Home About Browse Search
Svenska


Le Veau, Elouise, 2012. Kan man få en hållbar stad genom förtätning? - en studie om förtätning i allmänhet och om Malmö stads syn på förtätning i synnerhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats undersöker huruvida förtätning av städer kan leda, eller bidra, till, en hållbar utveckling. Syftet är att försöka få en bättre inblick i vad begreppet förtätning egentligen innebär samt hur Malmö stad använder sig av förtätning i olika dokument och på så sätt hitta en koppling till hållbar utveckling.
Arbetet består av en litteraturstudie och en dokumentstudie med efterföljande diskussion och reflektion. Litteraturstudien bygger på kopplingen mellan de olika begreppen kring förtätning; hållbar utveckling, blandad stad och den gröna staden. Hållbar utveckling eftersträvas i världen idag, inte minst i Sverige. Sveriges tätorter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla mål för att växa hållbart. Länsstyrelsen och Boverket lägger vikt vid markresurshållning och den täta staden. Det har resulterat i att många kommuner ser på förtätning som en konkret åtgärd för utveckling av tätorter. Begreppet är dock svårt att definiera, därför syftar litteraturstudien till att först och främst reda ut sambandet mellan den hållbara staden och den blandade, täta och gröna staden. Kan en stad vara både grön och tät? Vidare utreds begreppet förtätning i olika sammanhang. Vad betyder förtätning, egentligen? Litteraturstudien tar även upp skillnaden mellan förtätning och täthet, samt mellan begreppen fysisk täthet och upplevd täthet. Dokumentstudien är inriktad på Malmö stads syn på förtätning. Hur benämns förtätning i olika styrdokument? Finns några konkreta åtgärder för hur en förtätning kan utföras?
Förtätning kan, om man inser dess komplexitet, vara en del av en hållbar utveckling. Nya metoder för hur förtätning kan genomföras är nödvändiga för att den fysiska tätheten även ska kunna samspela med den upplevda, spontanta, tätheten. Människorna i staden är en del av staden. Hållbar utveckling kräver en blandning mellan ordnat och kaos, mellan det lugna och det intensiva och mellan den fysiska och den upplevda. Frågan är, hur kan alla dessa kontraster vägas emot varandra vid en förtätningsprocess?

,

This thesis examines whether an urban densification can lead, or contribute, to a sustainable development. The aim is to discuss what densification really means and how the city of Malmö uses densification in different documents and examine if densification, for them, can lead to sustainable development.
The thesis consists of a literature review and a document study followed by a discussion and reflection. The literature review is based on the subjects circling around, and together with, densification such as; different concepts of infill, sustainable development, mixed cities and green cities.
In Sweden, as in the rest of the world, sustainable development is the way of the future. The municipalities in Sweden has been commissioned by the government to develop strategies for sustainability. Länsstyrelsen and Boverket emphasizes how important the land resource management is, and thereby they suggest that the dense city is something to strive towards. A direct result of this is that many municipalities now look at densification as a concept for future sustainable development.
Densification, as a concept, is very difficult to define. The literature review, examines the relationships between the sustainable city, the dense city, the mixed city and the green city. Is it possible for at city to be both dense and green? What does densification really mean? The literature review, discuss different ways looking at density and dense, and the concepts of physical density and perceived density.
The following document study focuses on the city of Malmö´s approach towards densification. Can you find the word densification in various documents? Are there any concrete methods for how densification can be done in Malmö?
The discussion is about if densification really can be a part of a sustainable development? The answers to the question is yes, if you realize its complexity. The necessity of new methods in a planning process is inevitable if the physical density shall be able to interact with the perceived, spontaneous, density and form a sustainable city. It is important, however, to consider the involvement of the people in the city. A city is about strictness and chaos, calm places and intense places and between the physical and the perceived. The question is; how can all these things be weighed against each other in a densification process?

Main title:Kan man få en hållbar stad genom förtätning? - en studie om förtätning i allmänhet och om Malmö stads syn på förtätning i synnerhet
Authors:Le Veau, Elouise
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Nordius, Arne
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:förtätning, hållbar utveckling, Malmö stad, blandstad, densification, sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1510
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1510
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:13
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics