Home About Browse Search
Svenska


Holgersson, Marianne, 2016. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
49MB

Abstract

Det är flera skäl som talar för att cykeln kommer att bli ett allt viktigare transportmedel i framtiden. Ett ökat cyklande anses kunna bidra bland annat till en hållbar samhällsutveckling, en attraktiv stadsmiljö och en förbättrad folkhälsa. För att användningen av cykel som det viktigast transportmedel för resor i vardagen ska öka måste emellertid fler grupper i samhället lockas till att börja cykla till jobb och skola. En ökad kvalitet i cykelvägens omgivning anses kunna främja en sådan utveckling. Redan idag görs stora satsningar i många kommuner på att förbättra cykelvägarna och att skapa cykelnät. Frågor om säkerhet och trygghet samt framkomlighet har länge stått i centrum när det gäller cykelfrågor, men till omgivningskvalitet hör också visuella och andra sinnliga upplevelser under färden. För att få en helhetssyn på utformningen av cykelvägar bör också faktorer som dessa tas i beaktande vid planering och utformning av infrastruktur för cykeltrafik. Det faktum att cykelvägen är en del av våra offentliga rum kan vidare anföras som argument för en ökad omgivningskvalitet kring våra cykelstråk.

Syftet med mitt examensarbetet är att lyfta fram den sinnliga aspekten i cykelvägens omgivningskvalitet. Formmässigt kan cykelvägen betraktas som en linjeformig struktur i landskapet skapad av människan (till skillnad mot naturliga exempel som floder och åsar). Dessa landskapselement är oftast kopplade till rörelse i bemärkelsen förflyttning. Arbetets teoretiska del baseras på såväl fallstudier som rena litteraturstudier.
I min undersökning av cykelvägen som linjär företeelse har jag valt att ta avstamp i en rapport som behandlar trafikantupplevelser på vägen. I denna rapport förekommer flera olika begrepp varav följande två är centrala i det här arbete och erfarenheter av landskapet under färd till skillnad mot vid-sidan-av-vägen upplevelsen. Resupplevelsen ingår i det vidare begreppet trafikantupplevelse och avser hur landskapet påverkar och upplevs av trafikanten. När det gäller resupplevelsen handlar det om att skapa förståelse till varför en plats ser ut som den gör, att trafikanten kan orientera sig i landskapet och att skapa variation och rytm.

Eftersom upplevelser med våra sinnen till sin natur alltid är individuella utgör mina egna och subjektiva upplevelser en väsentlig del av analysunderlaget. Jag har cyklat, gått, åkt bil och buss längs en sträcka. För att söka representera min sinnliga upplevelse har jag använt en multisensorisk analysmetod. Analysen presenteras i form av en liggande graf utvisande flera olika parametrar samtidigt i syfte att täcka in sinnesupplevelsens olika dimensioner.

Under rubriken ”I cykelns tid” följer därefter några konceptförslag som syftar till att förbättra cykeltrafikantens resupplevelse genom att
söka utforma en färdvägsmiljö som kan upplevas som stimulerande och därigenom vara kvalitetshöjande. Förutom att betona den sinnliga upplevelsen, prioriteras i förslaget cykeln i gaturummet. Mot bakgrund av att cykeln anses vara ett hållbart transportmedel faller det sig naturligt att koncepten även skall bidra till att främja biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

Det avslutande kapitlet innehåller en kort reflektion kring några av de frågor som har berörts i arbetet. Bland annat diskuteras kriteriet förståelse i resupplevelse relaterat till mening i gestaltning. Avslutningsvis reflekterar jag över min arbetsprocess i det här arbetet och ger förslag till tänkbara fortsättningar på arbetet.

,

There are several reasons why bicycles will be a more important means of transport in the future. An increase in bicycling is considered to contribute among other to a sustainable development in the society, an attractive environment and an improved public health. In order to increase the use of the cycle and make it the most important means of transportation in daily life, new groups of people must be motivated to go by bike to work or to school. An improved quality in the surrounding environment must be considered as to promote such development. Already today, extensive efforts are made in many communities in order to improve the quality of the cycle paths and to create bicycle networks. Questions regarding security, safety and accessibility have for a long time been the focus in matters concerning cycling. However, in the aspect of quality in the environment, also visual and other sensuous experiences are also a part of the trip. In order to get a comprehensive view on the design of cycling paths, the above mentioned elements must also be taken into consideration in the design of the infrastructure regarding cycling. The fact that the cycle path is a part of the public space, is also an argument for improving the quality in the environment of the cycle path.

The purpose of this paper is to stress the aspect of the sensory system with regard to the cycling paths environment. The cycling path can be seen as a linear structure in a man-made landscape (unlike natural floods and ridges). Such landscape elements are often connected to movements .The theoretical part of my work are based on case studies as well as studies of literature.
In my studies of the cycle path as a linear structure, I have chosen to base my work from a written report on road users experiences. In that report occurs several concepts of which the following two are central in this work, the experience of the user of the road, respectively the traveler experience. The road users experience is defined as the experience through our senses and experience of landscape during our trip in contrast to “by -the-side-of-the-road” experience. The experience of traveling is integrated in the concept of road-user experience and it refers to how landscape is affecting and is experienced by the road-user. The latter is about creating an understanding on why a place looks like as it does, for the purpose of orientation in the landscape and, to create variation and rhythm.

As any sensory experience is by natur individual and subjective, my own personal experiences are an essential part of the analysis form basis for this work. I have cycled, I have walked, I have gone by bus and I have driven the car along the road. In order to represent my sensory experience, I have used a multisensory method of analysis. This analysis is presented in a horisontal graph showing several different parameters simultaneously in order to include all different sensory experiences.

Under the title “In the Time of the Bicycle ” a proposal is presented aiming to improve the cyclist’s road-users journey experience by trying to design a route environment that can be experienced as stimulating and hereby be improved as regards to quality. Except emphasising the sensory experience, the proposal is considering the bikecycle as the preferred means of transport in the streets. Against the background of the bicycle being considered also to be a sustainable means of transportation, it is quiet natural to concepts herin shall contribute to biodiversity and to provide ecosystem services.

The final chapter consists of a brief reflection, in which understanding as a criteria of the road user experience is being discussed in relation to the meaning in design. Finally, some reflections are made to the work process and some subjects for continued work are being suggested.

Main title:Längs cykelvägen
Subtitle:att gestalta ett stråk
Authors:Holgersson, Marianne
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Lövrie, Karl and Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:linjär struktur, sinnlig upplevelse, förflyttning, cykelstråk, trafikantupplevelse, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2017 08:36
Metadata Last Modified:08 May 2017 08:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics