Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, André, 2023. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Inom stad- och samhällsplanering är det viktigt att tänka på medborgares trygghet ur ett
planeringsperspektiv. Aktiva platser i stadens rum upplevs som mer trygga från brukare.
Skateboard kan ses som en spontan aktivitet på offentliga platser som kan skapa levande och
trygga rum. I gestaltningsarbetet kan planerare designa för en tryggare plats och inverka på design
som kan gynna skateboardåkare. Genom att göra offentliga platser mer aktiva ökar sannolikheten
att skapa tryggare rum.
Målet med uppsatsen är att få en djupare förståelse över skateboard och trygghet för att se om
attributen kan samverka med varandra. I uppsatsen undersöks hur offentliga platser planerats för
aktivitet, men även hur platser återaktiveras för att höja graden av aktivitet. Vidare diskuteras
komplexiteten kring skateboard och vilka sociala och kulturella värden som planerare kan dra
nytta av i stadens rum. I uppsatsen belyses två specifika platser i Malmö: Konsthallstorget och
Nobeltorget. Senare i uppsatsen presenteras en sammanfattad platsanalys som visar på huruvida
Konsthallstorget och Nobeltorget uppfyller kriterierna för en trygg offentlig plats. Vidare kommer
en undersökning göras för att se om skateboard kan göra en plats tryggare. För att ta reda på om
skateboard kan verka som trygghetsskapande intervjuas brukare på plats, två yrkesskickliga
kandidater samt skateboardåkare. Resultatet presenteras i sista delen där analys, teori och
intervjuer sammanställs för att diskutera om skateboard kan användas som ett trygghetsskapande
verktyg.

,

Within city and community planning, it is important to think about citizens' safety from a planning
perspective. Active places in the city's spaces are perceived by users as more secure.
Skateboarding can be seen as a spontaneous activity in public spaces that can create lively and
secure spaces. In the design work, planners can design for a safe place and involve designs that
can benefit skateboarders. By making public spaces more active, the likelihood of creating safer
spaces increases.
The goal of the essay is to gain a deeper understanding of skateboarding and security to see if the
attributes can interact with each other. The essay examines how public places have been planned
for activity, but also how places reactivates to increase the level of activity. Furthermore, there
will be a discussion from the complexity of skateboarding and the social and cultural values that
planners can take advantage of in the city's spaces. The essay highlights two specific places in
Malmö: Konsthallstorget and Nobeltorget. Later in the essay, a summarized site analysis is
presented that shows whether Konsthallstorget and Nobeltorget meet the criteria for a safe public
place. Additionally, an investigation will be conducted to see if skateboarding can make a place
more secure. To find out if skateboarding can act as a security tool, there will be interviews with
users on site, interviews with two skilled qualified candidates and skateboarders. The results are
presented in the last part, where analysis, theory and interviews are compiled to discuss whether
skateboarding can be used as a security tool.

Main title:Aktivering av offentliga rum i Malmö
Subtitle:en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg
Authors:Svedberg, André
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, skateboard, aktiva rum, offentlig miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18797
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18797
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2023 10:55
Metadata Last Modified:29 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics