Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Sara, 2013. Skolgårdsutformning till grund för utomhuspedagogik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje höst börjar en ny kull av barn i skolan och möts av skolgården på den allra första skoldagen. Skolgården är skolans visitkort och ansikte utåt och berättar något om hur skolan ser på barns utomhusvistelse. Det föräldrar och barn idag möts av är vanligen en mycket steril yta som inte signalerar till någon kreativ verksamhet. Skolgården har även visat sig vara en av de mest eftersatta utomhusmiljöerna i Sverige idag och är samtidigt en av de platserna barn spenderar större delen av sin vakna tid på.
Utomhuspedagogik är ett omdiskuterat begrepp som idag blivit ett allt mer vanligt forskningsämne. Forskning visar på att det är bra för barn att vistas utomhus och att det medför många positiva effekter som god hälsa, ökad koncentrationsförmåga och motoriska färdigheter. En del forskare menar även att den mer traditionella inomhusundervisningen kan flyttas ut på skolgården om miljön så tillåter. Viss ämnesundervisning hävdar de även lämpar sig bättre att undervisa ute i naturen där det finns konkreta exempel att visa på.

Utgångspunkt för denna uppsats ligger i hur skolgårdens utformning påverkar den pedagogiska verksamheten utomhus. De frågeställningar som legat till grund för arbetet är: På vilket sätt är skolgården viktig utifrån ett pedagogiskt perspektiv? samt Vad kan sägas om utformningens roll av skolgården i relation till utomhuspedagogik? Målet har varit att lyfta fram vilka typer av element som stimulerar barns lärande och utveckling samt att skapa ett underlag för diskussion kring skolgårdens utformning och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten utomhus. Arbetet syftar också till att belysa de möjligheter som finns att använda skolgården likt ett klassrum utomhus.

Uppsatsen bygger på studie av litteratur och intervju med en landskapsarkitekt inriktad på barns utemiljöer. Studien som gjorts visar en enighet bland forskningen om utomhuspedagogikens positiva inverkan på barns inlärning och där en tydlig koppling kan ses i relationen mellan skolgårdens utformning och förekomst av utomhuspedagogik.

,

Every autumn the schoolyard welcomes a new group of children at the very first day of school. The schoolyard is the frontage of the school and signals how the school values the outdoor activity. What parents and children today encounter is ever so often a sterile environment that doesn’t communicate creative activity. The schoolyard has also shown to be one of the most neglected outdoor environments in Sweden today, and is yet a place where children spend a lot of their awaken time.

Outdoor education is a discussed notion that today has become more of a common topic of science. Results of studies have proven it good for children to spend time outside and that it brings positive effects like good health, increased ability of concentration and motor skills. Some scientists also say that traditionally teaching methods can be moved outdoors if the schoolyard surroundings allow it. Some scientists even claim certain subjects to better be taught outside in the nature where actual examples can be demonstrated.

The viewing point of this essay is how the design of the schoolyard affects the schools educational work outdoors. The questions of issue that the essay has been grounded upon are: In what way is the schoolyard important from an educational perspective? and What can be said of the schoolyard design in relation to outdoor education? The aim has been to show what type of outdoor elements that can stimulate children in learning and development. Another intention has been to create a basis for discussion about the design of the schoolyard and its significance for the educational work outdoors, also to illustrate the possibilities and potential in using the schoolyard as an additional classroom.

The essay is based on a study of literature and an interview with a landscape architect focused on children’s outdoor environments. The study showed a unity amongst scientists about the positive impact outdoor education is for children’s learning and that a distinct relation can be seen between the design of the schoolyard and the presence of outdoor education.

Main title:Skolgårdsutformning till grund för utomhuspedagogik
Authors:Dahlberg, Sara
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgårdsutformning, utomhuspedagogik, skolgårdsprojekt, skolgård, utomhusverksamhet, skolträdgård, outdoor education, schoolyard design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2415
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 13:38
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 13:38

Repository Staff Only: item control page