Home About Browse Search
Svenska


Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Urbana värmeöar innebär att staden är varmare än landsbygden. Det kan innebära att varma
sommardagar blir desto varmare i staden, vilket kan påverka hälsan hos personer negativt.
Barn och äldre utgör riskgrupper. Det här masterarbetet utforskar hur landskapsarkitektens
byggmaterial, som markbeläggning och vegetation, kan påverka urbana värmeöar. Syftet är
att ge kunskap om hur materialen kan användas vid utformning av platser för att mitigera
urbana värmeöar och öka termisk komfort.
Frågeställningarna var:
1. Hur påverkar val och användning av olika växt-, yt- och markmaterial urbana
värmeöar och termisk komfort?
2. Hur kan kunskapen från frågeställning 1. appliceras vid en omgestaltning av en
parkeringsplats i syfte att mitigera urbana värmeöar?
Arbetet har utgått från design research. Detta innebär att forskning ligger som grund för
design. Den slutliga produkten är i det här arbetet en omdaning av en befintlig
parkeringsplats i syfte att mildra värmeöar och öka termisk komfort. Arbetet bestod av fem
delar; en litteraturstudie, inspirationsexempel med platsbesök och intervju, en GIS-analys för
lokalisera område för mitigering, en omformning av en befintlig parkeringsplats samt en
undersökning med hjälp av GIS för att se hur den nya utformningen kan tänkas påverka
urbana värmeöar i jämförelse med den gamla.
Från litteraturstudien och inspirationsexemplen framkommer det att det är flera
faktorer som påverkar urbana värmeöar. Vegetation kan bidra med nedkylning med hjälp av
transpiration. Högre växtlighet som träd kan skänka skugga vilket gör att underliggande
material inte nås av lika mycket solstrålning. Genomsläppliga material gör att vatten kan
evaporera från marken och på så sätt bidra med nedkylning, Ljusare material gör att mer av
inkommande solstrålning reflekteras och därmed att mindre energi tas upp av materialet.
Det framkommer dock att det är mer komplicerat än så och att det finns för- och nackdelar
med olika val. Med detta kan en kombination av olika åtgärder kombineras för att sprida
risker. Detta har varit utgångspunkt och inspiration vid omformning av en parkeringsplats.
Efter en första GIS-analys valdes Nova Lunds parkeringsplats som projektområde.
Ett designförslag presenteras där bland annat grus- och gräsarmering används i
mindre trafikerade delar. Träd som får en stor och tät krona föreslås över parkeringsrutor.
Dessa åtgärder kan skänka skugga och bidra med ökad evapotranspiration. Utifrån den nya
designen gjordes en översiktlig GIS-analys i syfte att försöka uppskatta hur förslaget påverkar
mitigeringen av urbana värmeöar.

,

Urban heat islands mean that cities are warmer than the countryside. This can have a
negative health impact on vulnerable parts of the population. This master’s thesis explores
how the building materials of the landscape architect, for example ground materials and
vegetation, can affect urban heat islands. The purpose has been to add knowledge of how
materials can be used in design to mitigate urban heat islands and promote thermal
comfort.
The question statements were:
1. How do choice and use of different plant-, surface and ground materials affect urban
heat islands and thermal comfort?
2. How can the knowledge from question 1. be applied in a transformation of a parking
lot for the purpose of mitigating urban heat islands?
The work is based on design research. The final product is therefore a design of an area, in
this case a parking lot, in order to mitigate urban heat islands and promote thermal comfort.
The thesis consists of five parts; a literature study, inspiration examples with place visits and
an interview, a GIS analysis to find an area suitable to work with, a new design proposal for a
parking lot and a GIS analysis to investigate how the new design might affect urban heat
islands.
From the literature study and the inspiration examples it appears that several factors
affect urban heat islands. Vegetation can contribute with cooling by transpiration and taller
vegetation can add shadow which means that underlying materials are not reached by as
much solar radiation. Pervious materials enables water to evaporate from the ground
thereby contributing to cooling. Lighter materials reflect more of the incoming radiation and
less energy is absorbed by the material. However, it appears that the subject is complicated
and there are pros and cons with different materials. A combination of measures could be
used to negate the cons. This was the basis for the parking lot design. Nova Lund’s parking
lot was chosen after an initial GIS-analysis.
A proposal is presented where for example gravel- and grass reinforcement are
suggested where traffic is less intense. Trees with large and wide crowns are suggested over
the parking windows. These measures can create shadow and add increased
evapotranspiration. A new GIS analysis was conducted based on the new design to estimate
the impact on urban heat islands.

Main title:Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar
Subtitle:Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare
Authors:Stenström, Louise
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Haaland, Christine and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Urbana värmeöar, termisk komfort, vegetation, markmaterial, gröna parkeringsplatser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 06:50
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics