Home About Browse Search
Svenska


Lind, John and Peterson, Anna, 2020. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. Invånares möjlighet att vara delaktiga i stadens utveckling och gestaltning har under de senaste tio åren blivit en allt viktigare fråga för beslutsfattare. Medborgardialog kan användas som ett verktyg för att ge ökat inflytande och bidra till ökad hänsyn till den lokala miljön. Genom att bjuda in medborgarna i planeringsprocessen kan användning, aktiviteter och behov kartläggas i ett tidigt skede. Denna uppsats undersöker temporära platser som tagits fram med hjälp av medborgardialog som metod för att involvera framtida användare. Det temporära ger tillfälle att testa idéer som kanske hade varit svåra att genomföra om det hade varit en permanent gestaltning.

Uppsatsen består av två delar, en litteraturstudie samt en fallstudie innehållande intervjuer och observationer. Den syftar till att undersöka hur temporära platser kan användas för att öka medborgar- inflytandet i utvecklingen av staden. Uppsatsen undersöker även olika metoder för medborgardialog och hur dessa kan användas i arbetet med temporära platser.

I uppsatsens litteraturstudie lyfter vi inledningsvis en diskussion om det offentliga rummet idag, hur det är präglat av olika samhällsförändringar, invånares möjlighet att forma den offentliga miljön och vikten av en levande stad. Vidare behandlar uppsatsen temporära platser, hur de har varit ett sätt att möta förändring genom tiderna samt problematiserar användningen av temporära platser. Avslutningsvis tar litteraturstudien upp medborgardialog som metod för att involvera invånare i utvecklingen av staden samt olika metoder och exempel på projekt där medborgardialog har använts.

I fallstudien undersöker vi två platser - Jubileumsparken i Göteborg och Vänskapstorget i Malmö. De båda platserna är temporära och har tagits fram med hjälp av medborgardialog. Platsbesök, observationer och intervjuer har genomförts. De intervjuade är Jan Liesegang, arkitekt som arbetat med Jubileumsparken och Felicia Fredriksson, verksamhetsledare och beställare för Vänskapstorget.

I den avslutande diskussionen diskuteras fallstudiens resultat kopplat till litteraturstudien. Fallstudien visar att medbordialog, i arbetet med temporära platser, kan öka invånarnas delaktighet i stadens utveckling och gestaltning. I projektet Vänskapstorget kunde deltagarna bidra med konkteta förslag och påverka gestaltningen. I Jubileumsparken fick invånare vara med att bygga på plats och komma med idéer som inspirerade arkitekterna till parkens utformning. Vidare visar studien att det behövs olika metoder för att se till mångfalden av behov i staden. Avslutningsvis tror vi att temporära platser, som metod för att involvera invånare i stadens utveckling, kommer att hålla i sig under en lång tid framöver.

,

Temporary spaces - alternative use for a specific space during a limited time period - has during recent year emerged as a method for city planners to satisfy the need for public spaces in an urban environment. With urbanisation, increasing social gaps and climate change comes the need for accessible public spaces. Residents ability to participate in urban development and design has become an increasingly important issue for decision-makers over the past ten years.
Citizen dialogue can be used as a tool to gain influence and contribute to a greater regard for the local environment. By inviting citizens into the planning process, their use, activities and needs can be mapped out in an early stage. This paper examines temporary spaces that have been developed with the use of citizen participation as a means of engaging future users. Temporary use creates the opportunity to test ideas that might have been difficult to implement in a permanent design.
This paper consists of two parts, a literary study and a case study containing interviews and observations. It aims to examine how temporary spaces can be used to increase citizen influence in urban development. The paper also examines different methods for citizen participation and how it can be used in developing temporary spaces.
Initially the literary study highlights a discussion about the contemporary public space, how it’s characterised by various societal changes, residents ability to shape the public environment and the importance of a living city. Further, the paper deals with temporary spaces as a means of facing changes through the ages and problematising the use of temporary spaces. Finally, the literary study addresses citizen dialogue as a method for involving citizens in the development of the city as well as various methods and examples where citizen dialogue has been used.
The case study investigates two different places - Jubileumsparken in Gothenburg and Vänskapstorget in Malmo. They are both temporary public spaces developed with the help of citizen dialogue. Site visits, observations and interviews have been conducted. The interview subjects are Jan Liesegang, architect who worked with Jubileumsparken and Felicia Fredriksson, operations manager and client for Vänskapstorget.
In the closing discussion, the case study’s results are linked to the literary study. The case study shows that temporary spaces and citizen dialogue can be used as a method for increasing citizens participation in urban development and design. In Vänskapstorget, participants were able to contribute concrete proposals and influence the design. In Jubileumsparken, citizen were invited to build on the site and come up with ideas that inspired the architects in the design of the park. Furthermore, the study shows that different methods are needed to face the diversity of need in the urban environment. In conclusion we believe temporary spaces as a method to involve residents in the development of the city will last for a long time.

Main title:Temporära platser
Subtitle:ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö
Authors:Lind, John and Peterson, Anna
Supervisor:Wahl, Scott
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, stadsplanering, medborgardialog, temporära platser, temporär användning, Jubileumsparken, Vänskapstorget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 06:04
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics