Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Emilie, 2013. Kan miljömedventenhet påverkas av stadsplanering? . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsens mål är att undersöka strategier inom stadsplanering för
att skapa ett större miljöengagemang och ett mer miljömedvetet
beteende hos människor. Detta syftar till att ge landskapsarkitekten
verktyg för att kunna påverka människor till ett större miljöintresse.
Frågeställningar i arbetet är: Kan människors miljöengagemang och
beteende påverkas? Hur sker sådan påverkan? Hur kan miljömedvetenhet
påverkas genom stadsplanering? Varför används inte
strategier för ökad miljömedvetenhet mer ofta? Resultatet undersöks
genom en litteraturstudie i vilken psykologiska teorier kring miljöengagemang
och hur detta engagemang kan påverkas beskrivs.
Vilka strategier som används i praktiken idag tas också upp i
litteraturstudien. Som ett komplement har även tre intervjuer gjorts
där kommunanställda stadsplanerare beskriver metoder som
används inom respektive kommun för att påverka människors miljöintresse
och beteende.
För att påverka människan till en mer miljövänlig livsstil kan en så
kallad förändringsstrategi utformas som dels bör bygga på strategins
förutsättningar och dels på de faktorer som formar människans
miljömedvetenhet. De strategier som beskrivs i litteratur och
intervjuer kan delas upp i två grupper, de som syftar till att påverka
individens miljöengagemang och de som syftar till att påverka
beteendet hos individen. De strategier som används inom
stadsplanering är främst inriktade på att påverka beteendet men två
syftar också till att påverka engagemanget. Följande förändringsstrategier
för stadsplanering har bedöms vara möjliga:
Trafiklösningar som förenklar bilfri transport och försvårar för
bilen.
- Attraktiva rörelsestråk som uppmuntrar till transport med cykel eller
till fots.
- Förenklad källsortering som gör det lättare att återvinna avfall.
- Kretsloppslösningar för energi, dagvatten och avfall som hushållar
med resurser.
- Argumentation anpassad till individen för att han eller hon ska se
nyttan med en miljövänlig livsstil.
- Brukarsamverkan som skapar ett brett engagemang för miljöfrågor
genom sociala relationer.
- Grönområden som uppvisar ekologiska system och därmed skapar
ett engagemang för miljön.
Intervjuerna ger också svar på vilka hinder som finns för arbete med
miljöfrågor. Bristande intresse från politiker och allmänhet, begränsad
möjlighet att påverka, ideologiska frågor om frihet, krav från
byggherrar och dilemman kring målgrupper nämns exempelvis som
sådana hinder.

,

The aim of this is thesis is to examine strategies within urban
planning which are used to promote environmental awareness and
environmentally sustainable behavior. The purpose has been to give
the landscape architect tools for influencing people towards an ecofriendly
lifestyle. The questions that have been emphasized in this
thesis are; Can environmental awareness and sustainable behavior
be influent? How is such impact possible? Can a sustainable
lifestyle be promoted by urban planning? Way isn't strategies to
influence environmental awareness used more often? Methods that
were used were a literature review and three interviews with urban
planers. The literature examines psychological theories connected to
environmental awareness and which strategies that can be used to
promote it. The aim with the interviews was to relate the theories to
a practical use and to describe how each municipality work with
promoting an eco-friendly lifestyle.
To be able to influence people a strategy can be designed. This must
relay on the requirements of the situation and on the factors that
shapes the human environmental awareness. The strategies that are
described in literature and interviews can be divided in two groups,
those intended to influence an individual's environmental awareness,
and those that seek to influence the behavior of the individual.
The strategies used in urban planning are primarily focused on
influencing the behavior of people but two strategies were found to
influence the engagement in nature. These strategies should be
possible to use in urban planning:
- Traffic solutions that simplify car-free transportation and makes it
more difficult to go by car.
- Attractive paths that encourage transportation by bicycle or by foot.
- Simplified recycling that will attract more people to sort their waste
- Recycling solutions for energy, storm water and waste that saves
resources.
- Argumentation adapted to the individual so that he or she will see
the benefits of an eco-friendly lifestyle.
- User interaction that creates a broad commitment to environmental
issues through social relationships.
- Green areas that exhibits ecological systems and by that creates a
commitment to the environment.
The informants also explain problems with environmental work and
urban planning. Lack of interest from politicians and the public,
limited ability to influence, ideological issues of freedom and
demands from developers are mentioned as examples of such
obstacles.

Main title:Kan miljömedventenhet påverkas av stadsplanering?
Authors:Mattsson, Emilie
Supervisor:Petersson, Anna
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljömedvetenhet, hållbar stadsplanering, miljövårdspsykologi, påverka, landskapsarkitektur, environmental awareness, urban planing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2602
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Aug 2013 06:40
Metadata Last Modified:02 Aug 2013 06:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics