Home About Browse Search
Svenska


Berg, Marja, 2017. Att ordna gatan efter cykeln : en undersökning av omställningen från bilstad till stadsanpassad trafik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Genom en litteraturstudie tillsammans med en fallstudie av Friisgatan i Malmö belyses frågor om hur stadens rum och gatans utformning skapar olika förutsättningar för cykeltrafik och stadsliv. Uppsatsen riktar sig till planerare och intresserade och syftar till att lyfta frågor om staden som livsmiljö och hur den kan bli mer tillgänglig, tyst, hälsosam, hållbar och attraktiv genom att främja och skapa förutsättningar för ett transportsystem som genomgående gynnar cykeltrafik istället för motoriserad transport.

Frågeställningarna belyser hur möjligheten för Malmö ser ut att skapa ett transportsystem där cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken och hur cykeltrafik i en lokalgata som utgör ett viktigt stråk till tågstation Triangeln i Malmö främjas.

Litteraturstudien visar att planerandet för biltrafik har utvecklat ett transportsystem som gynnar och normaliserar biltrafik, vilket upprätthåller bilen som det självklara transportmedlet, även i en sammanhållen stad med korta avstånd som Malmö. Däremot finns det långtgående mål för att biltrafiken ska minska och cykeltrafiken öka. I innerstaden går också att se en tydlig minskning av biltrafiken under en tioårsperiod. Däremot är mer perifera delar av staden inte föremål för en lika uttalad strategi och där minskar inte heller biltrafiken. Andelen cykeltrafik har legat mer eller mindre på samma nivå enligt de mätningar som gjorts, vilket tyder på att större satsningar behövs för att andelen ska öka.

Längs Friisgatan främjas cykeltrafiken mer eller mindre på de olika delsträckorna. Utformningen som "Sommargata" med mindre biltrafik, från april till september, bidrar till ett lägre trafiktempo som gör cyklingen mer säker. Dock behöver korsningspunkterna med andra gator överbryggas för att stråket ska vara tryggt och prioriterat.

,

Through a literature study and a case study of Friisgatan in Malmö, questions about how urban spaces and street design create different possibilities for cycling and city life are highlighted. The essay is aimed at planners and interested and aims to raise questions about the city as a living space and how it can become more accessible, quiet, healthy, sustainable and attractive by promoting and create conditions for a transport system that generally benefits bicycle traffic instead of motorized traffic.

The questions highlight the possibility for Malmö to create a transport system in which bicycle traffic is prioritized in place of car traffic, and how bicycle traffic in a local street that represent an important route to Triangeln train station in Malmö, is promoted.

The literature study shows that the planning for car traffic has created a highly developed transport systems that promote and normalize car traffic, which maintains the car as the main means of transport, even in a cohesive city with short distances like Malmö. On the other hand, there are far-reaching targets for reducing car traffic and increasing bicycle traffic. In the inner city, there is also a clear reduction in car traffic over a ten-year period. But more peripheral areas of the city are not subject to an equally pronounced strategy, nor do car traffic decrease. The proportion of bicycle traffic has been more or less at the same level, which indicates that greater efforts are needed to increase the proportion.

Along Friisgatan, bicycle traffic is more or less promoted by the various street sections. The design of a "Summer street", with less car traffic, from April to September, contributes to a lower traffic speed, which makes cycling safer. However, crossings with other streets need to be safer and more prioritized.

Main title:Att ordna gatan efter cykeln
Subtitle:en undersökning av omställningen från bilstad till stadsanpassad trafik
Authors:Berg, Marja
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cykel, cykeltrafik, biltrafik, Malmö, planering, Friisgatan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 10:52
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics