Home About Browse Search
Svenska


Ekeblom, Johan and Svensson, Christian, 2011. Varför ser platsen ut som den gör? : hur stadsbyggnadsideologier påverkar det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Målet med denna essä är att tyda den inverkan stadsbyggnadsideologier och typologier har haft och har på det offentliga rummet. Dessutom vill vi försöka reda ut hur vi som [blivande] landskapsarkitekter använder oss av dessa ideologier och typologier i vår egen gestaltning.
Avstampet tas i en kvalitativ dokumentanalys där vi försöker sammanfatta och beskriva de stadsbyggnadsideologier som har haft störst betydelse för hur våra offentliga rum i, framförallt, europeiska städer ser ut.
För att fördjupa förståelsen och uppnå en 1+1=3 effekt har vi valt att komplettera den mer beskrivande delen med en utforskande del i vilken vi i skissform sammanfattar ideologiernas principer. Metoden tycker vi stämmer bra överens med att vi de tre första åren ofta fått höra hur viktigt det är för förståelsen av en plats delar och helhet, att analysera platsen genom skissande.
Till sist tar vi ett omvänt angreppssätt och söker med utgångspunkt i en egen design se spår av historiska principer och ideologier. För att göra jämförelsen mera överblickbar har vi använt en och samma plats till samtliga skisser.
Slutsatsen blir att vi själva tar stor hänsyn till de principer som konstaterats fungera och att detta till stor del beror på att de teorier som lanseras idag har just detta angreppssätt, att samla bra erfarenheter och göra dem ännu bättre.

,

The goal of this essay is to interpret the influence urban planning ideologies and typologies have had and still have on public space. We also want to make an attempt at determining, how we as [future] Landscape architects make use of these ideologies and typologies in our own design.
The starting point is a qualitative document analysis where we try to summarize and describe the urban planning ideologies that have had the greatest impact on how public space look in, mainly, European cities.
In order to deepen our understanding and achieve a 1+1=3 effect, we have chosen to complement the more descriptive section with an exploratory part in which we, in sketch form summarizes the principles of the different ideologies. This method corresponds well to what we have been told during our first three years of education about the importance of analysing a place through sketching in order to understand the parts and wholeness of the studied spaces.
Finally, we take on an inverse approach and seek traces of hstoric principles and ideologies in our own design. To make the comparison more reviewable, we have used a single location for all the sketches.
The conclusion is that we pay great attention to those principles that have been found to work and that this is largely due to the fact that the theories that are being launched today, mainly takes on the approach of bringing together good experiences of urban planning and tries to make them even better.

Main title:Varför ser platsen ut som den gör?
Subtitle:hur stadsbyggnadsideologier påverkar det offentliga rummet
Authors:Ekeblom, Johan and Svensson, Christian
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Sarap, Tiina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:offentlig plats, stadsbyggnad, statdsbyggnadstypologi, stadsbyggnadsideologi, organiska städer, regularism, renässans, trädgårdsstad, modernism, explorativ, new urbanism, Jan Gehl, sammanfattande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Enligt överenskommelse med kursledare är den här upplagan av vårt arbete speciellt anpassad för elektronisk publicering och hantering. I orignalupplagan som är inlämnad som referensexemplar ingår planerna som utvikbara a3-sidor medan de i denna är infogade som a4-sidor. Det här påverkar i första hand skalan på planerna som i den här upplagan är mindre och inte följer logiska skalsteg. Det påverkar även sidföljden och layouten, dock inte innehållet.
Deposited On:06 Jul 2011 11:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page