Home About Browse Search
Svenska


Üebel, Kajsa , 2014. Trafikverkets val av trädarter : hållbart ur ett klimatperspektiv?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna uppsats har skrivits inom landskapsarkitektprogrammet och faller inom ramen för landskapsplanering. Uppsatsen är skriven på 30 högskolepoäng vid lärosätet Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

Uppsatsen har haft för avsikt att visa på hur Trafikverket och tre utvalda kommuner, Malmö, Göteborg och Stockholm, arbetar med trädval längs vägarna och om de arter som har valts och det resonemang som förts kan klassas som hållbart i förhållande till det framtida förändrade klimatet. Fokus har varit Trafikverkets arbetssätt och kommunerna har använts som jämförelse. Enligt regeringen (2007) måste
transportinfrastrukturen anpassas till ett förändrat klimat redan nu och medel för att finansiera detta måste avsättas. Det är också av yttersta vikt att områden som riskerar
att drabbas kartläggs så att åtgärder redan nu kan påbörjas.
För att kunna avgöra om ett växtval är hållbart eller inte behövs aktivt arbete gällande värnandet av den biologiska mångfalden, utförliga växtlistor med vilka arter det är
som har planterats, i vilken utsträckning de har planterats samt ett långsiktigt klimatarbete gällande växtval. En överplantering av en eller ett fåtal arter kan innebära en stor risk och en stor kostnad om arten skulle påverkas av det förändrade klimatet och därmed behöva ersättas med en eller flera andra arter.

Trots att Trafikverket är Sveriges största beställare av plantskoleväxter finns det ingen samlad dokumentation av trädarter som planterats längs vägarna i Sverige och i
och med det går det inte att säga om någon art är överplanterad eller inte. Kostnaden för att plantera i vägprojekt uppgår till många miljoner kronor varje år (Trafikverket, 2011b) och det kan komma att bli kostsamt för Trafikverket om dessa planteringar måste skötas mer extensivt eller i värsta fall behövas bytas ut i framtiden. Den slutsats som går att dra, i och med bristen på dokumentation, är att det inte är möjligt att säga huruvida Trafikverkets val av trädarter är hållbart eller inte i förhållande till det förändrade klimatet.

,

This essay has been written within the landscape architecture program in the landscape planning department. The essay is written within 30 credits at the Swedish University of Agricultural Sciences.

The essay has aimed to show how the Swedish Transport Administration and three selected municipalities, Malmö, Gothenburg and Stockholm, are working with the selection of trees along the roads and if the species that have been
selected and the reasoning presented can be classified as sustainable in relation to the future’s changing climate. The focus has been the Swedish Transport Administration’s approach and the municipalities have been used for comparison.

According to the Swedish Government (Regeringen, 2007), the transport infrastructure should adapt to a changing climate immediately and that means to finance this must be set aside. It is also of utmost importance that areas at risk are identified so that measures could be taken already now.
In order to determine whether a choice of plants are sustainable or not, active work is required to protect biodiversity, extensive plant lists with which species
are planted and to the extent of which they have been planted, and a long-term climate work regarding choice of plants. An over-planting of one or a few species can pose a big threat and a large expense if the species would be affected by the changing climate, and thus need to be replaced with one or more other species.

Although the Transport Agency is the largest purchaser of nursery plants, there is no comprehensive documentation of tree species planted along the roads of Sweden and therefore it is impossible to say whether any species are over-planted or not. The cost of planting as a part of road projects is worth several million Swedish crowns each year (Trafikverket, 2011b), and it might become very expensive for the Swedish Transport Administration if these plants have to be cared for more extensively or in the worst case need to be replaced in the future.

Due to the lack of documentation it is not possible to draw the conclusion whether the Swedish Transport Administration's choice of tree species is sustainable or not from a climate change perspective.

Main title:Trafikverkets val av trädarter
Subtitle:hållbart ur ett klimatperspektiv?
Authors:Üebel, Kajsa
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Persson, Bengt and Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trafikverket, trädart, biologisk mångfald, artdiversitet, invasiva arter, inventering, klimatanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:08 Aug 2014 08:27
Metadata Last Modified:08 Aug 2014 08:27

Repository Staff Only: item control page