Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Ida and Brogard, Monika, 2018. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
49MB

Abstract

Skyfall förväntas bli allt vanligare och intensivare på grund av dagens klimatförändringar och förväntas därför också skapa stora problem i urbana miljöer med mer frekventa översvämningar. Malmö har mellan åren 2007 och 2014 drabbats av så mycket som tre skyfall med omfattande konsekvenser och skador på infrastruktur och bebyggelse.

Målet med detta arbete har varit att undersöka och skapa en gestaltning som visar på hur skyfallslösningar kan tillämpas på en befintlig plats i den täta staden. Med hjälp av en designstudie, litteraturstudie samt referensprojektundersökningar har hållbar dagvattenhantering och multifunktionella lösningar undersökts för att se hur de kan bidra till mer resilienta städer och samtidigt skapa synergier och mervärden för stadens invånare. Arbetet fokuserar på platsen Södra Promenadens kanalrum i Malmö där ett gestaltningsförslag har utformats. Syftet är att få större förståelse för skyfallshantering i den urbana miljön samt att inspirera till utveckling av liknande platser i staden.

Målet med gestaltningen har varit att stärka de kvaliteter som observerats på platsen genom olika analysmetoder och föreslå lösningar för de problem som identifierats. Förslaget för Södra Promenadens kanalrum grundar sig i ett antal programpunkter som formulerades innan förslaget togs fram, exempelvis att bibehålla de trafikflöden som finns på platsen idag, fördröja 90 procent av ett 100-årsregn samt att skapa en tydligare länk över Studentgatan.

Under arbetets gång har vi ifrågasatt vad en multifunktionell lösning egentligen innebär och hur dessa lösningar påverkar det befintliga stadsrummet. Det är inte alltid självklart att vissa typer av funktioner går att samverka som exempelvis tät vegetation och upplevd trygghet. Multifunktionella lösningar kan vara ett bra verktyg för att skapa en mer klimatanpassad stad men behöver alltid vägas mot de konflikter som kan tänkas uppstå när flera funktioner ska dela samma yta.

,

Cloudbursts are expected to become more frequent and intense due to climate change and is therefore expected to create major problems in urban environments with more frequent flooding. Malmö has suffered as much as three cloudbursts between the years of 2007 and 2014 with extensive consequences and damage to the infrastructure.

The aim of this thesis has been to investigate and create a design proposal that shows how cloudburst solutions can be applied to an existing place in the dense city. With the help of a design study, a literature study and case studies, sustainable urban drainage systems and multifunctional solutions have been investigated to understand how they can contribute to more resilient cities while creating synergies for the inhabitants. The thesis focuses on the place Södra Promenadens kanalrum in Malmö for which a design proposal has been drafted. The purpose is to gain a better understanding of cloudburst management in the urban environment and to inspire the development of similar places in the city.

The aim of the design has been to strengthen the qualities observed on site through different analytical methods and propose solutions for the identified problems. The proposal for Södra Promenadens kanalrum is based on a number of requirements drafted before starting with the proposal, such as maintaining current traffic flows, detain 90 percent of a 100-year rain and creating a stronger connection over Studentgatan.

During our work with the thesis, we have questioned what a multifunctional solution really means and how these solutions affect the existing cityscape. It is not always certain that all types of functions can interact, as for example dense vegetation and perceived safety. Multifunctional solutions can be a good tool to create a more climate-friendly city, but always need to be balanced against the conflicts that may arise when multiple functions share the same area.

Main title:Skyfallsanpassning som skapar mervärden
Subtitle:en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum
Authors:Mattsson, Ida and Brogard, Monika
Supervisor:Nordius, Arne and Fridell, Kent
Examiner:Gunnarsson, Allan and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skyfall, skyfallshantering, hållbar dagvattenhantering, mervärde, synergier, multifunktionell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Dec 2018 12:46
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics