Home About Browse Search
Svenska


Dåderman, Tove, 2014. Det gröna kulturarvet : grönstruktur inom riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms stad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Riksintresset för kulturmiljövården syftar till att så långt som möjligt skydda mot påverkan av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Miljöbalken, som utgör grunden för riksintresse för kulturmiljövården, hävdar att grönstrukturen inom och i närheten av tätorter särskilt bör tas i beaktning. Stockholms be-byggda ytor ökar, delvis på bekostnad av stadens grönstruktur. Utförliga strategier i Stockholm stads översiktliga planering för de riksintressanta kulturmiljöerna är något som saknas, framförallt för grönstruktur inom des-sa områden. Samtidigt existerar grönstruktur i olika form som element i alla Stockholms riksintressen för kulturmiljövården. Under de första tjugo åren som riksintressena varit med i Stockholms översiktliga planering har fokus skiftat från bebyggelse till miljön som helhet.
De oklara strategierna för riksintressanta kulturmiljöer i Stockholm verkar resultera i en inkonsekvens hantering av dess grönstruktur. Fördjupade om-rådesstudier i Berzelii Park – en park i innerstaden från 1850-talet – och i Vällingby – bostadsområde från 1950-talet – visar hur både inställningen till riksintresset och påverkan på grönstrukturen varierar från olika projekt. På grund av detta är det svårt att få ett svar på hur hanteringen av grönstruktu-ren påverkar riksintressen för kulturmiljövården. Beroende på vilken beva-randeteori som tillämpas, har autenticiteten olika betydelse. Landskapsupp-levelse i en kulturmiljö kan i sin tur hänga ihop med dess autenticitet.
Följande arbete har haft som mål att beskriva och dokumentera hanteringen av grönstrukturen i Stockholms riksintressanta kulturmiljöer. Ett ytterligare mål har varit att diskutera vad hanteringen av grönstruktur kan innebära för bevarande av, autenticiteten hos och landskapsupplevelsen i dessa miljöer. Syftet är att kunna bidra till arbete rörande grönstrukturen i Stockholms riksintressen för kulturmiljövården, och att få en djupare förståelse för grön-strukturen som en del av Stockholms bebyggelse- och kulturmiljö. Arbetet har en uppdelning i tre faser, där de förstå två faserna bygger på dokument-studier om, och fältstudier i Stockholms riksintressen för kulturmiljövården. Fältstudierna har bland annat resulterat i en kulturhistorisk bedömning av grönstrukturen i de utvalda områdena för fördjupade studier: Berzelii Park och Vällingby. Den tredje och sista fasen baseras på en kvalitativt analyse-rad litteraturstudie av författare med bakgrund i bland annat geografi, beva-rande och landskapsarkitektur.

,

The national interest for cultural environment is aiming to, as far as possi-ble, protect valuable cultural environments from impacts. The Swedish En-vironmental Code, which represents the basis for the national interest for cultural environment, is stating that green structure within and near urban areas, particularly should be taken into consideration. The built areas of Stockholm are growing, partially at the expense of the city’s green structure. Extensive strategies for the cultural environments of national interest, in the comprehensive planning of Stockholm, are something that is missing. Espe-cially the green structures of these areas are affected. At the same time, green structure, in different forms, exists as an element in all of Stockholm’s national interests for cultural environment. During the first twenty years that the national interests has been a part of Stockholm’s comprehensive plan-ning, focus has changed from buildings to the overall environment.
The unclear strategies for the national interest for cultural environment in Stockholm seem to result in an inconsistent management of its green struc-ture. Advanced area studies in Berzelii Park – a park from the 1850s – and in Vällingby – a residential area from the 1950s – shows how the attitude towards the national interest, and the impact on the green structure, varies in different projects. Because of this it is hard to get a complete answer on how the management impacts the national interests for cultural environments. Depending on what theory of conservation that is applied, authenticity has different meaning. Landscape experience in a cultural environment may in turn be connected to its authenticity.
The aim of the following writing has been to describe, and to document, the management of green structure within the cultural environments of national interest in Stockholm. Another aim has been to discuss what the manage-ment of green structure may do for its conservation, its authenticity and the landscape experience in these environments. The intention is to contribute to future work about green structure in Stockholm’s national interests for cul-tural environment, and to get a deeper understanding of green structure as a part of Stockholm’s built environment and cultural environment. The essay is divided into three phases, where the first two phases are based on docu-ment studies and field studies. The field studies have resulted in a cultural historical evaluation of the green structure in the areas of enhanced studies: Berzelii Park and Vällingby. The third phase is based on a qualitative ana-lyzed literature study, from writers of different background like geography, conservation and landscape architecture.

Main title:Det gröna kulturarvet
Subtitle:grönstruktur inom riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms stad
Authors:Dåderman, Tove
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Sarlöv Herlin, Ingrid and Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kulturmiljö, riksintresse, grönstruktur, Stockholm, autenticitet, värdering, landskapsupplevelse, bevarande, cultural environment, national interest, green structure, authenticity, landscape experience, conservation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4064
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4064
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2015 14:49
Metadata Last Modified:23 Jan 2015 14:49

Repository Staff Only: item control page