Home About Browse Search
Svenska


Jonasson, Agnes, 2020. Den ekologiskt värdefulla gräsytan : och hur dess värden kan kommuniceras. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En mycket stor del av den svenska utemiljön är gräsytor. De flesta av dem är intensivt skötta gräsmattor med ett fåtal gräsarter.

Målet med detta arbete är att ta reda på hur stadens mindre nyttjade gräsytor kan förvaltas så att de får fler ekologiska värden och samtidigt accepteras och värdesätts av allmänheten. Syftet med arbetet var att ge en ökad förståelse för förvaltningsmässiga möjligheter när det gäller utveckling av gräsytor för att skapa större ekologiska värden och därmed bidra till en hållbar stadsutveckling. Arbetet genomfördes med hjälp av litteraturstudier.

Olika förvaltningsmetoder för gräsytor studerades för att undersöka vilka ekologiska värden dessa kan ge. De förvaltningsmetoder som studerats är den konventionella gräsmattans intensiva skötsel och de ängslika gräsytornas mindre intensiva skötsel. Slutsatsen var som väntat att de ängslika gräsytorna ofta har betydligt högre ekologiska värden än de konventionella gräsmattorna – detta framförallt för att de har en större artrikedom av växter och insekter. Pollinatörer är viktiga för många andra arter och gynnas av en stor mängd blommor och blomsterarter. Ryggradslösa djur och mikrober gynnas av högt växande gräs och örter. Den förvaltningsmetod som bäst gynnar dessa arter är det traditionella sättet att sköta äng på, en metod där tiden för klippning anpassas efter blomningen för att öka fröspridning och där klippet sedan tas bort från gräsytan för att göra marken mager, vilket ger fler arter en chans att konkurrera om utrymmet. För att resultatet ska bli lyckat krävs kunskap hos dem som är involverade i förvaltningen och att det finns en kontinuitet av skötseln. För att undersöka allmänhetens attityder till olika typer av gräsytor har forskning kring detta sammanställts. Forskningen visar att gräsmattan blivit ett estetiskt ideal som vuxit tillkommit genom historien. Acceptansen till ängslika gräsytor beror på ytornas utseende och vilken kontext de finns i. Dessutom påverkas acceptansen för den ängslika gräsytan av kunskap om ängens ekologiska funktioner.

Hur den ängslika gräsytans värden kan kommuniceras kan vara genom att visa att den är omsorgsfullt omhändertagen och har ett syfte. Ett annat sätt är att sprida information om gräsytans ekologiska värden genom att exempelvis sätta ut informationsskyltar i anslutning till gräsytan, anordna informationsmöten, sprida information genom media och låta användarna av gräsytan vara med och förvalta den.

,

A large part of the Swedish outdoor environments consists of grass areas. Most of them are continuously maintained lawns which consists of few grass species.

The aim of this study was to find out how the city's less used grass areas can be managed in a way which gives them greater ecological values and also to find out how they can be appreciated or accepted by the public. The purpose of this study was to provide an increased understanding of opportunities of the management of grass areas, to develop them to contribute to greater ecological values and thus support a sustainable urban development. The working method for this study was literature studies.

Different ways of managing grass areas have been explored to investigate what types of ecological values they can provive. The maintenance practices that have been explored are the intensive maintenance that makes for the conventional lawn and the less intensive maintenance that makes for a meadow-like grass area. The conclusion is, as expected, that meadow-like lawns have greater ecological values than conventional lawn because of their greater diversity in species. Pollinators are important for many other species and benefit of a large variety of flowering plants. Species of invertebrates and microbes benefit from longer height of vegetation. The best method to support these species is to manage the grass area like the traditional way of managing meadows. That involves a mowing that is adapted to the flowering to increase seed dispersal and an abduction of the cutting to make the soil poorer in nutrients which favors a greater diversity of herbaceous plants. To get good results, knowledge is required in all stages of the management and a continuity of the maintenance is crucial.

To take into account the public's attitude to different types of grass areas, a compilation of research has been made. This research shows that the lawn is an aesthetic norm that is largely based on ideals that have emerged through history. The research also shows that acceptance of meadow-like surfaces depends on the appearance of the surfaces and the context they are in. In addition, citizens' acceptance to meadow-like grass areas is also determined by their knowledge about the ecological functions of the meadows.

Methods for communicating the values of meadow-like grass areas can be management techniques that shows that they are deliberately cared for. Another way is to disseminate information about the ecological values of the area, which can be done by placing signs in adjacence to it, by organizing information meetings with the users, by disseminating information through the media and to allow users of the grass area to participate in the maintenance of it.

Main title:Den ekologiskt värdefulla gräsytan
Subtitle:och hur dess värden kan kommuniceras
Authors:Jonasson, Agnes
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gräsmatta, gräsyta, äng, biologisk mångfald, attityder, kommunikation, lawn, grass area, meadow, ecological maintenance, urban biodiversity, attitudes, communication
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16078
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 08:43
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics