Home About Browse Search
Svenska


Askfelt, Josefine, 2018. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. Då många barns enda chans till utevistelse idag är på förskolegården ökar det betydelsen av att förstå vad gården faktiskt erbjuder barnen och hur detta påverkar dem.

Vi vet att barn leker och rör sig mer utomhus, att miljöns utformning kan påverka deras lek och aktivitetsnivå och att pedagogen spelar en viktig roll för barnens aktiviteter. Däremot finns ett behov av att undersöka hur ytans storlek relaterar till dessa faktorer. Fokus för arbetet har därför varit att undersöka hur en förskolegårds ytareal påverkar och relaterar till faktorer som behavior settings, aktivitetsnivåer och lekaktiviteter. Då pedagogen spelar en viktig roll för barnens utevistelse på en förskolegård har arbetet relaterat till det med.

Två förskolegårdar av olika storlek i Göteborgs stad har jämförts i studien. Metoder som inventering, intervjuer och observationer har genomförts för att kunna studera hur barnen använder gården i relation till dess yta och vad den erbjuder.

Resultaten visar en betydelsefull relation mellan begreppen kvantitet och kvalitet. De blir en förutsättning för varandra där ytan (kvantitet) skapar utrymme för behavior settings (kvalitet), som ger värde till ytan. Relationen mellan en förskolegårds ytareal och kvaliteter som behavior settings, aktivitetsnivåer och lekaktiviteter har visat sig vara viktig, där resultaten visar att en större yta rymmer fler behavior settings. Antalet behavior settings kan i sin tur påverka barnens aktivitetsnivå och lektyper på gården, där fler behavior settings hänger samman med en ökad aktivitetsnivå. Vidare visades samband mellan pedagogens roll och hur barnen leker på gården.

Slutligen är det många olika faktorer som kan påverka leken och aktiviteterna på förskolegården, men gårdens ytareal och utformning tycks vara de allra mest avgörande.

,

This study is based on how children play and utilize their preschool playgrounds. We are currently in a time where there is a massive densification of cities and competition for space in the city is intensified. This has, among other things, resulted in limited access to outdoor environments for children, which are, for many of them, the only opportunity to be outside and play. Hence the importance to understand what preschool playgrounds actually offers the children and how it may affect them.

We know that children play and move more outdoors, that environmental design is vital for their play and activity level and that the educator plays an important part for children’s activities. However, there is a need to investigate how the size of the preschool playground relates to these factors. The focus of this study has therefore been to investigate how the surface area of the preschool playground affects and relates to factors such as: behavior settings, activity levels, and children’s play activities. As the educator plays an important part for children being outside, the study also relates to that too.

This study has compared two preschool playgrounds of different sizes in the city of Gothenburg. Methods such as inventory, interviews and observations have been carried out to study how children use the
playgrounds in relation to its surface and what it offers. The results show an important relationship between the concepts of quality and quantity. They become a prerequisite for each other where the surface (quantity) creates space for the behavior settings (quality), which adds value to the surface.

The relationship between the surface area of a preschool playground and qualities such as behaviour settings, activity levels and children’s play activities has proven to be important, where the results show that a larger surface can accommodate more behavior settings. The study also showed that the number of behavior settings can affect children’s activity level and what type of play they exercise on the preschool playground, where more behavior settings are associated with a higher activity level for the children. There was also a correlation between the role of the educator and how the children play on the playground.

Finally, there is many different factors that can affect how children play and what activities they choose to exercise on the preschool playground, however the most crucial factors seem to be both the surface area and how it is shaped.

Main title:Begränsad lekmiljö, begränsad lek?
Subtitle:en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad
Authors:Askfelt, Josefine
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Kylin, Maria and Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barn, lek, förskolegård, behavior settings, behavior mapping, ytareal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9577
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9577
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 10:53
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics