Home About Browse Search
Svenska


Hjalmarsson, Hanna, 2013. Att gestalta med vatten : ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
39MB

Abstract

Det här arbetet handlar om hur man kan gestalta med
vatten i en urban kontext. Vatten är liv. Utan vatten kan inget leva. Vatten är även viktigt för oss människor då det skapar sinnliga upplevelser. En stilla vattenspegel, en porlande bäck, en sprudlande fontän, eller det vidsträckta havet kan bidra till att människan finner lugn och harmoni. Vattnets ljud kan vara både spännande och rogivande att lyssna till.

Vatten har också en förmåga att dra människor till sig och
locka till beröring, plask och lek. Målet med det här examensarbetet är att skapa ett gestaltningsförslag med inriktning på vatten som formbart element. Fokus har legat på hur man kan gestalta med vatten på en plats i en urban miljö med utgångspunkt i det fysiska och estetiska vattnet, vatten som metafor och en fysisk plats i förändring. Platsen för gestaltningsförslaget ligger i centrala Skellefteå i Västerbottens län. Den ligger centralt
inom stadens campusområde och är en typ av torgyta
som är i stort behov av upprustning. Gestaltningen tar ett
allomfattande grepp om platsen samtidigt som vattnet får
en framträdande roll. Här undersöks hur och på vilka sätt
man kan arbeta med att skapa olika typer av vattenuttryck,
samt hur vattnet kan användas som ett berikande material
i en gestaltningssituation. Förslaget består av koncept,
illustrationsplan, samt en mer ingående berättelse om
förslagets olika delar.

Till arbetet hör även en fördjupning av gestaltningsförslaget bestående av litteraturstudier, studier av olika referensplatser samt egna vattenexperiment. Litteraturen berör dels hur olika vattenuttryck kan skapas, med fokus på vattnets rörelser,
ljud och reflektioner av ljus och dels hur olika vattenuttryck kan ge vattnets betraktare olika upplevelser. I sökandet på inspiration och exempel på hur en landskapsarkitekt kan arbeta i en gestaltningssituation med vatten, får läsaren ta del av några platser där vatten som element har en framträdande roll i gestaltningen. Litteraturstudier och studier av olika referensplatser kompletteras med egna vattenexperiment i form av modellstudier av det rinnande vattnets uttryck och form. Fördjupningen består även av en mer ingående beskrivning av Campustorgets nuvarande situation samt inventering och analys.

,

This master thesis in landscape architecture deals with
water as a designelement in an urban context. Water is life.
Without water nothing can survive. Water is also important
because of its ability to create sensory experience. A still
water mirror, a babbling brook or bubbling fountain, or the
vastness of the ocean may all contribute, in one way or
another, for people to find peace and harmony. The sound
of water can be both exciting and restful to listen to. Water also has the ability to attract people to touch, splash and play.

The aim of this master thesis is to make a design proposal,
focusing on how to form and design with water. The proposal has been developed based on how to design with water in an urban-placed site with the emphasis on water as a physical and aesthetic material, water as a metaphor and the alteration of a physical space. The site, in which the
design take place, is located in Skellefteå in Västerbotten.
It is centrally located within the city campus area and is a
square-like place that is in great need of renovation. The
design proposal is made with a holistic approach while the
water gets a prominent role. The investigation deals with
how to create various water expressions and how water can
be used to enrich the site as well as the design. It consists of concepts and master plan as well as the story about the various parts in a more detailed scale.
The proposal is accompanied by some extending parts composed by a literature study, studies of reference sites
and my own water experiments. The literature studies cover
booth how different water expressions can be created, with
a focus on water movements, sounds and reflections of light,
as well as how different water expressions may affect the
viewer experience. To provide inspiration, understanding
and examples of how the landscape architect can design
with water, the reader can take part of some places where
water has a prominent role in the design. The literature
study and the studies of different places is supplemented
by my own experiments carried out by model studies in
order to understand the expression of flowing water. The
extending parts also contains of a more detailed describtion
and deeper analysis of Campustorget.

Main title:Att gestalta med vatten
Subtitle:ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå
Authors:Hjalmarsson, Hanna
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Bergsjö, Ann and Nordius, Arne
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, vattenuttryck, vatten som designelement, modellstudier, mötesplats, Skellefteå, Campustorget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3063
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 13:49
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 13:49

Repository Staff Only: item control page