan bli högt vilket kan bromsa gentrifieringen eller undvika dess negativa konsekvenser.

,

This study is done with qualitative methods and explores the concept of gentrification and how this process affects the area Seved in Malmö. It discusses how the term is defined in the scientific literature and the links between the gentrification and segregation processes. Through a case study done at Seved done by analysing documents and interviews with the involved actors the study examines if Seved is gentrified and how the city planners approach this.

The term gentrification describes how the inhabitants of an area are changed from a socio- economically disadvantaged group to a socio- economically stronger group. Since it was coined in the 1960's the meaning has expanded into a broader definition. The term may now involve both urban and rural areas and can affect both low-income and high-income areas. Gentrification can be analysed from both an economic and cultural perspective. Today's research suggests that gentrification is part of the segregation process and that it in some cases is accelerated by municipal and state objectives. According to some studies the consequences of gentrification are negative as socio- economically disadvantaged groups are forced to move from their neighbourhood. Others argue that the process has a positive impact on areas and that it has integrating effects. The level of gentrification is largely dependent on the housing policies that have formed the development of the area in question.

Several signs indicate that Seved is at an early stage of gentrification. The case study shows that planners in Malmö stad responsible for the development of the area are aware of this only to some extent. As gentrification is complex it is difficult to know what impact this process will have on the area. Venues such as urban gardening initiatives and arenas for cultural activities attract an urban middle class with high cultural capital. This may accelerate the gentrification and eventually displace the current social groups inhabiting Seved. At the same time these venues bring the inhabitants of the area together as the citizen participation level is high. This can slow the process of gentrification down or help avoid negative consequences.

Main title:Gentrifiering - en segregerande process?
Subtitle:en fallstudie av området Seved och stadsplanerarens inställning till processen
Authors:Croner, Malin
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gentrifiering, segregering, Seved, Malmö, filtrering, integrering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3441
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3441
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 14:25
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics