Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Kajsa and Svensson, Elin, 2017. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. Enköping, Laholm, Sävsjö och Sölvesborg har satsat på sina grönytor och blivit föregångare för framgångsrik kommunal parkförvaltning. Deras vilja att utvecklas, ställa om till ökad användning av perenner, ta in designers utifrån för samarbeten och att skapa sig ett namn i trädgårdssammanhang är något av det som kan definiera dem som framgångsrika.
Syftet med detta arbete är att utforma en vägledning, baserad på framgångsfaktorer från parkförvaltningarna i Enköping, Sävsjö, Laholm och Sölvesborg, som beskriver hur mindre kommuner med parkförvaltning i egen regi kan arbeta för att utveckla sina grönytor. Vi hoppas med det här arbetet kunna inspirera svenska kommunala parkförvaltningar till nya förhållningssätt kring arbetsmetoder och satsningar. Genom kvalitativa intervjuer med parkförvaltningarna i Enköping, Sävsjö, Laholm och Sölvesborg, kombinerat med litteraturstudier, har de områden
kommunerna själva framhåller som viktigast för ett framgångsrikt resultat tagits fram. Dessa är “Gröna utvecklingsfaser”; Små ytor stora värden, Gestaltning,
Anläggning, Skötsel och “Fem hörnstenar”; Engagemang, Roller & Mål, Kommunikation, Kompetens och Marknadsföring.
De faktorer som benämns som “Gröna utvecklingsfaser” har lyfts fram och fördjupats med hjälp av en litteraturstudie. De faktorer som finns under “Fem hörnstenar” baseras endast på intervjumaterialet. Faktorernas viktigaste budskap
har sammanfattats i en vägledning. För att exemplifiera de delar av vägledningen som kretsar kring de “Gröna utvecklingsfaserna” har Vänersborg använts som underlag.
Avslutningsvis betonas vikten av att framhålla parkförvaltningens roll och möjligheter för en stads grönyteutveckling. Betydelsen av att utvecklingen sker i
balans mellan befintlig erfarenhet och nya idéer lyfts fram. Potentialen i de små ytorna understryks som en av nycklarna till god grönyteutveckling. Arbetet med att förstärka upplevelsen av dessa betonas som en av de tydligaste strategierna i kommunernas synliga satsningar på grönytor. En diskussion förs även kring vikten av att angripa framgångsfaktorerna bakom kommunal parkförvaltning
med ett helhetsgrepp. Uppsatsen visar att många faktorer på flera nivåer måste samverka för ett lyckat resultat. En checklista eller strategi, applicerbar på alla mindre kommuner, beskrivs vara svår att sätta samman. Därför resoneras det kring hur arbetet resulterat i en vägledning med inspiration och stöd till en parkverksamhets utvecklingsarbete, snarare än en mall för framgångsrik
parkförvaltning.
SMÅ YTOR STORA VÄRDEN. De intervjuade
beskriver hur satsningar på de små ytorna i staden
blir en effektiv strategi i utvecklingen av dess
övergripande grönstruktur.
GESTALTNING. För att skapa goda utemiljöer
måste de gestaltas på ett inbjudande, användbart
och skötseleffektivt sätt och parkförvaltningarna ger
förslag på aspekter att ta i beaktande.
ANLÄGGNING. Många förutsättningar för
parkens framtid avgörs i anläggningsarbetet och de
intervjuade beskriver flera aspekter att tänka på för
ett lyckat resultat.
SKÖTSEL. För att upprätthålla en god standard
och positiv utveckling av grönytorna krävs en
genomtänkt skötsel. Parkförvaltningarna ger flera
exempel på innovativa lösningar för detta.
ENGAGEMANG. För en positiv utveckling av en
parkförvaltnings arbete menar samtliga intervjuade
att ett engagemang hos parkförvaltningens personal
och stadens politiker är nödvändigt.
ROLLER & MÅL. De intervjuade förklarar att en
tydlig rollfördelning och välformulerad målsättning
driver arbetet i rätt riktning, kontrollerar
utvecklingen och förbättrar parkförvaltningens
effektivitet.
KOMMUNIKATION. Som ett sätt att undvika
misstag, lära av erfarenheter och informera om
arbetssätt och strategier lägger de intervjuade stor
vikt vid god kommunikation inom parkförvaltningen
och utåt.
KOMPETENS. Att värna om parkförvaltningens
befintliga kompetens men också aktivt arbeta för att
förbättra den lyfts fram som nödvändiga aspekter för
långsiktigt goda resultat.
MARKNADSFÖRING. De intervjuade
använder alla marknadsföring för att sprida
parkförvaltningens arbete utåt, göra sig ett namn
i trädgårdssammanhang, locka turister och hitta
gynnsamma samarbeten.

