Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emmy, 2023. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
94MB

Abstract

Till följd av almsjukan som spred sig över Sverige i början
av 2000-talet, förlorade Hertig Karls allé i Örebro succesivt
alla sina almar (Ulmus glabra) innan 2014, och lämnade det
karaktäristiska gaturummet tomt.
Enligt kommunen skulle en ny gestaltning komma efter
avverkningen. En allé med förbättrad rörlighet för gående och
cyklister och som skulle återge Hertig Karls allé sin gröna
identitet. Tillfälliga lösningar som bland annat snabbväxande
träd, planterades där almarna tidigare stod, men 2023 har
ingenting hänt.
Samtidigt som Hertig Karls allé fortfarande saknar sin allé
förtätas städerna allt mer och grönstrukturen får slåss om de
ytor som finns kvar. Det urbana landskapet utgör en plats med
många utmaningar för både träd och människor.
Genom att studera befintliga urbana alléers visuella
design och funktioner för gaturummet, ämnar arbetet skapa
ett ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé.
Gestaltningsförslaget ska lyfta hur urbana träd och framtida
alléer kan optimera sina ekosystemtjänster i stadslandskapet.
Från att ge skugga och hjälp med att reglera den urbana
värmeön till att ge visuella kvaliteter, spelar urbana träd
en viktig roll för våra städer och deras framtid, mitt under
pågående klimatförändringar och ökande temperaturer.

,

As a result of the elm disease that spread across Sweden in
the early 2000s, Hertig Karl’s Avenue in Örebro, successively
lost all its elm-trees before 2014. Leaving the characteristic
street space empty. According to the municipality, a new
design would come after the felling. An avenue with
improved mobility for pedestrians and cyclists and which
would recreate Hertig Karl’s Avenue’s green identity.
Temporary solutions such as fast-growing trees were planted
where the elms used to stand, however today in 2023, nothing
has happened.
At the same time that Hertig Karl’s Avenue still lacks its
avenue, our cities are becoming more and more dense and
the green structure has to fight for the available spaces that
remain. The urban landscape is a place with many challenges
for both trees and people.
By studying the visual design and functions of existing
urban avenues for the street space, the work aims to create
a conceptual design proposal for Hertig Karl’s Avenue. The
design proposal will highlight how urban trees and future
avenues can optimize their ecosystem services in the urban
landscape. From providing shade and helping to regulate the
urban heat island to providing visual qualities. Urban trees
play an important role for our cities and their future, amid
ongoing climate change and rising temperatures.

Main title:Alléer i stadsrummet
Subtitle:ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro
Authors:Nilsson, Emmy
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Folkesson, Anders and Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Hertig Karls allé, alléer, biotopskydd, biotopskyddsområde, blandallé, träd i urbana miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19152
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:15
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics