Home About Browse Search
Svenska


Milton, Jonna, 2011. Vad väljer du? En undersökning av beteendepåverkande åtgärder för att skapa hållbara transportsystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

Människors transportvanor skapar idag tillsammans med andra faktorer ohållbara transportsystem. Jordens befolkning använder färdmedel som förbrukar icke förnybar energi i allt större utsträckning, vilket skapar transportsystem som inte är hållbara. Dessa faktorer medför en stor miljöpåverkan på vår jord och om vi fortsätter på samma sätt som de senaste 60 åren belastas jordens kretslopp allt mer, för att slutligen upphöra att fungera.
Infrastrukturen idag motsvarar de behov och krav människor har på sin transportmiljö och dessa vanor bygger till stor del på vår historiska tradition av transport. Denna historiska tradition motsvarar inte ett långsiktigt tänkande. De beteenden och levnadsvanor vi har idag påverkar kommande generationers livsmiljö, vilken kommer att äventyras om vi fortsätter på samma sätt. Vi står inför ett skifte, där vi måste börja ifrågasätta människors handlingar och beteenden för att skapa hållbara kretslopp gällande transport.
De flesta handlingar i vardagen inkluderar inte ett aktivt val. Vi har övervägt de olika alternativen tidigare och utgår därför ifrån utfallet av tidigare val; vi skapar en vana, en handling som går på rutin. Så är också fallet med många av de resor vi gör. Beroende på sträcka, tid, bekvämlighet och trygghet har vi förutbestämt vilket transportmedel som är bäst. Många av dessa rutiner inkluderar ohållbar transport, som till exempel bilen, med drivmedel som förbrukar jordens resurser utan att ge något tillbaka, förutom växthuseffekten. Genom att vi idag tar vår valmöjlighet för givet och lägger mycket ansvar på individen, skapar vi vanor som prioriterar bekvämlighet framför långsiktighet. En del i arbetet mot hållbara transportsystem är att arbeta med beteendemönster och vanor och utreda vad det är som påverkar människors val av transport.
I städerna sker många resor varje dag och de korta avstånden är en bra förutsättning för ett hållbart transportsystem. För att skapa ett hållbart transportsystem i städer finns strategier, gestaltningsprinciper och andra metoder vilket presenteras i följande uppsats. Exempel tas
från Malmö och Lund och en diskussion förs om olika sätt att arbeta med hållbar transport och dess för och nackdelar.

,

People’s behaviour together with other influences is causing unsustainable transport systems. The earth’s population use of none-renewable sources for transportation is rapidly increasing. This leads to a great impact on our planet and if we continue the same way as the last 60 years, we’ll affect the important environmental cycles on earth.
The infrastructure today is built after people’s requirements, which is not in line with ecological sustainability. These requirements are based on historical traditions when sustainability was not necessary to take into account. The way we behave today is affecting future generations living environment, which will be compromised if we continue to act the same way. We are right now facing a change, which will take us towards questioning our actions and behaviours in order to create a sustainable living environment.
Most of our choices made in every day life do not necessarily mean that we’ll make an active choice by consider the different options and choose by the outcome of these. We’ve already considered the different options in similar situations before, and therefore we already know the answer. This is what we usually call a habit. Depending on time, distance and safety we already know what the best way of travel is. Frequently this behaviour means unsustainable transport, which usually means travelling by car. Travelling by car is consuming the resources of the earth, without giving anything back except for greenhouse gases. We take the possibility of choosing any transportation we prefer for granted. This means a lot of responsibility for the individual and creates habits that prioritize comfort over sustainability. An important part towards sustainable transport systems is to find out how
people choose, what creates transport habits and what is affecting people’s matter of choice.
In the cities lot of trips is taking place every day. This, together with the short distances in cities, is two conditions that gives cities an advantage in order to create sustainable transport systems. There’re strategies, theories and principles for urban design, which investigates sustainable transport systems. These are introduced in this essay with examples from Lund and Malmö. Furthermore different way of working with sustainable transport is discussed together with methods used to reach a sustainable transport.

Main title:Vad väljer du? En undersökning av beteendepåverkande åtgärder för att skapa hållbara transportsystem
Authors:Milton, Jonna
Supervisor:Elgåker, Hanna
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:hållbar utveckling, hållbar transport, mobility management, beteendemönster, människors val
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2011 06:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page