,

Many park administrations in Sweden struggle with lower resources, reduced GRÖNA UTVECKLINGSFASER FEM HÖRNSTENAR
influence in municipal operations, increased privatization of park land and responsibilities, as well as difficulties to find qualified staff. Despite this, several
municipalities have been able to develop their parkland in a unique way. Enköping, Laholm, Sävsjö and Sölvesborg have invested in their green space and become pioneers for successful municipal park management. The willingness to develop, increase the use of perennials, bring in garden designers for collaborations and becoming famous in the garden field of Sweden are aspects which can define
them as being successful. The purpose of this master thesis is to find out what makes these park administrations successful. The work intends to research their priorities and what methods they have used in order to develop their green spaces. With this thesis we hope to inspire Swedish municipal park administrations to new attitudes about working methods and initiatives.
Through qualitative interviews with park administrations in Enköping, Sävsjö, Laholm and Sölvesborg, combined with literature studies, the aspects that the municipalities themselves emphasize as being most important for a successful outcome have been discovered. These are “Gröna utvecklingsfaser”; Små ytor stora värden, Gestaltning, Anläggning, Skötsel and “Fem hörnstenar”; Engagemang,
Roller & Mål, Kommunikation, Kompetens och Marknadsföring.
The factors referred to as “Gröna utvecklingsfaser” are highlighted and deepened by literature. The factors under “Fem hörnstenar” are based on interview material only. The most important factors of success are summarized in a guideline. In order to exemplify the parts of the guideline concerning “Gröna utvecklingsfaser” Vänersborg is used as a case. Finally, the park administration’s role and possibilities of developing the green areas in the city is being emphasized. The importance of development taking
place in the balance of existing experience and new ideas is also underlined. The potential of the small areas of the city is pointed out as one of the keys to green development. The effort to enhance the experience of these areas is highlighted as one of the clearest strategies in the municipal’s visible investments in green space.
The importance of addressing the factors of success behind the municipal park management with a holistic approach is discussed. The thesis shows that many factors at multiple levels work together for a successful result. A checklist or
strategy, applicable to all small municipalities is being proved difficult to assemble. Therefore, it is discussed how the work resulted in a guideline of inspiration and support for a park development activity, rather than a template for successful park management.
SMÅ YTOR STORA VÄRDEN. The park
administrations describe how the effort of improving
the small areas of the city becomes an effective
strategy in the development of its overall green
structure.
GESTALTNING. When creating good outdoor
environments they must be designed in an
inviting, useful and management effective way
and the participants suggest aspects to take into
consideration.
ANLÄGGNING. Many of the conditions for the
future of the park are decided in the construction
work and the park administrations describe aspects
to consider for a successful result.
SKÖTSEL. To keep a good standard and a positive
development of the green areas, a well thought out
maintenance is required. The park administrations
provide several examples of innovative solutions for
this.
ENGAGEMANG. All participants describe that in
order to get a positive development of the park
administration, a commitment from its staff and the
city’s politicians is necessary.
ROLLER & MÅL. The park administrations explain
that a clear role and goal distribution is necessary
to lead the work in the right direction, control the
development and improve the park management
efficiency.
KOMMUNIKATION. As a way to avoid mistakes,
learn from experience and inform about
working methods as well as strategies, the park
administrations put great emphasis on a good
communication within the park management and
outwards to the citizens.
KOMPETENS. Protecting the existing skills of the
park administration, but also actively working on
improving them, are being highlighted as essential
aspects of long-term results.
MARKNADSFÖRING. The park administrations
all use marketing to spread knowledge of the park
administration’s work, to become known in the
garden sector, attract tourists and find beneficial
partnerships.

Main title:Framgångsrik parkförvaltning
Subtitle:inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner
Authors:Nilsson, Kajsa and Svensson, Elin
Supervisor:Svensson, Karin and Gunnarsson, Allan
Examiner:Persson, Bengt and Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC, LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkförvaltning, Enköping, Sävsjö, Laholm, Sölvesborg, perenner, fickparker, gestaltning, anläggning, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6377
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2017 08:47
Metadata Last Modified:08 May 2017 08:47

Repository Staff Only: item control page