Home About Browse Search
Svenska


Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Torgen har haft en roll i demokratiseringsprocesser under hundratals år och tycks fortfarande spela en viktig roll, trots att en stor del av det politiska samtalet idag sker på internet. Inte minst har vi kunnat se detta under 2020 då stora grupper människor har gett sig ut och demonstrerat – en global pandemi till trots. Den här uppsatsen syftar till att undersöka fysiska strukturer på platser som används vid politiska samlingar idag. Dessa platser kallas i denna uppsats för demokratiska arenor. Målet är att diskutera vad som utgör en demokratisk plats och hur dessa kan gestaltas.

Genom en litteraturstudie, intervjuer och platsanalyser undersöker denna uppsats hur den fysiska utformningen av ett rum kan påverka politiskt beteende. Frågeställningen Vad det är för faktorer som spelar in när vi väljer en plats för demonstrationer och manifestationer? besvaras genom att undersöka fysisk kontext och samtida influenser som kommersialisering och globalisering av den offentliga arkitekturen. Flertalet författare menar att torgets öppenhet riskerar att undermineras av ett alltmer privat inflytande. Men kan en plats endast vara privat eller
offentlig, eller kan även en privat plats vara offentlig i viss mening? Genom att kolla på svensk ordningslag så visar det sig att även platser som privata gallerior omfattas och kan användas för demonstrationer. En rad sociala faktorer som symbolik och normer som uttrycks i det offentliga
rummet spelar också in för huruvida en plats används för demonstrationer.

Frågan om torget som demokratisk arena landar i slutsatsen att det både är sociala och fysiska aspekter som påverkar hur vida en plats används för demonstrationer. Platsens läge och synlighet i staden är lika viktigt som dess historiska eller politiska värde för de som använder sig av den.
Platsens storlek och huruvida den är möblerad eller inte spelar också stor roll för hur många människor som ska kunna samlas där. Anledningarna till att en plats används för politiska samlingar är många och handlar om stadens morfologi och platsens symboliska värden, något som är svårt för en landskapsarkitekt att påverka. Kanske ligger vår uppgift – och det är en viktig uppgift - i bevarandet av dessa platser och att hålla dem öppna och omöblerade för stora samlingar, om det så är för en konsert, en minnesstund eller en demonstration.

,

The public squares have played a role in democratization processes for hundreds of years and still seem to play an important role, even though a large part of the political organization today takes place on the internet. 2020 has been a year with a number of large demonstrations across the world- despite a global pandemic. This essay aims to examine physical structures in places used in political gatherings today. These places are called democratic arenas in this essay. The aim is to discuss what constitutes a democratic place and how these can be shaped.

Through a literature study, interviews and site studies, this essay examines how the physical design of a space can influence political behaviour. The question What are the factors that come into play when we choose a place for demonstrations and manifestations? is answered by an examination of the physical context and contemporary influences such as the commercialization and globalization of public architecture. Several authors believe that the accessibility of the square risks being undermined by an increasingly private influence. But can a place only be private or public, or can a private place also be public in a certain sense? By looking at Swedish law enforcement, it turns out that places such as private malls are also covered and can be used for demonstrations. However, a number of social factors such as symbolism and norms expressed in public space also play a role in whether a place is used for demonstrations.

The question of the square as a democratic arena lands in the conclusion that it is both social and physical aspects that affect if a place is used for demonstrations. The location and visibility of the place in the city is as important as its historical or political value to those who use it. The size of the place and whether it is furnished or not also plays a big role in how many people can gather there. The reasons why a place is used for political gatherings are many and deals with the city's morphology and the place's symbolic values, something that is difficult for a landscape architect to influence. Perhaps our main task – and it is an important one - is to preserve these places and to keep them open and unfurnished for large gatherings, whether it is for a concert, a memorial service or a demonstration.

Main title:Torget som demokratisk arena
Subtitle:en nödvändighet eller en anakronism?
Authors:Alfredsson, Hanna
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Larsson, Marie and Klich, Christopher
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:demokrati, demonstration, möten, torg, gestaltning, democracy, demonstrations, public space
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2021 08:10
Metadata Last Modified:12 Oct 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics