Home About Browse Search
Svenska


Ederyd, Joanna and Aneljung, Sara, 2019. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. Dessa platser är ofta undangömda, placerade i utkanten av en parkering eller vändplats och de är många gånger nedskräpade, dåligt upplysta och upplevs som otrygga. I det här examensarbetet vill vi undersöka hur landskapsarkitekter kan bidra till att förbättra platsen för avfallshantering, med fokus på återvinningsstationer och dess kontext i en urban miljö.

Uppsatsen utgår från en datainsamling bestående av litteraturstudier, intervjuer med sakkunniga inom avfallsbranschen, intervjuer med användare av återvinningsstationer samt observationer. Insamlingens syfte är att undersöka och problematisera återvinningsstationers kontext och utformning men även att förstå hur användare upplever dessa platser. Resultatet av insamlingen utgör grunden för ett visionsprogram som ska fungera som ett hjälpmedel för landskapsarkitekter och planerare vid gestaltning av framtidens återvinningsstationer. Programmet utgår från den problematik som förekommer vid återvinningsstationer i Sverige, med utgångspunkt i Malmö Stad. De problem och utmaningar som har
identifierats är bl.a. att avfallet har en låg status och ses som något fult, att användare av återvinningsstationer ofta är beroende av bil för att kunna återvinna och att det dessutom finns en kunskapsbrist hos många människor om effekterna av att återvinna, vilket kan vara en följd av bristande information. Visionsprogrammet består av strategier som har tagits fram för att besvara den identifierade problematiken. Genom att testa dessa strategier på en återvinningsstation på Södra Parkgatan i Malmö, har visionsprogrammet kunnat utvecklas och förfinas.

Strategierna beskriver hur utformning och utveckling av dagens återvinningsstationer kan genomföras. De har utformats i syfte att höja avfallets status, förebygga nedskräpning och underlätta avfallshanteringen för hushåll, vilket kan ge mervärde och en förbättrad upplevelse för användare av stationen. De framtagna strategierna är kategoriserade i tre teman: sammanhang, design och miljönytta, vilka har tagits fram för att bättre förstå användningen av strategierna. Sammanhang behandlar en större skala och därmed återvinningsstationen i förhållande till sin omgivning, medan design innefattar strategier i en mindre skala och berör den fysiska platsen för återvinning. Miljönytta syftar inte till en viss skala utan innehåller strategier vars avsikt är att höja miljönyttan med avfallstrappans
prioriteringsordning som utgångspunkt. Strategierna har namngivits och består av: Placera & Synliggöra, Användare & Rörelser, Integrera och Avfallshämtning inom temat sammanhang. Strategierna Pedagogisk & Estetisk och Praktisk & Bekväm ingår i temat design, medan Återanvända och Mervärden hör till miljönytta.

Det här arbetet har utförts för att uppmuntra till utveckling av återvinningsstationer i riktning att ta ett kliv i avfallstrappan, då det krävs en större insats än återvinning för att motarbeta de negativa effekterna på miljön som dagens konsumtionsvanor orsakar. Samtidigt ska det här arbetet inspirera till att utveckla stationerna till attraktiva och lättanvända miljöer för att höja upplevelsen på dessa platser. Vi tror därför att studerande, verksamma landskapsarkitekter, Malmö Stad, liksom andra kommuner i Sverige kan inspireras av detta arbete vid framtida utformning och planering av platser för återvinning.

,

Recycling stations are places visited to throw-away products, consumables and packaging which either no longer has a use or which is depleted. Although this concept is purely positive, recycling stations often have many negative connotations. For many, these places are associated with the sound of crushed glass, the smell of beer or the feel of dirt on their hands and clothes. Recycling stations are usually situated in hidden away locations on the outskirts of communities or in large parking lots. They are badly illuminated leaving them feeling unsafe and isolated. In this thesis we want to explore how landscape architects can contribute to improve waste management by focusing on these recycling stations and their context in an urban environment.

The collection is formulated from literary studies, interviews with experts within the field of waste management, interviews with users of recycling stations and site visits including observations carried out in and around the densified city of Malmö. The purpose of the data collection is to investigate and problematise the context and design of the recycling stations, as well as how its users experience them. The result of this collection informs the proposed Vision program, which will work as an aid for landscape architects and planners to design future recycling stations.

The program is based on the problems of Swedish recycling stations using Malmö city as a focused subject. The issues and challenges identified throughout this study are the base for the low status of waste within the community, enforcing its identity as something ugly. Users of recycling stations often need to possess a car to be able to recycle and display a lack of knowledge about the consequences of recycling which can be a result of insufficient information at the recycling stations today.

The Vision program consists of categorised strategies. These strategies break down and detail how design and development of the recycling stations of today could be carried out. They are categorised into three themes: context, design and environmental benefits. They have been formulated to; increase the status of waste, prevent littering and help facilitate the increased ease of waste disposal for residents. We believe these are the core drivers to increase value and experience for station users and ultimately the environment.

The first theme, Context references the bigger scale, the environment in which the recycling station is situated. The strategies which comprise this theme are: Place & visibility, Users & movement patterns, Integrate and Waste pickup. The second theme, Design is including the strategies in a smaller scale, relative to the physical space for recycling. The strategies are; Pedagogic & esthetic and Practical & comfortable. The third and final theme is Environmental benefits, exploring the improvement of environmental effects with waste hierarchies as its initial premiss. It includes two strategies; Reuse and Additional values.

This thesis has been performed to encourage the development of recycling stations taking a step up in the waste hierarchy, highlighting that it takes greater actions than recycling alone to counteract the negative effects on the environment, exacerbated by current consumer habits. This work is also designed to inspire and form attractive and easily useable environments as well as to improve the experience of using them. We therefore believe that students, landscape architects, and stakeholders in Malmö City, as well as in other municipalities in Sweden can be inspired by our design vision program, for future urban planning within waste management.

Main title:Framtidens återvinningsstation
Subtitle:mer än bara återvinning
Authors:Ederyd, Joanna and Aneljung, Sara
Supervisor:Wingren, Carola and Mellqvist, Helena
Examiner:Peterson, Anna and Teutsch, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:avfall, konsumtion, nedskräpning, återbruk och återvinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2019 12:05
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics