Home About Browse Search
Svenska


Good, Johanna, 2016. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. Detta arbete undersöker hur konstnärliga uttryck kan synliggöra och öka förståelsen för eko­system i staden, med syftet att förstärka den individuella koppling­en mellan människan och naturen. Undersökningen sker utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som inkluderar såväl planerings- och designteori som psykologi och miljöpsykologi.
Arbetets huvuddel består av en litteraturstudie, och två delstudier. Litteraturstudien ämnar att ge insikt i delfrågorna; På vilket sätt pla­nering och design kan bidra till hållbar stadsutveckling, Hur männ­iskan kan se och förstå hållbarhet och ekologi samt Hur detta kan underlättas av konstnärliga uttryck. Delstudie 1 undersöker genom sex semi-strukturerade intervjuer vidare frågorna om, varför och hur konstnärliga uttryck kan synliggöra och öka förståelsen för ekosystem i staden. Utifrån slutsatserna från litteraturstudien och intervjuerna ut­vecklas sedan en analysmetod med fyra faktorer som visar sig vara intressanta komponenter för såväl synliggörandet som för förståelsen för ekosystem. Dessa faktorer är Rum, Aktivitet, Sensorisk upplevel­se och Tid. I Delstudie 2 testas sedan analysmetoden på åtta projekt som syftar till att synliggöra natur och ekologi på olika sätt.
Resultaten från denna studie visar att konstnärliga uttryck kan ver­ka för synliggörande av ekosystem genom att beröra människor på ett känslomässigt plan, både medvetet och omedvetet genom olika kroppsliga och sinnliga intryck. Konstnärliga uttryck anses även ge en estetisk upplevelse som kan engagera människan och synlig­göra sambandet mellan natur och kultur. Vidare anses konstnärliga uttryck som innefattar de fyra identifierade faktorerna Rum, Aktivitet, Sensorisk upplevelse och Tid utifrån denna studie kunna verka både synliggörande i sig och påverka hur människan upplever sin omgiv­ning. Detta kan potentiellt bidra till ökad förståelse för ekosystemens värde. Dock behöver fler faktorer och samband undersökas vidare i fortsatt forskning.

,

Urbanisation continues to increase and the movement of people creates ecological and social stresses and global as well as local challenges. In this study, the role of ecology and the interplay between humans and nature appear as fundamental for how to ma­nage these challenges. This study explores how artistic expressions can make visible, and increase the understanding for urban eco­systems, with the purpose to strengthen the individual link between human and nature. The examination is made through a interdisci­plinary perspective, including planning and design theory as well as psychology and environmental psychology.
The main part of this work consists of a literature study and two sub studies. The literature study aims to give insight to the three questions; In which way can planning and design contribute to sus­tainable urban development, How can humans see and understand sustainability and ecology and How can this be facilitated by artistic expressions. Sub study 1 explores through six semi-qualitative in­terviews further the questions if, why and how artistic expressions can make visible and increase understanding for urban ecosystems. Moreover, the conclusions made from the literature study and the interviews lead to the development of a method for analysis with four factors shown to be of interest for the exposure as well as for the understanding of ecosystem. These factors are Space, Activity, Sensory experience and Time. In Sub study 2 the method of analy­sis is tested on eight projects with the aim of exposing nature and ecology in different ways.
The results from this study shows that artistic expressions can act for making ecosystems visible by affecting people emotionally, both consciously and unconsciously through various physical and sensuous impressions. Artistic expressions are also considered to give an aesthetical experience which can engage humans and make visible the interplay between nature and culture. furthermore artistic expressions that include the four identified factors Space, Activity, Sensory experience and Time are in this study considered to contri­bute to both the making visible process, as well as affecting how hu­mans perceive their environment. This can potentially contribute to increased understanding for the value of ecosystems. However more factors and connections need to be examined in future research.

Main title:Att synliggöra det osynliga
Subtitle:om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden
Authors:Good, Johanna
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Peterson, Anna and Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystem, natur, biofili, konst, ekologisk landskapsdesign, naturpedagogik, miljöengagemang
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5279
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2016 14:03
Metadata Last Modified:09 May 2016 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics